Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation og kontrolregime, gravide

 

Målgruppe
Visiterende læger

 

Problemstilling

Gravide, der henvises til kontrol og fødsel på afdelingen, skal visiteres til den mest hensigtsmæssige kontrol i graviditeten.

Metode
Kvinderne visiteres ud fra svangrepapirerne eller efter henvisningsårsag efter nedenstående:
 

Prægravide risikofaktorer


Alder

Kvinder under 18 år visiteres til Obstetrisk Ambulatorium uge 12/20. Dette med mindre der er andre sociale /somatiske /psykiske problemstillinger angivet på vandrejournalen, der gør, at vi skal se hende før.

 

BMI
Ved BMI
>27 skal der laves glukosebelastning. Hvis det ikke fremgår af vandrejournalen, at egen læge har planlagt denne screening, afkrydses dette på visitationsarket ved kryds i diabetesscreening. Sekretær sender herefter mail til egen læge mhp. dette. Kun hvis der på vandrejournalen er anført, at der er planer om OGTT, skal hun kodes som screenet for diabetes.
Kvinder, der har BMI over 35, skal bookes til tilvækstscanning uge 36, primært ved sonograf med efterfølgende samtale i Obstetrisk Ambulatorium. Anætesitilsyn ved BMI over eller lig 40.

 

Rygning – over 10 pr. dag

Obstetrisk Ambulatorium uge 12/20. Tilvækstkontrol uge 30 og 35.

 

SUA

Ultralydsscanning ved sonograf uge 32. Sonograf kan afslutte kontrollen ved normal scanning hvis graviditeten i øvrigt er ukompliceret.

Ved en vægtafvigelse på minus 15 til minus 22 %,kan kvinden sendes hjem med en tid til kontrol i Obstetrisk Ambulatorium efter 3 uger.

 

PRUV (persistent right umbilical vein)
Fosterekkokardiografi ved ultralydsoverlæge snarest ledige tid efter diagnose. (Uge 20-21) tilvækstscanning ved sonograf uge 30 + 35. Ved normal scanning kan sonograf afslutte patienten.
 


Dispositioner

Diabetes:
OGTT iht. retningslinjer. Brev til egen læge hvis der ikke på vandrejournalen er anført, at OGTT er planlagt.

(Se ovenfor under BMI)


Disponeret til genetisk sygdom eller misdannelse:
Sendes til visitation ved ultralydslæge.


Tidligere

Tidligere sectio:
Visiteres til Obstetrisk Ambulatorium uge 12 eller 20, afhængigt af årsagen til sectio i tidligere graviditet. Herefter kontrol uge 37 mhp. endelig beslutning om forløsningsmåde. Kontrollen uge 37 kan evt. undlades, hvis kvinden efter sectio har født vaginalt.

Hvis kvinden har et ønske om sectio på mors ønske, aftales en samtale med obstetriker inden for få uger.

Ved graviditas prolongata ses patienten af læge, inden der planlægges igangsættelse.


Tidligere kompliceret forløb:
Visiteres til samtale i Obstetrisk Ambulatorium uge 12 eller 20 afhængigt af sværhedsgraden.

Hvis der var tale om en kompliceret graviditet, hvor kvinden blev fulgt i af ultralydslægerne, henvises patienten til visitation ved ultralydslægerne.

 

Tidligere sphincterruptur:
Visiteres til Obstetrisk Ambulatorium i uge 20.


Tidligere præterm fødsel – før uge 34:
Visiteres til Obstetrisk Ambulatorium uge 12 med henblik på opstart af Lutinus-behandling (uge 16) og stillingtagen til fraværsmelding. Kontroller afhænger af anamnesen. De, der har født senere end uge 34, behøver ikke at blive visiteret til kontrol i Obstetrisk Ambulatorium med mindre, hun der var i behandling med Lutinus eller var indlagt til aflastning.

 

Tidligere 2.-trimester abort på baggrund af cervixinsufficiens:

Visiteres til Obstetrisk Ambulatorium uge 12 mhp. Lutinus-behandling, stillingtagen til fraværsmelding og evt. cerclage eller arabinpessar. Kontroller afhænger af anamnesen.


Tidligere conisatio:
Skal ved visitation have tilsendt brev om collumscanning uge 20 og visiteres til dette.

Hvis collum ved denne scanning er afkortet til under 25 mm, skal kvinden til Obstetrisk Ambulatorium/Obstetrisk Dagafsnit..

Dette gælder ikke, hvis kvinden har født til termin efter, der er lavet conisatio.


Tidligere misdannet barn:
Visitation ved ultralydslæge.

 

Tidligere svær IUGR, der har ført til forløsning inden uge 34:
Visiteres til Obstetrisk Ambulatorium uge 12 mhp. opstart af Magnyl-behandling. Konsultation ved ultralydslæge uge 20 mhp. arteria uterina flow. Herefter individuelt kontrolprogram.


Tidligere SGA (<22 %):

Visiteres til Obstetrisk Ambulatorium uge 12 mhp. opstart af Magnyl-behandling. Konsultation ved ultralydslæge uge 20 mhp. arteria uterina flow. Herefter individuelt kontrolprogram.

 

Tidligere svær præeklampsi/HELLP:
Visiteres til Obstetrisk Ambulatorium uge 12 mhp. opstart af Magnyl-behandling og planlægning af kontrolprogram (individuelt). Evt. konsultation ved ultralydslæge uge 20 mhp. arteria uterina flow


Kvinder med medicinske sygdomme

Hypertension:
Visiteres til Obstetrisk Ambulatorium eller Obstetrisk Dagafsnit umiddelbart mhp. planlægning af kontroller og Magnyl-behandling samt evt. ændring af medicinsk behandling. Individuelt kontrolprogram.

 

Hypothyroidisme:

Det sikres, at patienten følges af endokrinologerne, ellers henvisning hertil. Skal kontrolleres i Obstetrisk Ambulatorium uge 32. Kvinder med hypothyreose efter kirurgi eller radioiodbehandling, skal følges som nedenfor.


Hyperthyreose:
Det sikres, at patienten følges af endokrinologerne, ellers henvises hertil. Hvis pt. er i medicinsk behandling, eller har TRAB-antistoffer (>5), skal kvinden visiteres til scanning ved ultralydslæge uge 16, 20 og 34. Tilvækst uge 28 ved obstetriker.

Øvrige visiteres til Obstetrisk Ambulatorium uge 12. Tilvækstscanning uge 30 og 35.

 

Insulinkrævende diabetes:
Visiteres til Ulla Christiansen, Margrethe Møller eller Anja Kirstein samt medicinsk endokrinolog Trine Tang Christensen inden for 2 uger. Se bookingvejledning.

Scanning uge 20 ved ultralydslæge. Kontrolprogram iht. afdelings instruks ”Diabetes mellitus og graviditet”.

 

Bariatrisk opererede:
Visiteres til Obstetrisk Ambulatorium uge 12. Der sættes kryds ved gastric bypass, sekretær sender brev om graviditet efter gastric bypass, og der bestilles gastric bypass blodprøver. Kontrol i ambulatoriet uge (20), 28 og 34. Blodprøver uge 12, (20) samt 28.

Colitis ulcerosa/morbus Crohn:

Hvis ikke opblussen ses kvinden i Obstetrisk Ambulatorium uge 20. Tilvækst uge 32. Ved opblussen intensiveres kontrollerne.

 

Hjertesygdom:

Pt. visiteres til 12-ugersscanning ved UL-læge + kardiolog. Her lægges plan for kontrol i graviditeten her og på Kardiologisk Afdeling, og der tages stilling til fødselsmåde/-sted.

Scanning uge 16 + 20 inkl. fosterekko ved UL-læge. Obstetrisk Ambulatorium i forbindelse med 20-ugersscanningen.


