Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Smerter, præhospital håndtering

 

 

Formål

At sikre at der ved alle præhospitale patientkontakter foretages en vurdering af patientens eventuelle smerter, herunder smerteniveau og behov for smertelindring, samt at dette dokumenteres på den præhospitale patientjournal.

At patienter med smerter sikres en tilfredsstillende smertebehandling præhospitalt.

 

Målgrupper og anvendelsesområde

Læger med funktion ved akutlægebilerne i Region Nordjylland og ambulancebehandlere og paramedicinere ansat ved ambulancetjenesten i Region Nordjylland.

Anvendes ved alle præhospitale patientkontakter.

 

Definition af begreber

Akutte smerter: Smerter, som er opstået på grund af sygdom, traume eller operation.

Kroniske smerter: Vedvarende smerter af mere end 3 måneders varighed.

 

Beskrivelse

Patienten forespørges om vedkommende har smerter.

Såfremt det er tilfældet, og afhængigt af situationen, uddybes dette med:

  • • Lokalisation.

  • • Karakter: Borende, brændende, sviende, stikkende, dybe / overfladiske.

  • • Mønster: Konstante, turevise, døgnvariation, provokerende / lindrende faktorer.

  • • Intensitet: Angives på en skala fra 0 – 10, hvor 0 svarer til ingen smerter, og 10 svarer til værst tænkelige smerter.

 

Ved patientkontakter hvor der er kommunikations- eller sprogproblemer, f.eks med børn, fremmedsprogede eller sindslidende, kan hjælpemidler forsøges anvendt, f.eks. ”smertescorelineal” hvor smerteintensitet kan angives med ”smileys” der så omsættes til værdi på skala 0 – 10. Alternativt må den sundhedsfaglige medarbejder foretage en subjektiv vurdering og angive den skønnede smerteintensitet på skala 0 – 10.

 

 
Monitorering

Smerteintensitet angives med tal på skala 0-10.

Såfremt der behandles mod smerter, skal der foretages revurdering for effekt.

Behandling (afhængig af smerteårsag)

Det vurderes, om smerterne kan behandles tilfredsstillende ud fra de tilstedeværende kompetencer, eller der er behov for assistance fra anden præhospital sundhedsfaglig medarbejder, f.eks. paramediciner, akutlægebil.

Præhospital smertebehandling kan fx bestå i:

  • • Immobilisering, lejring.

  • • O2 tilskud.

  • • Fentanyl, S-ketamin.

  • • Infiltrationsanalgesi.

  • • Anlæggelse af nerveblok.

Dokumentation

Smertevurdering, herunder evt. uddybning af smertelokalisation og -karakter, dokumenteres på den præhospitale patientjournal. 

Patienten skal revurderes efter behandling med ny angivelse af smertescore (0 -10).

 

Ansvar og organisering

Præhospital beredskabsenheden har ansvaret for at udarbejde og vedligeholde nærværende vejledning.

Lederne af ambulancetjenester og ved akutlægebilerne i Region Nordjylland har ansvaret for ved behov at udarbejde lokale vejledninger, der understøtter nærværende vejledning, samt implementere disse i egne organisationer.

Præhospitalt sundhedsfagligt personale med funktion på ambulancer og akutlægebiler i Region Nordjylland har ansvar for at sætte sig ind i de vejledninger, der er gældende for deres område og overholde dem i dagligt virke.

 

Referencer

Ingen

Øverst på formularen