Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kabinetsvaskemaskine

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Betjening af kabinetsvaskemaskine1

I kabinetsvaskemaskinen sker følgende proces1

Sikkerhed1

Undervisning1

Lastning af kabinetsvaskemaskine2

Dagligt maskincheck2

Testkørsel2

Kontrol af programforløb2

Tømning af kabinetsvaskemaskine og kontrol af gods3

Afvigende produkter3

Vedligehold af kabinetsvaskemaskine (rengøring, validering og serviceeftersyn)3

Rengøring3

Skift af printerpapir4

Validering4

Serviceeftersyn4

Dokumentation4

Referencer4

Formål

Korrekt vejledning i processerne omkring brug af kabinetsvaskemaskine.

 

Definition af begreber

 

Beskrivelse

Betjening af kabinetsvaskemaskine

I kabinetsvaskemaskinen sker følgende proces

Rengøring, desinfektion og tørring af stort gods så som instrumentcontainere, transportbokse og transportreoler.

Sikkerhed

Før man går ind i kammeret, skal nøglekontakten for dørbetjeningsfunktionen sættes i låst stilling. Nøglen tages ude og bringes med, når man er inde i kammeret.

Undervisning

Med udgangspunkt i betjeningsvejledningen skal en sagkyndig person undervise i brug af

kabinetsvaskemaskine og følgende skal som minimum være gennemgået inden

maskinen betjenes:

 • • instruktion i forbindelse med start af ny maskine, herunder de generelle sikkerhedsforskrifter

 • • kvalitetssikring af kabinetsvaskemaskine

 • • kontrol og vedligehold af instrumentcontainere

Se desuden KEN-portal.

Lastning af kabinetsvaskemaskine
 • • Kabinetsvaskemaskinen lastes manuelt med indsatsvogn eller rullereoler

 • • godssammensætningen tages i betragtning ved valg af program:

 • • kort program til let tilsmudset gods (fx rullereoler, autoklavenet)

 • • langt program til meget tilsmudset gods (fx instrumentcontainere, transportbokse)

 • • lastning foretages, så alt udstyr sikres vandpåvirkning både udvendigt og indvendigt

 • • skåle placeres på skrå i stativ

 • • låg fra instrumentcontainere placeres i stativ

 • • det kontrolleres, at vaskearme kan rotere frit

 

Udstyret må ikke beskadige hinanden, f.eks. skal rustfast stål og aluminium vaskes adskilt af hensyn til ionvandring; kan dette ikke lade sig gøre, bør et pH-neutralt rengøringsmiddel anvendes.

 

Dagligt maskincheck

Sikkerhed: Ved sæbeskift anvendes handsker og beskyttelsesbriller/visir.

Hver dag kontrolleres følgende

 • • at indsatsvognen og undervogn fungerer korrekt

 • • at vaskearmene roterer frit

 • • at dyserne ikke er tilstoppede

 • • at ventilerne i vaskekammeret er OK

 • • at der ikke ligger noget i bunden af vaskekammeret

 • • at sæbedunken ikke er tom

Én gang ugentligt renses de 8 grovsier i bunden af kammeret.

Én gang ugentligt renses finsien på ydersiden af vaskekammeret (udføres af tekniker).

Der kvitteres på registreringsskema, rengøring, urent rum – se bilag.

Se desuden KEN-portal.

Ved fejl på maskinen kontaktes Teknisk Afdeling. Fejlmelding noteres i logbogen for kabinetsvaskemaskine og der udfyldes en Afvigerapport for kabinetsvaskemaskine – se bilag.

Kontrol af programforløb

Beskrivelse: Når programmet er færdigt, tændes den grønne lampe på betjeningspanelet. Døren kan herefter åbnes. Inden godset tages ud, kontrolleres på printudskrift, at processen er korrekt gennemført. Det kontrolleres, at vaskecyklus har varet 7 min. og er sket ved 50 - 55˚C samt at desinfektion har varet 2 min. ved 90˚C.

Der kvitteres herefter på Logskema for kabinetsvaskemaskine – se bilag.

Kan procesforløbet ikke godkendes eller opstår der fejl under programmet med alarm, skal kabinetsvaskemaskinen fejlmeldes og tekniker tilkaldes.

