Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinje for sikring af kritiske, patientnære tekniske forsyninger på Regionshospital Nordjylland

 

Beskrivelse

Generelt

Nærværende retningslinje beskriver, hvorledes kritiske, patientnære tekniske forsyninger på Regionshospital Nordjylland opretholdes.

 

Træning af brugere i forholdsregler ved bortfald af kritiske, patientnære tekniske forsyninger

Det er de enkelte afdelingsledelser der har ansvaret for at udarbejde lokale instrukser for brugere, således at disse har kendskab til hvorledes de skal forholde sig ved udfald af kritiske, patientnære tekniske forsyninger.

 

Ibrugtagning og driftskontrol ved aflevering

Nyinstallerede kritiske, patientnære tekniske forsyningsanlæg afprøves inden ibrugtagning i henhold til gældende lovkrav. Bygherre er ansvarlig for afprøvningen, og afprøvningsresultatet arkiveres sammen med byggesagen..

 

Forebyggelse af driftsstop, vedligeholdelse og kontrol af forsyninger

Generelt:

Driftsstop forebygges primært ved, at forsyningsanlæggene er opbygget med tilstrækkelig redundans. Det sikkerhedsniveau, anlægget har ved ibrugtagning, opretholdes derefter ved forebyggende vedligeholdelse og afprøvning af.

Opbygning af anlæggene:

Bygherrre er ansvarlig for, at anlæggene opbygges med tilstrækkelig redundans og nødanlæg til at forsyningsvirksomheden kan opretholdes som krævet.

Vedligeholdelse:

Vedligeholdelsen af Regionshospital Nordjylland prioriteres økonomisk fra Hospitalsledelsen ved årlig bevilling til Afdelingen for Service & Teknik.

Kontrol af nødforsyningsanlæg:

Nødforsyningsanlæg afprøves regelmæssigt, således at det eftervises, at de er i driftsmæssig god stand, og således at personalet opretholder ekspertise i at betjene anlæggene. Afprøvningen sker i henhold til leverandørens forskrifter eller efter den fagansvarliges vurdering. Afprøvningen dokumenteres i anlæggenes logbøger.

 

Overvågning

Forsyningerne i Hjørring, Frederikshavn og Skagen overvåges af Centralt Tilstandsstyrings System (CTS), som automatisk registrerer fejl og alarmerer teknik personale ved fejl.

 

Driftsstop

Der forefindes faktaark med instrukser for teknisk personale ved udfald af kritiske, patientnære tekniske forsyninger.

 

Medicinsk udstyr

Forsyning af medicinsk udstyr med kritisk, patientnære tekniske forsyninger

Medicinsk udstyr, hvor udfald af sædvanlige hovedforsyninger af kritiske, patientnære tekniske forsyninger kan medføre en katastrofal eller betydende hændelse for patienten, skal enten forsynes fra en nødforsyning, eller skal have indbygget nødforsyning af kritiske, patientnære tekniske forsyninger, som sikrer, at igangværende procedurer kan nødafsluttes uden katastrofal eller betydende skade for patienten.

Medicinsk udstyr, hvor et nedbrud kan medføre en katastrofal eller betydende hændelse for patienten, bør det tilstræbes at være redundant, således at et tilsvarende medicinsk udstyr umiddelbart kan idriftsættes.

 

Kvalitetsforbedring

I teknisk afsnit registreres alle udfald af forsyningerne i CTS-anlæggene (ikke Brønderslev). Alvorlige udfald undersøges umiddelbart efter udfaldet, og der udarbejdes rapport over hændelsen. Alle rapporter behandles i teknisk afsnits kvalitetsudvalg.

Det vurderes herunder, om der kan udledes generelle erfaringer eller indføres forbedringer i anlæg eller procedurer, der kan mindske sandsynligheden for, og konsekvenserne af udfald af forsyningerne.

Rapporterne arkiveres i teknisk afsnit.

 

Hensigtsmæssige arbejdsgange

Alle afdelinger skal sikre hensigtsmæssige arbejdsgange og nødrutiner, som sikrer mod følgerne af udfald af de kritiske, patientnære tekniske forsyninger.

Afdelingsledelsen har ansvaret for, at de nødvendige instrukser herfor er udarbejdet, at de er tilgængelige for sundhedspersonalet, og at sundhedspersonalet er tilstrækkeligt øvet til at kunne håndtere sådanne situationer.

 

Særlige krav til de enkelte forsyninger

HJØRRING

Elforsyning

Regionshospital Nordjylland, Hjørring har nødstrømsforsyning til hele hospitalet, no-break forsyning af vitale funktioner og anlæg.

Dette er opnået ved, at:

Hospitalet strømforsynes med højspænding fra ENV til Hospitalets transformere.