Svær astma:
Visiteres til Obstetrisk Ambulatorium uge 12. Individuelt kontrolprogram. Ved let astma ikke grund til ekstra kontrol.


Kvinder i AK-behandling eller hvor der er indikation for tromboseprofylakse:
Ses i GODA eller Obstetrisk Ambulatorium umiddelbart mhp. omstilling til eller opstart af LMWH. Obstetrisk Ambulatorium uge 30 og 35.


Epilepsi:
Ultralydslæge uge 20 ved behandling med Valproat samt polyfarmaci. Obstetrisk Ambulatorium uge 12, 30 og 35. Skal følges af neurolog.


SLE:
Obstetrisk Ambulatorium uge 12 ved obstetriker. Ultralydslæge uge 16 mhp. måling af PR-interval (risiko for AV-blok). Stillingtagen til henvisning til Skejby.

Se afdelingens instruks ”Gravide med autoimmune sygdomme


Hepatitis B:
Ved visitationen sikres at kvinden følges på Infektionsmedicinsk Afdeling. Kvinden skal tilsendes standardbrev om vaccination af barnet. Sekretærer skriver i journalen, at der er sendt brev. I clinical noteres under tilstande og det skrives i journalen, at barnet skal vaccineres.


Depression/angst:
Kvinder, der behandles med SSRI, visiteres til Obstetrisk Ambulatorium uge 20 mhp. planlægning af kliniske kontroller og forløb efter fødslen (B11 eller barselshotel). Hvis kvinden er velbehandlet, og der ikke er anden psykiatri, kan hun evt. tilbydes kontrol i Obstetrisk Ambulatorium uge 32. Ved sværere tilfælde individuelt kontrolprogram.

Kvinder i behandling med Paroxetin scannes uge 20 ved ultralydslægeAndre

Spiseforstyrrelser:
Visiteres til obstetriker uge 12. Kontroller afhængig af sværhedsgraden, som minimum uge 30 og 35.
Familieambulatorium:

Følgende visiteres til Familieambulatoriet:

  • • Gravide med opioidbehandling for kroniske smerter.

  • • Gravide med et aktuelt forbrug af rusmidler og/eller hash.

  • • Gravide med et tidligere rusmiddelforbrug indenfor 2 år. Ligger forbruget mere end 2 år tilbage, men har den gravide stadig trang, hører hun også til målgruppen.

  • • Gravide som drikker mere end 4 genstande pr. uge.

  • • Gravide med 3 eller flere episoder af højt forbrug (over 5 genstande ved en lejlighed, bingedrinking). Gravide med op til 2 episoder med før erkendt graviditet skal ikke følges i Familieambulatoriet.

  • • Gravide som har en partner, der er i et aktivt rusmiddelforbrug.

  • • Gravide med skizofreni, bipolar lidelse eller svær borderlinelidelse.

  • • Børn, som i graviditeten har været eksponeret for rusmidler, afhængighedsskabende medicin eller hash, tilbydes opfølgende undersøgelse hos Familieambulatoriets psykolog og pædiater frem til skolealder.

  • • Ved tvivl hensies til Familieambulatoriums læge.

 

Fertilitesbehandlet med ICSI eller donoræg:

Gravide med ICSI: Tilvækst uge 32.

Gravide med donoræg: Obstetrisk Ambulatorium uge 12 mhp. opstart af Magnyl-behandling. Tilvækst uge 30 og

35.

 

Abortus habitualis:

Individuelt kontrolprogram i Ultralydsambulatoriet. Obstetrisk Ambulatorium uge 32.

 

Gemelli

Dikoriske: Ultralydsambulatoriet ved sonograf uge 12, 20, 24, 28, 32, 36 og evt. uge 38.

Obstetrisk Ambulatorium uge 12, 24, 32, 36 og uge 38 mhp. igangsættelse.

Ved IUGR eller anden komplikation individuelt kontrolprogram.

