Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløbsbeskrivelse elektiv DC-konvertering – Medicinsk afsnit M1, Hobro

Beskrivelse

 

 

Klinisk og logistik aktivitet

Link

Henvisning og visitation

 

Henvisning

 • • Henvisning til elektiv DC-konvertering lægges til visiterende overlæge.

 

Visitation

Visiterende overlæge visiterer patienten til DC–konvertering, og tager stilling til:

 • • art og varighed af antiaarytmisk behandling, såvel ved succesfuld DC-konvertering, som hvis behandlingen ikke lykkes

 • • varighed af antikoagulationsbehandling

 • • hvor og hvornår, der skal ske ambulant opfølgning

 

Når patienten er visiteret til behandling og indlæggelsesdatoen fastlagt, indkaldes patienten via medicinsk sekretariat pr. brev, og sekretæren bestiller desuden fremskyndet blodprøver, EKG og rtg thorax efter aftale.

 

Kriterier for akut DC-konvertering

 • • AFLI / AFLA opstået inden for 48 timer konverters uden foregående Marevan behandling.

 • • Såfremt patienten er i Marevan – behandling:

INR skal de seneste 3 uger have været > 2,0. På selve dagen skal INR ligge i området 2-4.

 • • Såfremt patienten de sidste 3-4 uger har fået Pradaxa®-, Xarelto- eller Eliquis-behandling er INR ikke relevant.

 • • S-Kalium skal ligge i normalområdet.

 • • Patienten skal være fastende (6 timer inkl. mælk) og tørstende (2 timer).

 • • Patienten må ikke have røget.

 • • Rtg af thorax er taget og set af læge indenfor den sidste måned.

 

Planlægning

Hver fredag udarbejder lægesekretær en indkaldelsesliste med næste uges patienter til elektiv DC-konvertering, der sendes til M1 og til afsnitsledende anæstesisygeplejerske med næste uges program og tidligere journal.

 

 

 

DC-konvertering udføres af læge i afsnit M1.

Det er funktionsansvarlig kardiologiske overlæge, der sikrer lægebemanding.

Der er konverteringstider kl. 13, kl. 13.30 og kl. 14 på tirsdage og eventuelt torsdage, til elektive DC-konverteringer.

 

Indlagte patienter: Hvis pt er indlagt bestilles blodprøver – ud fra pakken medicinsk rutine inkl. INR og EKG, dagen før DC-konvertering.

 

 

Modtagelse

 

Sekretæren bestiller seng til Anæstesiafdelingen, hvor DC-konverteringen finder sted, hvis der kommer flere end 2 patienter.

Patienten møder i afsnit M1 efter at have været i Røntgenafdelingen og Laboratorium.

 

Sekretæren lægger journal til kardiolog til journaloptagelse i M1’s vagtstue, når pt ankommer til afdelingen, og anviser patienten til dagligstuen.

Det sikres, at blodprøver og EKG er acceptabelt.

 

Sygeplejersken på M1 sikrer sig, at blodprøver og EKG er acceptabelt, og modtager patienten efter tjeklisten (bilag 1).

 

 

Journaloptagelse ved kardiolog

Kort journal der indeholder:

 • • Vurdering af at antikoagulationsbehandlingen har været i tilstrækkeligt niveau (forudgående 4 uger skal INR været over 2,0, dog kan en enkeltstående værdi ned til 1,8 kan som hovedregel accepteres).

 • • Konstatering af at der på EKG fortsat foreligger atrieflimmer.

 • • Godkendelse af blodprøvesvar og røntgen. Herunder at INR er i niveau.

 

 

Indlæggelse/Procedure

Anæstesitilsyn foretages i forbindelse med behandlingen, når anæstesilæge ankommer til afsnittet.

 

Procedure

 • • Sygeplejerske fra M1 påsætter pads, som vist på pads-indpakningen.

 • • Sygeplejersken fra M1 påsætter overvågningsudstyr, blodtryksmåler og SAT-måler, og opsætter Nacl til hurtig indløb.

 • • Anæstesisygeplejersken og/eller -lægen klargør patienten.

 • • Der skal være ro på stuen, men der kan evt. være stille musik på CD-afspilleren, hvis patienten ønsker dette

 • • Når anæstesipersonalet erklærer patienten for bedøvet, kan der foretages DC-konvertering.

 

Det er medicinsk læges opgave at betjene defibrillatoren.

 

Behandling

 • • På M1 anvendes Zoll Rseries ALS biphasic defibrillator. Da der anvendes bifasisk stød, er det muligt at konvertere ved lavere energier. Der startes vanligvis med 120 J. Ved manglende konvertering forsøges igen med 150 J og senere 200 J. Anvendes monofasisk strøm (ældre apparatur), startes med 200 J herefter 300-360 J.

 • • DC-konvertering kan ved behov opstartes på et højere energiniveau ved langvarig atrieflimmer, stor patient og/eller tidligere konverteringsforsøg med behov for megen strømenergi. Ligeledes kan der ved mindre patienter, nodale arytmier eller eventuelt atrieflagren startes på lavere niveauer.

 • • Der gives MAKSIMALT 3 x DC-stød.

 • • Husk at synk.-knappen skal aktiveres før HVERT stød.

 

Efter DC-konvertering

 • • Observation af patienten efter anæstesi foregår i M1 af anæstesilæge og anæstesisygeplejerske, indtil patienten med sikkerhed selv kan trække vejret.

 • • Herefter flyttes patienten til observationsstuen, hvor observationssygeplejersken overtager. Der gives fortsat ilt på næsekateter.

 • • EKG 12 tages, som dokumentation for resultat af konverteringsforsøg. Dette tages umiddelbart efter patienten er stødt over i SR. Hvis der opnås SR, men tilbagefald til Afli, skal der ikke gives yderligere stød.

 • • Er der stødt flere gange, skal lægen tage stilling til om patienten skal blive længere tid på M1 i efterforløbet.

 • • Når patienten er vågen, køres han/hun på M1, og han/hun må få noget at spise og drikke.

 • • Telemetri i 2 timer efter stød, hvorefter han/hun kan udskrives, hvis patienten er velbefindende, og hvis der ikke ses hændelser på telemetriovervågningen, som skal ses af læge.

 • • Der dokumenteres i Clinical Suite

 

 

Udskrivning

 

Udskrivelse/ opfølgning:

 • • Udskrivende læge/ sygeplejerske sikrer sig at der foreligger en fremad rettet plan for patientens behandling, udsteder eventuelt recept og fremordinerer eventuelt Marevan og udfærdiger epikrise.

 • • Det er indlæggende kardiolog, der er ansvarlig for, at der er lavet en fremadrettet plan for patienten før udskrivelse. Såfremt patienten er i afdelingen til næste dag, er det stuegangsgående læge, der udskriver patienten og forholder sig til den fremadrettede behandling.

 • • Det skal ligeledes afklares, hvilken opfølgning der skal være for patienten efter udskrivelsen, herunder medicin, AK-behandling, kontrol og øvrig opfølgning. Aftaler omkring opfølgning og med patienten skal noteres i EPJ.

 

 

Ambulant

 

 

 

Definition af begreber

Kriterierne for indkaldelse til DC-konvertering: Patienterne der indkaldes er henvist fra egen læge, efter de har været i det fastsatte niveau for INR stabilt i 4 uger frem til indkaldelsen.

Antikoagulationsbehandlingen styres ALTID via egen læge, der anmodes om at melde patienten klar, når INR har været større end 2,0 i 4 uger. INR skal bestemmes minimum 1 gang ugentligt i perioden inden DC-konvertering.

 

Fastende vil sige: Fastende i 2 timer i forhold til flydende (dog mælk 6 timer), fastende 6 timer i forhold til fast føde og rygning.