Hospitalet har 5 nødgeneratorer, der tilsammen kan forsyne hospitalet, alle stikkontakter er nødforsynede. Se endvidere afsnit om køling.

No-break forsyning er fordelt således:

 • Bygning 40, Patientbygning: 1 redundant anlæg på 80 KVA som forsyner kl. kemisk afd., serverrum og 104.

 • Bygning 18, Behandlingsbygning: 1 redundant anlæg på 60 KVA som forsyner udvalgte operationsstuer (stue B og C og akut sectio) og billeddiagnostiske arbejdspladser.

 • Bygning 42, Medicinsk sengebygning: 1 ikke-redundant anlæg på 30 KVA som forsyner telemetrianlæg og serverrum.

Der er oplagret diesel til nødgeneratorer til min. 2 døgns forbrug, idet det forudsættes, at der altid vil kunne genforsynes med diesel indenfor 2 døgn, hvis den offentlige elforsyning falder ud i længere tid.

Nødgeneratorerne afprøves hver anden uge, og dette registreres i anlæggenes logbog.

 

Brugsvandsforsyning

Regionshospital Nordjylland, Hjørring kan forsyne sygehuset med brugsvand fra kommunal vandforsyning.

Dette er opnået ved, at Regiosnhospital Nordjylland, Hjørring er vandforsynet fra Hjørring Kommunes vandforsyning via ringledning.

 

Varmeforsyning

Regionshospital Nordjylland, Hjørring kan forsyne hospitalet fra alternativ varmeforsyning ved udfald af den eksterne varmeforsyning fra Hjørring Varmeforsyning.

Dette er opnået ved at varmtvandskedlen, som er placeret i teknisk afsnit, startes op og forsyner alle bygninger med varme.

 

Ventilation

Regionshospital Nordjylland, Hjørring har redundant ventilation således, at nedbrud af et ventilationsanlæg kun vil påvirke en mindre del af bygningerne. Funktioner, de er afhængig af ventilation, vil kunne flyttes til andre dele af sygehuset.

 

Køling

Regionshospital Nordjylland, Hjørring har redundant kølemaskiner, der kan opretholde normal køling under alle drifts- og vejrforhold.

Ved udfald af ekstern elforsyning kan der dog kun anvendes reduceret køling.

 

Medicinske gasser

Medicinsk trykluft

Regionshospital Nordjylland, Hjørring forsynes med medicinsk trykluft fra redundant kompressorsystem.

Der kan opretholdes fuld forsyning af medicinsk trykluft ved udfald af en enkelt luftkompressor. Kompressorsystemerne er nødforsynede.

 • Bygning 40, Patientbygning: Kompressoranlæg med 2 kompressorer, tank og tørrefilter.

 • Bygning 2, Teknisk afsnit: Kompressoranlæg med 1 kompressor, tank og tørrefilter.

 

Vakuum

Regionshospital Nordjylland, Hjørring forsynes med vakuum fra redundant vakuumpumpe-system.

Der kan opretholdes fuld forsyning af vakuum ved udfald af et enkelt vakuumpumpe-system. Vakuumpumpe-systemerne er nødforsynede.

 • Bygning 40, Patientbygning: Vakuumpumpe-system med 2 pumper og tank.

 • Bygning 18, Behandlingsbygning: Vakuumpumpe-system med 3 pumper og tank.

 

Ilt / O2

Regionshospital Nordjylland, Hjørring har redundant forsyning af ilt, samt beredskab til at kunne tilkoble kritiske dele af hospitalet med alternativ iltforsyning.

Cryotank med flydende ilt og 2 stk. flaskecentraler med reserve-ilt.

 

Kommunikationssystemer

Telefonsystemer

Regionshospital Nordjylland, Hjørring har redundant telefonarkitektur med 2 uafhængige telefonsystemer.

Dette er opnået ved, Regionshospital Nordjylland, Hjørring har såvel et centralbaseret telefonsystem som 1 DECT telefonsystem og et nødberedskab med mobiltelefoner til alarmkald.

 

Patientkald

Regionshospital Nordjylland, Hjørring er forsynet med flere patientkald-systemer som ikke er redundant opbyggede. Ved fejl tilkaldes teknisk afsnit.

 

FREDERIKSHAVN

Elforsyning

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn har nødstrømsforsyning til dele af hospitalet, no-break forsyning af vitale funktioner og anlæg.

Dette er opnået ved, at:

Hospitalet strømforsynes med højspænding fra ENØ til Hospitalets transformere.

Hospitalet har 2 nødgeneratorer.

No-break forsyning er fordelt således:

 • Bygning 13, Behandlingsbygning: 1 anlæg på 60 KVA som forsyner operationsstuer og serverrum.