Fejlmelding noteres i logbogen og der udfyldes en Afvigerapport for kabinetsvaskemaskine – se bilag. Printudskriftet clipses på afvigerapporten og afvigerapportens nr. noteres i logbogen.

En driftsforstyrrelse kan forårsages af tekniske problemer med den enkelte maskine eller svigt af tekniske forsyninger (fx el, vand, trykluft).

Ved driftsforstyrrelse, som påvirker genbehandlingsprocessen af instrumenter til operationsafsnittene, underrettes disse, så snart der er overblik over mulige konsekvenser.

Ligeledes underrettes operationsafsnittene, når situationen er tilbage til normal.

 

Tømning af kabinetsvaskemaskine og kontrol af gods

Sikkerhed: Hvis godset ikke er helt afkølet efter et program, skal det håndteres med forsigtighed for at undgå forbrændingsskader.

Det rengjorte udstyr køres direkte fra kabinetsvaskeren til pakkerummet uden ophold. Under transport af det rengjorte udstyr til pakkerummet skal der sikres fri transportvej, således at urent udstyr ikke berører det rengjorte udstyr.

Samtidig må trykluft og vand ikke anvendes, og ultralydskarret skal være lukket.

Indsatsen med containere må kun tømmes i pakkerummet og med desinficerede hænder.

Det kontrolleres, at udstyret er rent og tørt.

Instrumentcontainere/-bakker, filterholdere samt div. skåle/fade desinficeres med hospitalssprit 70% inden emballering.

Hvis fx containere eller filterholdere ikke er helt tørre, placeres de i tørreskab.

Transportreoler køres ind i det sterile depot.

Afvigende produkter

Hvis godset efter godkendt programforløb ikke er synligt rent, gentages processen.

Hvis programforløbet ikke kan godkendes, skal alt godset gennemgå en ny proces.

 

Vedligehold af kabinetsvaskemaskine (rengøring, validering og serviceeftersyn)

Rengøring

Den udvendige side: For- og sidevæggene aftørres med universal rengøringsmiddel og tørres med tør klud 1 gang ugentligt samt ved behov. Betjeningspanel aftørres dagligt med hospitalssprit 70%.

Opvaskekammeret kontrolleres for belægninger, som fjernes ved behov.

Undervogn til den store indsats rengøres én gang ugentligt. Håndtaget aftørres dagligt med hospitalssprit 70%.

Udført rengøring registreres med dato og initialer på Registreringsskema, rengøring, urent rum – se bilag.

Skift af printerpapir

Skift af printerpapir sker som anført i brugsanvisningen.

Printeren må ikke bruges uden papir.

Validering

Validering udføres én gang årligt af eksternt firma.

 

Serviceeftersyn

Sikkerhed: Før service eller reparation køres desinfektionsprogrammet. Hvis dette ikke er muligt, desinficeres maskinen med desinfektionsmiddel, før service påbegyndes.

Serviceeftersyn udføres én gang årligt af tekniker fra Getinge Group.

 

Dokumentation

Dokumentationsmateriale for kabinetsvaskemaskine på Stericentralen, Sygehus Vendsyssel, Hjørring.

 1. 1. En logbog, som indeholder dokumentation for relevans for driften.

 

 • • Logskema for godkendelse af programforløb

 • • Registreringsblanket for kabinetsvaskemaskinen sidder i mappen Teknisk Dokumentation

 • • Dagligt maskincheck (dokumenteres på registreringsskema, rengøring, urent rum)

 • • Logbogside

 • • Afvigerapport

 • • Valideringsprotokol
   

 1. 2. Betjeningsvejledning, som er leverandørens instruktion på dansk for brug af kabinetsvaskemaskine.

 

Referencer

Kvalitetshåndbog for Sterilcentraler, del I, II og III

1. udgave2000, Den centrale afdeling for sygehushygiejne

DS 2451-13 Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

Infektionshygiejniske retningslinier, Hygiejneorganisationen, region Nordjylland(PRI)

Brugsanvisning for kabinetsvaskemaskine, Getinge

Desinfection AB, Sverige

KEN-portal