 

Monokoriske: Ultralyd og klinisk kontrol ved ultralydslæge hver 14. dag hele graviditeten.

Se afdelingens instruks ”Gemelli”.

 

 

Komplikationer der opstår i graviditeten

 

Placenta praevia:

Ved påvist total placenta praevia, der dækker mere end 3 cm over orificium internum samt placenta praevia og sectio antea, skal pt. henvises til ultralydslæge indenfor 2-4 uger. Pt. bedes møde med fyldt blære.

Hvis der ved kontrol i uge 34, pga. praevia i uge 20, findes normale forhold, kan kvinden afsluttes ved sonograf.

Ved fortsat praevia sendes kvinden hjem med en kontroltid i Obstetrisk Ambulatorium/GODA efter 10 dage mhp. planlægning af sectio.

 

Hvis der er vægtafvigelse på minus 15 til minus 22 %, da ny kontrol om 3 uger i Obstetrisk Ambulatorium.

 

Graviditetsbetinget kolestase:

Hvis kvinden mærker liv som vanligt, bedes egen læge om at bestille galdesalte. Er disse forhøjede, henviser egen læge til GODA, og hun ses indenfor få dage til tilvækstscanning, CTG og klinisk kontrol. For den videre kontrol se afdelingens instruks ”Leverbetinget graviditetskløe (intrahepatisk graviditetsbetinget kolestase)”.

 

Graviditas prolongata:

Obstetrisk Dagafsnit uge 41 + 5 dage. Vurdering af fostervandsmængde ved jordemoder/sonograf/obstetriker på CTG-stuen.Ved oligo-/anhydramnion laves flowmåling. CTG ved jordemoder.

OBS: Vurdering ved læge ved tidligere sectio.

Falder gestationsalder 41 + 5 dage i en weekend eller på en helligdag, ses kvinden direkte på Fødegangen, hvor der køres CTG, ultralydscannes (fostervand) samt vurderes, om det kan være ambulant forløb.

 

GDM:

Ses på Obstetrisk Dagafsnit/ Obstetrisk Ambulatorium inden for 1 uge. Herefter klinisk kontrol og tilvækstscanning hver 4.-5. uge. Kontrol uge 38-40 med planlægning af forløsningstidspunkt samt -måde. Ved behov for insulin følges pt. som IDDM.

 

Præeklampsi:

Visitation ved læge Obstetrisk Dagafsnit. Ses samme eller næste dag på Obstetrisk dagafsnit. Herefter individuelt kontrolprogram

 

Mistanke om IUGR:

Ses inden for 1 uge i Obstetrisk Dagafsnit/ Obstetrisk Ambulatorium. Herefter individuelt kontrolprogram.

 

Mindre liv:

Ses samme dag til CTG og evt. flowmåling.

 

 

Ønske om obstetrisk vurdering

 

På grund af tidligere kompliceret/traumatisk forløb:

Visiteres afhængigt af sværhedsgraden til Obstetrisk Ambulatorium uge 12 eller 20.

 

Ønske om sectio:

Hvis dette vurderes som obstetrisk ubegrundet, visiteres til Obstetrisk Ambulatorium uge 12. Herefter individuelt

forløb. Hvis kvinden er vedholdende, tilstræbes samtaler osv. tidligt i graviditeten.

 

Ønsker ikke risikovurdering

Hvis der på vandrejournalen er anført, at kvinden ikke ønsker risikovurdering, tilbydes hun en scanning uge 12 og

20.

 

Helt usikker termin

Hvis der er helt usikker termin, og det heller ikke er muligt for egen læge ved gynækologisk undersøgelse at

vurdere gestationsalderen, skal patienten have tilbudt en tid til terminsfastsættelse.

 

Bekymring

Vi har ikke mulighed for at tilbyde scanninger på grund af bekymring, og som hovedregel heller ikke ved tidligere

ekstrauterin graviditet eller tidligere aborter.