Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinje for sikring af kritiske, patientnære tekniske forsyninger på Sygehus Vendsyssel

 

Beskrivelse

Generelt

Nærværende retningslinje beskriver, hvorledes kritiske, patientnære tekniske forsyninger på Sygehus Vendsyssel opretholdes.

 

Træning af brugere i forholdsregler ved bortfald af kritiske, patientnære tekniske forsyninger

Det er de enkelte afdelingsledelser der har ansvaret for at udarbejde lokale instrukser for brugere, således at disse har kendskab til hvorledes de skal forholde sig ved udfald af kritiske, patientnære tekniske forsyninger.

 

Ibrugtagning og driftskontrol ved aflevering

Nyinstallerede kritiske, patientnære tekniske forsyningsanlæg afprøves inden ibrugtagning i henhold til gældende lovkrav. Bygherre er ansvarlig for afprøvningen, og afprøvningsresultatet arkiveres sammen med byggesagen..

 

Forebyggelse af driftsstop, vedligeholdelse og kontrol af forsyninger

Generelt:

Driftsstop forebygges primært ved, at forsyningsanlæggene er opbygget med tilstrækkelig redundans. Det sikkerhedsniveau, anlægget har ved ibrugtagning, opretholdes derefter ved forebyggende vedligeholdelse og afprøvning af.

Opbygning af anlæggene:

Bygherrre er ansvarlig for, at anlæggene opbygges med tilstrækkelig redundans og nødanlæg til at forsyningsvirksomheden kan opretholdes som krævet.

Vedligeholdelse:

Vedligeholdelsen af Sygehus Vendsyssel prioriteres økonomisk fra Sygehusledelsen ved årlig bevilling til Teknisk afdeling.

Kontrol af nødforsyningsanlæg:

Nødforsyningsanlæg afprøves regelmæssigt, således at det eftervises, at de er i driftsmæssig god stand, og således at personalet opretholder ekspertise i at betjene anlæggene. Afprøvningen sker i henhold til leverandørens forskrifter eller efter den fagansvarliges vurdering. Afprøvningen dokumenteres i anlæggenes logbøger.

 

Overvågning

Forsyningerne i Hjørring og Frederikshavn overvåges af Centralt Tilstandsstyrings System (CTS), som automatisk registrerer fejl og alarmerer teknik personale ved fejl.

 

Driftsstop

Der udarbejdes instrukser for teknisk personale ved udfald af kritiske, patientnære tekniske forsyninger.

 

Medicinsk udstyr

Forsyning af medicinsk udstyr med kritisk, patientnære tekniske forsyninger

Medicinsk udstyr, hvor udfald af sædvanlige hovedforsyninger af kritiske, patientnære tekniske forsyninger kan medføre en katastrofal eller betydende hændelse for patienten, enten skal forsynes fra en nødforsyning, eller skal have indbygget nødforsyning af kritiske, patientnære tekniske forsyninger, som sikrer, at igangværende procedurer kan nødafsluttes uden katastrofal eller betydende skade for patienten.

Medicinsk udstyr, hvor et nedbrud kan medføre en katastrofal eller betydende hændelse for patienten, bør tilstræbes at være redundant således at et tilsvarende medicinsk udstyr umiddelbart kan idriftsættes.

 

Kvalitetsforbedring

I teknisk afdeling registreres alle udfald af forsyningerne i CTS-anlæggene (ikke Brønderslev). Alvorlige udfald undersøges umiddelbart efter udfaldet, og der udarbejdes rapport over hændelsen. Alle rapporter behandles i teknisk afdelings kvalitetsudvalg.

Det vurderes herunder, om der kan udledes generelle erfaringer eller indføres forbedringer i anlæg eller procedurer, der kan mindske sandsynligheden for, og konsekvenserne af udfald af forsyningerne.

Rapporterne arkiveres i teknisk afdeling.

