Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Icterus

Formål

Definition af begreber

Beskrivelse

Symptomer

Lysgrænse

Bilibed

Håndtering af lysbehandling på barselsafdeling

Måling af transkutan bilirubin

Referencer

Formål

Instruks vedrørende udredning og behandling af børn med icterus eller mistanke om icterus.

Definition af begreber

Icterus neonatorum simplex (fysiologisk icterus) er almindelig i de første leveuger.
Intensitet og varighed tiltager med faldende gestationsalder.

Icterus forekommer hos ca. 20 % af alle fuldbårne børn og hos 60-70 % af alle for tidligt fødte.
Det skyldes øget hæmolyse (højt erytrocytvolumen og nedsat erytrocytlevetid), leveren kan have nedsat evne til konjugering og relativ høj reabsorption af ukonjugeret bilirubin fra den nyfødtes tarm.

 

Beskrivelse

Symptomer

 • • Tiltagende icterus efter 1. levedøgn.

 • • Sløvhed - barnet sover meget - sutter trevent - falder i søvn ved brystet og er svær at vække/holde i gang - sparsom vandladning.

 • • Icterus kan ses, når S-bilirubin stiger over ca. 125 mikromol/l.

 

Lysgrænse

Raske, mature børn, der ikke har været indlagt på neonatalafdelingen:

 • • (Fødselsvægten i gram divideret med 10) + 50, udtrykt i mikromol/l.

 • • For børn med fødselsvægt >3000 g dog altid 350 mikromol/l

 

Præmature (<37+0) og let syge børn (børn med respiratoriske problemer, let asfyksi eller behandlingskrævende hypoglykæmi).

 • • Fødselsvægten i gram divideret med 10, udtrykt i mikromol/l.

 • • For børn med fødselsvægt > 3000 g altid 300 mikromol/l.

 

”Stignings”-grænser

 • • Der er indikation for lysbehandling hvis S-bilirubin stiger >5 µmol/l/time målt over nogle timer med flere bestemmelser

 • • Der er indikation for udskiftningstransfusion, hvis S-bilirubin stiger >10 µmol/l/time, trods lysbehandling, målt over nogle timer med flere bestemmelser.

 

"Bilibed”

 • • Bilibed er en lysmadras, som barnet ligger på i en særlig dragt.

 • • Lysbehandlingen sker derfor på et mindre hudområde end ved lysbehandling i kuvøse.

 

Forældrene kan evt. forelægges frit valg mellem metoderne hvis:

 

1. Barnet er raskt og ældre end to fulde døgn når lysbehandlingdsgrænsen er overskredet.

2. Barnet er > 37+0 uger og 2500 gram.

3. Bilirubin < 50 over over lysbehandlingsgrænsen.

 

Behandling i bilibed giver måske langsommere fald og derfor lidt længere behandlingstid, men dette er uden betydning for prognosen.

 

Der skal tages ny bilirubin efter 1 døgns bestråling, for at se at lysbehandlingen er tilstrækkelig. Hvis værdien ikke er faldet, skal behandlingen ændres til lysbehandling i kuvøse.

 

Lysbehandling afsluttes når bilirubin er faldet til 80 % af lysbehandlingsgrænsen og der tages ny bilirubin et døgn efter seponering.

Yderligere kontrol ikke nødvendig, hvis stigningen her er under 10 % af sidst målte værdi.

 

 lysbehndling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikation for overflytning til pædiatrisk afdeling

I tvivlstilfælde konfereres altid med pædiatrisk afdeling

 • • Ved indikation for udskiftningstransfusion (S-bilirubin 100 mikromol > fototerapigrænsen) eller

 • • Stigning > 10 mikromol/time eller stigende bilirubin trods lysbehandling.

 • • Hvis barnet er mere påvirket end svarende til hyperbilirubinen.

 • • Ved recidiverende icterus (eller signifikant stigende s-bilirubin) ved ambulant kontrol 2 uger postpartum

Håndtering af lysbehandling på barselsafdeling:

 • • Barnet skal være nøgent og med øjnene godt tildækkede. Vendes efter behov. Legemstemperaturen kontrolleres. Ekstra væsketilskud i form af mælk eller modermælkserstatning gives til børn < 2500 g (20 ml/kg ekstra i døgnet).

 • • Barnet tages ud af lyset ved amning.

 • • Behandlingen gives gerne 20 - 22 timer per døgn.

 • • Det tilstræbes, at der gives 8 måltider/24 timer, idet man dog ikke behøver at vække barnet til amning, hvis det i øvrigt sutter normalt og i øvrigt har det godt. Der gives tilskud af modermælkserstatning, hvis amningen ikke er kommet godt i gang.

 

Seponering af lysbehandling 

 • • Når S-bilirubin er faldet til omkring 80 % af lysbehandlingsgrænsen.

Ambulant kontrol af s-billirubin:

 • • Efter udskrivelse fra fødegang, barselsgang eller hotel kan der indimellem være grund til at ønske en ambulant kontrol af s-billirubin. Dette aftales telefonisk med barselsgang op til 14 dage postpartum.

 • • Sædvanligvis vil der kun være behov for en kontrol, men ønskes yderligere kontrol kan der ofte gå 1 uge inden næste måling. Iøvrigt iagttages ovenstående grænser for lysbehandling.

 • • Barnet henvises til pædiatrisk afdeling, såfremt der i det ambulante forløb bliver behov for lysbehandling.

 

Måling af transkutan bilirubin

 

Den kutane bilirubin koncentration (TcB) er korreleret til TsB, sådan at den ikke kan erstatte TsB, men kan bruges til screening. Ved høje værdier underestimerer transkutan måling TsB.
Bilirubinometre kan ikke bruges under lysbehandling og de første 12 timer efter denne.

 

 • • Indlagte børn (>24 timer):
  Bør løbende visuelt have deres gulsot niveau vurderet, dels intensitet, dels hvor langt den er progredieret. Icterus i de første 24 timer bør primært betragtes som patologisk og kræver kontrol af TsB.

 • • Børn, der udskrives inden 72 timer, bør have deres TsB eller TcB kontrolleret, og der bør arrangeres passende follow-up.

 • • Alle børn med mørk hudfarve bør screenes.

 • • Ambulante fødsler (<24 timer): Anbefales generelt ikke mødre, hvis børn er i øget risiko for at udvikle hyperbilirubinæmi. Hvis ambulant fødsel efter en konkret vurdering vælges, bør opfølgning og kontrol af barnet være sikret inden for de næste 2 døgn, og forældrene bør være grundigt informerede om symptomerne på hyperbilirubinæmi.

 

Transkutan bilirubinometri

 

Indikationer for screening af nyfødte børn mhp. fototerapi efter 24 levetimer:

 

 • • Raske børn født til termin eller næsten til termin (Dvs. børn indlagt på Barselsgangen).

 • • Børn indlagt på Neonatalafsnittet.

 • • Hvis gestationsalder er ≥ 32 uger gælder samme indikationer som for raske børn.

 • • Hvis gestationsalder er < 32 uger foretages ingen screening med måling af TcB, dvs. TsB bestemmes altid.

Hvis transkutan bilirubin (TcB) ≥90 % af lysgrænsen bestemmes serum total bilirubinkoncentrationen (TsB). Hvis TcB <90% af lysgrænsen behøver man ikke at bestemme TsB.
Ved gulsot opstået inden 24. levetime foretages ingen screening, men TsB bestemmes.

 

 

Referencer

Ålborg pædiatrisk afdelingens instruks