Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Crusfraktur, malleolfraktur og fysioterapi under indlæggelse

Beskrivelse

Den fysioterapeutiske intervention under indlæggelsen til patienter med crusfraktur eller malleolfraktur

 

Definition af begreber

EPJ: Elektronisk Patientjournal. Det system, der anvendes nu hedder Clinical Suite (CCS).

GOP: Genoptræningsplan

PFP: Plejeforløbsplan, som plejen opretter i EPJ.

Cetreatavler: Cybertavle til overblik over patientflow.

 

Formål

At sikre alle patienter med crusfraktur og malleolfraktur en ensartet og kvalitetssikret fysioterapeutisk intervention under indlæggelsen.

 

Overordnet fremgangsmåde

Denne patientgruppe er hovedsageligt indlagt på Ortopædkirurgisk sengeafdeling K3 eller på Akut Sengeafsnit. Når fysioterapeuten har modtaget en henvisning fra sengeafdelingen, iværksættes interventionen. Fysioterapeuten orienterer sig i EPJ og indhenter relevante oplysninger hos samarbejdspartnere, samt opretter og starter “fys” på Cetrea tavlerne på sengeafdelingen.

Der foretages en fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering. Herudfra planlægges en intervention med henblik på udskrivelse.

Der vurderes, hvilket ganghjælpemiddel patienten har behov for, og om der skal udarbejdes genoptræningsplan med henblik på videre genoptræning efter udskrivelse.

 

Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

Fysioterapeuten orienterer sig i EPJ om relevante emner som bruddets opståen, sociale forhold, boligforhold, operation, eventuelle restriktioner, mobilitet før brud, generel tilstand med mere, som kan være nyttige at vide, før videre intervention påbegyndes.

Terapeuten opdaterer sig løbende både i EPJ og hos samarbejdspartnere.

 

Specielle forholdsregler

Patienten mobiliseres efter operatørens anvisning med eller uden støtte (oftest uden støtte).

Man skal være opmærksom på, om der i operationsbeskrivelsen er angivet, at patienten skal observeres for compartment syndrom – hvis dette er tilfælde mobiliseres patienten ikke før en læge har givet godkendelse til dette. 

 

Fysioterapeutisk undersøgelse

 

Formål

Vurdere patientens funktionsniveau, generelle ressourcer, behov for ganghjælpemiddel og genoptræning samt vurdere fremtidsperspektivet for patienten.

 

Indhold

 • • Anamnese

 • • Muskelfunktionsundersøgelse

 • • Handle- og bevægefærdigheder.

 

Konklusion

Der konkluderes på undersøgelsen og med baggrund heri iværksættes behandlingen i forhold til det videre forløb for patienten. Relevante oplysninger videregives via EPJ til samarbejdspartnere.

 

Fysioterapeutisk behandling

Formål

At patienten bliver mest mulig selvhjulpen i forhold til tidligere funktionsniveau, og får vurdering af det bedst egnede træningstilbud efter udskrivelsen.

 

Behandlingen indeholder

 • • Funktionstræning

 • • Venepumpeøvelser

 • • Selvspændingsøvelser

 • • Instruktion i selvtræning på afdelingen og hjemme med udlevering af øvelsesprogrammet ”Sådan træner du med benet i kort gips”. (Bilag 1)

 • • Vurdere behov for ganghjælpemiddel, og afprøve dette inden udskrivelse og i samråd med ergoterapeuten vurdere behov for kørestol. Evt. udlåne relevante hjælpemidler. Vurdere behov for genoptræning efter udskrivelse.

 • • Vurdere behov for lungefysioterapi ved længere tids immobilitet

 

Relevant tværfagligt samarbejde

Plejepersonale omkring mobiliseringen, ergoterapeuter omkring hjælpemidler, lægen omkring eventuelle restriktioner, godkendelse af røntgenbillede samt genoptræningsbehov efter udskrivelse.

Der afholdes konferencer dagligt på akut sengeafdeling klokken 8.30 og K3 klokken 8.20.

Formålet med konferencerne er, at afklare forhold omkring udskrivelse og patienternes almene tilstand i forhold til at kunne træne.

 

Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling

Vurdere udskrivningsdato i samråd med plejepersonalet herunder muligheden for udskrivelse til eget hjem eller gæsteplads. Forventet udskrivelse er 1-2 døgn postoperativt.

I de tilfælde hvor patienten har svært ved at færdes med hjælpemidlet eller udføre øvelser, kan der være behov for at udarbejde almen GOP. Fysioterapeuten udarbejder denne i samarbejde med ergoterapeuten. I disse tilfælde anmodes der om hjælpemidler som genoptræningshjælpemidler ved kommunen via PFP.

Fysioterapeuten eller ergoterapeuten udfylder låneseddel og får patientens underskrift på relevante udlånte hjælpemidler. Hvis patient og pårørende ikke selv har mulighed for at transportere hjælpemidler til udskrivelses adressen, kan der arrangeres transport.

 

Udskrivelseskriterier

Det tilstræbes, at patienten skal kunne:

 • • Komme selvstændigt ind/ud af seng

 • • Komme omkring med egnet ganghjælpemiddel

 • • Varetage øvelserne selvstændigt

 • • Eventuelt kunne klare trappegang, hvis der er trapper til soverum eller toilet

 • • Overholde regime

 

Hvis patientens tidligere funktionsniveau og kognitive formåen ikke gør det muligt at nå de opstillede udskrivningskriterier, arrangeres de nødvendige foranstaltninger i form af ekstra hjælp i hjemmet, gæsteplads eller genoptræningsplads.

 

Dokumentation

Fysioterapeuten dokumenterer dagligt den fysioterapeutiske intervention.

 

SKS-registrering

Følgende SKS-koder SKAL anvendes:

ZZ5049: Fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse

BLNA: Biomekanisk bevægelsesterapi eller BLNR: Aktivitetstræning af fysisk funktion

BVD: Generelle pædagogiske interventioner

Følgende SKS-koder kan anvendes:

BTNA: Funktionstræning

BTNB: Kompenserende behandling med hjælpemidler

BGF: Interventioner ved behandling af respirationslidelser

ZZ0175X: Udarbejdelse GOP til alm. Genoptræning