 

Hensigtsmæssige arbejdsgange

Alle afdelinger skal sikre hensigtsmæssige arbejdsgange og nødrutiner, som sikrer mod følgerne af udfald af de kritiske, patientnære tekniske forsyninger.

Afdelingsledelsen har ansvaret for, at de nødvendige instrukser herfor er udarbejdet, at de er tilgængelige for sundhedspersonalet, og at sundhedspersonalet er tilstrækkeligt øvet til at kunne håndtere sådanne situationer.

 

Særlige krav til de enkelte forsyninger

HJØRRING

Elforsyning

Sygehus Vendsyssel Hjørring har nødstrømsforsyning til hele sygehuset, no-break forsyning af vitale funktioner og anlæg.

Dette er opnået ved, at:

Sygehuset strømforsynes med højspænding fra ENV til Sygehusets transformere.

Sygehuset har 4 nødgeneratorer, der tilsammen kan forsyne sygehuset, alle stikkontakter er nødforsynede. Se endvidere afsnit om køling.

No-break forsyning er fordelt således:

 • Bygning 40, Patientbygning: 1 redundant anlæg på 80 KVA som forsyner kl. kemisk afd., serverrum og 104.

 • Bygning 18, Behandlingsbygning: 1 redundant anlæg på 60 KVA som forsyner udvalgte operationsstuer (stue B og C og akut sectio) og billeddiagnostiske arbejdspladser.

 • Bygning 42, Medicinsk sengebygning: 1 ikke-redundant anlæg på 30 KVA som forsyner telemetrianlæg og serverrum.

Der er oplagret diesel til nødgeneratorer til min. 2 døgns forbrug, idet det forudsættes, at der altid vil kunne genforsynes med diesel indenfor 2 døgn, hvis den offentlige elforsyning falder ud i længere tid.

Nødgeneratorerne afprøves hver anden uge, og dette registreres i anlæggenes logbog.

 

Brugsvandsforsyning

Sygehus Vendsyssel Hjørring kan forsyne sygehuset med brugsvand fra alternativ vandforsyning.

Dette er opnået ved, at Sygehus Vendsyssel Hjørring er vandforsynet fra Hjørring Kommunes vandforsyning via ringledning og egen vandboring.

Vandboring tilses dagligt, og dette registreres i anlæggets logbog.

 

Varmeforsyning

Sygehus Vendsyssel Hjørring kan forsyne sygehuset fra alternativ varmeforsyning ved udfald af den eksterne varmeforsyning fra Hjørring Varmeforsyning.

Dette er opnået ved at varmtvandskedlen, som er placeret i teknisk afdeling, startes op og forsyner alle bygninger med varme.

 

Ventilation

Sygehus Vendsyssel Hjørring har redundant ventilation således, at nedbrud af et ventilationsanlæg kun vil påvirke en mindre del af bygningerne. Funktioner, de er afhængig af ventilation, vil kunne flyttes til andre dele af sygehuset.

 

Køling

Sygehus Vendsyssel Hjørring har redundant kølemaskiner, der kan opretholde normal køling under alle drifts- og vejrforhold.

Ved udfald af ekstern elforsyning kan der dog kun anvendes reduceret køling.

 

Medicinske gasser

Medicinsk trykluft

Sygehus Vendsyssel Hjørring forsynes med medicinsk trykluft fra redundant kompressorsystem.

Der kan opretholdes fuld forsyning af medicinsk trykluft ved udfald af en enkelt luftkompressor. Kompressorsystemerne er nødforsynede.

 • Bygning 40, Patientbygning: Kompressoranlæg med 2 kompressorer, tank og tørrefilter.

 • Bygning 2, Teknisk afdeling: Kompressoranlæg med 1 kompressor, tank og tørrefilter.

 

Vakuum

Sygehus Vendsyssel Hjørring forsynes med vakuum fra redundant vakuumpumpe-system.

Der kan opretholdes fuld forsyning af vakuum ved udfald af et enkelt vakuumpumpe-system. Vakuumpumpe-systemerne er nødforsynede.

 • Bygning 40, Patientbygning: Vakuumpumpe-system med 2 pumper og tank.

 • Bygning 18, Behandlingsbygning: Vakuumpumpe-system med 3 pumper og tank.

 

Ilt / O2

Sygehus Vendsyssel Hjørring har redundant forsyning af ilt, samt beredskab til at kunne tilkoble kritiske dele af sygehuset med alternativ iltforsyning.

Cryotank med flydende ilt og 2 stk. flaskecentraler med reserve-ilt.

 

Kommunikationssystemer

Telefonsystemer

Sygehus Vendsyssel Hjørring har redundant telefonarkitektur med 2 uafhængige telefonsystemer.

Dette er opnået ved, Sygehus Vendsyssel Hjørring har såvel et centralbaseret telefonsystem som 1 DECT telefonsystem og et personsøgeranlæg til alarmkald.

 

Patientkald

Sygehus Vendsyssel Hjørring er forsynet med flere patientkald-systemer som ikke er redundant opbyggede. Ved fejl tilkaldes teknisk afdeling.

 

FREDERIKSHAVN

Elforsyning

Sygehus Vendsyssel Frederikshavn har nødstrømsforsyning til dele af sygehuset, no-break forsyning af vitale funktioner og anlæg.

Dette er opnået ved, at:

Sygehuset strømforsynes med højspænding fra ENØ til Sygehusets transformere.

Sygehuset har 2 nødgeneratorer.

No-break forsyning er fordelt således:

 • Bygning 13, Behandlingsbygning: 1 anlæg på 60 KVA som forsyner operationsstuer og serverrum.

 • Bygning 02, Sengebygning: 1 anlæg på 10 KVA som forsyner M2.

 • Ikke nødforsynede stikkontakter er mærket med sort gruppenummer.

 • Nødforsynede stikkontakter er mærket med rødt gruppenummer.

 • No-break (batteri) forsynede stikkontakter er mærket med grønt gruppenummer.

Der er oplagret diesel til nødgeneratorer til min. 2 døgns forbrug, idet det forudsættes, at der altid vil kunne genforsynes med diesel indenfor 2 døgn, hvis den offentlige elforsyning falder ud i længere tid.

Nødgeneratorerne afprøves hver anden uge, og dette registreres i anlæggenes logbog.

 

Brugsvandsforsyning

Sygehus Vendsyssel Frederikshavn kan ikke forsyne sygehuset med brugsvand fra alternativ vandforsyning.

Hvis sygehuset skal have alternativ vandforsyning, kontaktes det kommunale beredskab.

 

Varmeforsyning

Sygehus Vendsyssel Frederikshavn kan ikke forsyne sygehuset fra alternativ varmeforsyning ved udfald af den eksterne varmeforsyning.

 

Ventilation

Sygehus Vendsyssel Frederikshavn har redundant ventilation således, at nedbrud af et ventilationsanlæg kun vil påvirke en mindre del af bygningerne. Funktioner, de er afhængig af ventilation, vil kunne flyttes til andre dele af sygehuset.

 

Køling

Sygehus Vendsyssel Frederikshavn har redundant kølemaskiner, der kan opretholde normal køling under alle drifts- og vejrforhold.

Ved udfald af ekstern elforsyning kan der dog kun anvendes reduceret køling.

 

Medicinske gasser

Medicinsk trykluft

Sygehus Vendsyssel Frederikshavn forsynes med medicinsk trykluft fra redundant kompressorsystem.

Der kan opretholdes fuld forsyning af medicinsk trykluft ved udfald af en enkelt luftkompressor. Kompressorsystemerne er nødforsynede.

 • 2 stk. kompressoranlæg med hver 2 kompressorer.

 • 1 stk. kompressoranlæg med 1 kompressor.

 • Fælles tryktank og tørrefilteranlæg.

 

Vakuum

Sygehus Vendsyssel Frederikshavn forsynes med vakuum fra redundant vakuumpumpe-system.

Der kan opretholdes fuld forsyning af vakuum ved udfald af et enkelt vakuumpumpe-system. Vakuumpumpe-systemerne er nødforsynede.

 

Ilt / O2

Sygehus Vendsyssel Frederikshavn har redundant forsyning af ilt, samt beredskab til at kunne tilkoble kritiske dele af sygehuset med alternativ iltforsyning.

Cryotank med flydende ilt og 1 stk. flaskecentraler med reserve-ilt.

 

Kommunikationssystemer

Telefonsystemer

Sygehus Vendsyssel Frederikshavn har redundant telefonarkitektur med 2 uafhængige telefonsystemer.

Dette er opnået ved, Sygehus Vendsyssel Frederikshavn har såvel et centralbaseret telefonsystem som 1 DECT telefonsystem og et personsøgeranlæg til alarmkald.

 

Patientkald

Sygehus Vendsyssel Frederikshavn er forsynet med flere patientkald-systemer som ikke er redundant opbyggede. Ved fejl tilkaldes teknisk afdeling.

 

BRØNDERSLEV

Elforsyning

Sygehus Vendsyssel Brønderslev har nødstrømsforsyning til hele sygehuset.

Dette er opnået ved, at:

Sygehuset strømforsynes med højspænding fra Nyfors til Sygehusets transformere.

Sygehuset har 1 nødgeneratorer der kan forsyne 100% af sygehuset.

Der er oplagret diesel til nødgeneratorer til min. 2 døgns forbrug, idet det forudsættes, at der altid vil kunne genforsynes med diesel indenfor 2 døgn, hvis den offentlige elforsyning falder ud i længere tid.

Nødgeneratorerne afprøves en gang om måneden, og dette registreres i anlæggenes logbog.

 

Brugsvandsforsyning

Sygehus Vendsyssel Brønderslev kan ikke forsyne sygehuset med brugsvand fra alternativ vandforsyning.

Hvis sygehuset skal have alternativ vandforsyning, kontaktes det kommunale beredskab.

 

Varmeforsyning

Sygehus Vendsyssel Brønderslev kan ikke forsyne sygehuset fra alternativ varmeforsyning ved udfald af den eksterne varmeforsyning

 

Ventilation

Ikke relevant for Sygehus Vendsyssel Brønderslev.

 

Køling

Ikke relevant for Sygehus Vendsyssel Brønderslev.

 

Medicinske gasser

Medicinsk trykluft

Ikke relevant for Sygehus Vendsyssel Brønderslev.

 

Vakuum

Ikke relevant for Sygehus Vendsyssel Brønderslev.

 

Ilt / O2

Ikke relevant for Sygehus Vendsyssel Brønderslev.

 

Kommunikationssystemer

Telefonsystemer

Sygehus Vendsyssel Brønderslev har ikke redundant telefonarkitektur.

 

Patientkald

Sygehus Vendsyssel Brønderslev er forsynet med flere patientkald-systemer som ikke er redundant opbyggede. Ved fejl tilkaldes teknisk afdeling.

 

Målgruppe – modtagelse

Alle ledere og medarbejdere på Sygehus Vendsyssel. Dele af retningslinjen henvender sig særligt til teknisk afdelings personale.

 

Formål

Det skal sikres, at undersøgelse, behandling og pleje på Sygehus Vendsyssel kan ske med minimale forstyrrelser trods begrænsninger i eller bortfald af kritiske, patientnære tekniske forsyninger.

 

Problemstilling

Ved udfald af kritiske forsyninger til Sygehus Vendsyssel Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev er der risiko for, at sygehusets drift påvirkes eller i værste fald umuliggøres.

 

Referencer

IKAS standart 1.6.2

RN Politik for sikring af kritiske, patientnære tekniske forsyninger

Kategorisering af utilsigtede hændelser i patientsikkerhedssystemet