Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af anmodninger om aktindsigt i patientjournaler.

Formål

 

Dette notat omhandler alene selve behandlingen af anmodningen om aktindsigt og indeholder således ikke nærmere oplysninger om, hvorvidt betingelserne for at få aktindsigt er opfyldt.

 

Definition af begreber

 

Ret til aktindsigt: ret til at få adgang til oplysningerne i patientjournalen.

 

Målgruppe - modtagelse

 

Personale der modtager anmodninger om aktindsigt.

 

Metode

 

Juridisk fortolkning

Beskrivelse

 

En anmodning om aktindsigt kan komme fra patienten selv, fra en pårørende, fra forældre, fra andre myndigheder (f.eks. kommuner) eller fra private virksomheder (f.eks. forsikringsselskaber).

 

Anmodningens form

Anmodningen kan fremsættes enten mundtligt eller skriftligt. Kender man ikke på forhånd den der søger om aktindsigt, bør man afkræve legitimation (f.eks. sundhedskort). Som udgangspunkt kan materialet dog sendes til patientens folkeregisteradresse uden nærmere legitimation. Hvis det er en anden end patienten selv eller forældremyndighedsindehaveren, der ønsker aktindsigt, bør der foreligge en skriftlig anmodning vedlagt enten en samtykkeerklæring fra patienten eller en nærmere begrundelse for, hvorfor journalmaterialet ønskes udleveret.

 

Anmodningens fremsættelse

Som overordnet princip skal den, der fremsætter anmodning om aktindsigt kunne nøjes med at henvende sig ét sted i regionen, og det kan ikke kræves, at den pågældende henvender sig et bestemt sted i regionen. Hvis man som sundhedsperson eller sygehus modtager en anmodning om aktindsigt i en patientjournal, hvor anmodningen skulle have været sendt til et andet sygehus eller en anden afdeling, er man forpligtet til at videresende anmodningen til dette sted. Dette gælder også, hvis der skal gives aktindsigt i journalmateriale fra flere forskellige afdelinger eller andre sygehuse for den samme patient.

 

Aktindsigtens form

Så vidt muligt bør der fremsendes én sammenhængende journal uanset, at patienten har været til behandling flere forskellige steder.

Man skal være opmærksom på, at adgangen til aktindsigt blev ændret med virkning fra den 1. januar 2010 således, at man i det omfang man har ret til aktindsigt har adgang til samtlige oplysninger i patientjournalen. For optegnelser der er journalført før den 1. januar 2010 kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser. Der skal således ikke foretages nogen vurdering af indholdet af journalmateriale som hidrører fra tiden efter den 1. januar 2010, mens der fortsat skal foretages en vurdering af om der skal ske begrænsning i adgangen til aktindsigt i materiale fra før denne dato.

En anmodning om aktindsigt skal behandles inden 10 dage og er dette ikke muligt, skal man inden 10 dage angive grunden hertil og oplyse, hvornår anmodningen så kan forventes imødekommet. Det er altid en mulighed at kontakte den der har anmodet om aktindsigt for at få præciseret en ansøgning.

Det er klart i strid med god forvaltningsskik, hvis hver enkelt afdeling kun fremsender materiale fra egen afdeling og der således fremsendes en journal uden kronologisk sammenhæng, når der er anmodet om kopi af hele patientjournalen. Det er ligeledes i strid med god forvaltningsskik, hvis den der anmoder om aktindsigten bliver henvist til selv at kontakte de enkelte afdelinger eller sygehuse.

Aktindsigten kan gives enten elektronisk, i papirform eller ved at lade vedkommende se journalen igennem på sygehuset. En anmodning om at få en kopi af journalen bør dog imødekommes og der kan ikke opkræves betaling for denne kopi medmindre der allerede en gang tidligere er blevet fremsendt kopi eller der er særlige udgifter forbundet med kopiering af f.eks. modeller, røngtenbilleder o.lign. Opkrævning af betaling forudsætter, at vedkommende er blevet gjort bekendt med udgiften på forhånd.

Hvis der er grund til at antage, at patienten har behov for hjælp til at forstå oplysningerne i journalen, skal der tilbydes hjælp og vejledning – f.eks. ved at en sundhedsperson i fornødent omfang gennemgår journalen med patienten.

De procedurer der følges, når en patient anmoder om aktindsigt, skal også følges, hvis anmodningen om aktindsigt kommer fra en anden myndighed, et forsikringsselskab el. lign, hvor der enten er givet samtykke fra patienten til videregivelsen, eller hvor det følger af lovgivningen, at oplysningerne skal videregives.

Opstår der spørgsmål hvorvidt der kan/skal bevilges aktindsigt, så kan Juridisk Kontor altid kontaktes – Anne Merethe Christensen, 48392, anmech@rn.dk eller Karoline K. Andersen, 48388, kka@rn.dk

 

Referencer

 

Sundhedsloven (lbk. nr. 913 af 13/07/2010) kap. 9

Bek. nr. 664 af 14/09/1998 om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling

Vejledning nr. 155 af 14/07/1998 om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger