Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lægelig instruks vedr. Lumbal CT-myelografi

 

Patienter, hvor der er indikation herfor, eksempelvis ved undersøgelse for spinalstenose eller instabilitet i columna lumbalis, kan henvises til ambulant myelografi, og efterfølgende CT-scanning via Dagbehandling Syd (DASY).

Henvisningen sendes til Røntgenafdelingen.

Patienter, som er over 70 år, aleneboende eller hvor andre forhold taler herfor, undersøges via en 1 dags indlæggelse på Reumatologisk Afdeling.

Forud for henvisning

Indikation for undersøgelsen overvejes. I tvivlstilfælde konfereres med rygkirurgisk kollega.

Det sikres, at der foreligger lumbal røntgenundersøgelse, alternativt MR-scanning forud for undersøgelsen.

Patienten udspørges om evt. relevant allergi (kontraststof, analgetica, præmedicin etc.)

Patienten screenes for tegn på forhøjet intrakraniel tryk. Ved demens, hovedpine, øjenmuskelparese, pupildifference eller uforklarlige neurologiske ufald, foretages oftalmoskopi og anden nødvendig udredning, eksempelvis neuromedicinsk tilsyn.

Cave diabetespatienter, som indtager Biguanider (eksempelvis Glukophage, Metformin, Orabet). Ved anvendelse af jodholdigt røntgenkontraststof skal Biguanid seponeres før indgift af kontraststoffet pga. risiko for fatal lactacidose, se endvidere patientinstruks.

Af henvisningen skal fremgå:

  1. 1. Tentativ diagnose, eksempelvis spinalstenose.

  2. 2. Objektive fund, herunder neurologiske udfald.

  3. 3. Tid og sted for relevante billeddiagnostiske undersøgelser, dvs. røntgenbilleder og evt. tidligere myelografier og scanninger.

  4. 4. Hvorvidt der ønskes foretaget undersøgelse på spinalvæsken, eksempelvis for borrelia, eller oligoklonale bånd.

 

Det anføres på henvisningen, hvorvidt undersøgelsen ønskes udført

A) via Dagbehandling Syd (DASY), dvs. som ambulant undersøgelse

B) via kort indlæggelse på Reumatologisk Afdeling.


Hvis B) skal det anføres på henvisningen til Neuroradiologisk Afsnit, at man bedes underrette Reumatologisk Sengeafdeling om undersøgelsesdatoen. Endvidere fremsendes anmodning til Reumatologisk Sengeafdeling mhp. indkaldelse af patienten.