 • Bygning 02, Sengebygning: 1 anlæg på 10 KVA som forsyner M2.

 • Ikke nødforsynede stikkontakter er mærket med sort gruppenummer.

 • Nødforsynede stikkontakter er mærket med rødt gruppenummer.

 • No-break (batteri) forsynede stikkontakter er mærket med grønt gruppenummer.

Der er oplagret diesel til nødgeneratorer til min. 2 døgns forbrug, idet det forudsættes, at der altid vil kunne genforsynes med diesel indenfor 2 døgn, hvis den offentlige elforsyning falder ud i længere tid.

Nødgeneratorerne afprøves hver anden uge, og dette registreres i anlæggenes logbog.

 

Brugsvandsforsyning

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn kan ikke forsyne hospitalet med brugsvand fra alternativ vandforsyning.

Hvis hospitalet skal have alternativ vandforsyning, kontaktes det kommunale beredskab.

 

Varmeforsyning

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn kan ikke forsyne sygehuset fra alternativ varmeforsyning ved udfald af den eksterne varmeforsyning.

 

Ventilation

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn har redundant ventilation således, at nedbrud af et ventilationsanlæg kun vil påvirke en mindre del af bygningerne. Funktioner, de er afhængig af ventilation, vil kunne flyttes til andre dele af hospitalet.

 

Køling

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn har redundant kølemaskiner, der kan opretholde normal køling under alle drifts- og vejrforhold.

Ved udfald af ekstern elforsyning kan der dog kun anvendes reduceret køling.

 

Medicinske gasser

Medicinsk trykluft

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn forsynes med medicinsk trykluft fra redundant kompressorsystem.

Der kan opretholdes fuld forsyning af medicinsk trykluft ved udfald af en enkelt luftkompressor. Kompressorsystemerne er nødforsynede.

 • 2 stk. kompressoranlæg med hver 2 kompressorer.

 • 1 stk. kompressoranlæg med 1 kompressor.

 • Fælles tryktank og tørrefilteranlæg.

 

Vakuum

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn forsynes med vakuum fra redundant vakuumpumpe-system.

Der kan opretholdes fuld forsyning af vakuum ved udfald af et enkelt vakuumpumpe-system. Vakuumpumpe-systemerne er nødforsynede.

 

Ilt / O2

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn har redundant forsyning af ilt, samt beredskab til at kunne tilkoble kritiske dele af sygehuset med alternativ iltforsyning.

Cryotank med flydende ilt og 1 stk. flaskecentraler med reserve-ilt.

 

Kommunikationssystemer

Telefonsystemer

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn har redundant telefonarkitektur med 2 uafhængige telefonsystemer.

Dette er opnået ved, Sygehus Vendsyssel Frederikshavn har såvel et centralbaseret telefonsystem som 1 DECT telefonsystem og nødmobiler til alarmkald.

 

Patientkald

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn er forsynet med flere patientkald-systemer som ikke er redundant opbyggede. Ved fejl tilkaldes teknisk afsnit.

 

BRØNDERSLEV

Elforsyning

Regionshospital Nordjylland, Brønderslev har ikke mulighed for nødstrømsforsyning.

 

Brugsvandsforsyning

Regionshospital Nordjylland, Brønderslev kan ikke forsyne sygehuset med brugsvand fra alternativ vandforsyning.

Hvis sygehuset skal have alternativ vandforsyning, kontaktes det kommunale beredskab.

 

Varmeforsyning

Regionshospital Nordjylland, Brønderslev kan ikke forsyne sygehuset fra alternativ varmeforsyning ved udfald af den eksterne varmeforsyning

 

Ventilation

Ikke relevant.

 

Køling

Ikke relevant.

 

Medicinske gasser

Medicinsk trykluft

Ikke relevant.

 

Vakuum

Ikke relevant.

 

Ilt / O2

Ikke relevant.

 

Kommunikationssystemer

Telefonsystemer

Regionshospital Nordjylland ,Brønderslev har ikke redundant telefonarkitektur.

 

Patientkald

Regionshospital Nordjylland, Brønderslev er forsynet med flere patientkald-systemer som ikke er redundant opbyggede. Ved fejl tilkaldes teknisk afsnit.

 

Målgruppe – modtagelse

Alle ledere og medarbejdere på Regionshospital Nordjylland. Dele af retningslinjen henvender sig særligt til teknisk afdelings personale.

 

Formål

Det skal sikres, at undersøgelse, behandling og pleje på Regionshospital Nordjylland kan ske med minimale forstyrrelser trods begrænsninger i eller bortfald af kritiske, patientnære tekniske forsyninger.

 

Problemstilling

Ved udfald af kritiske forsyninger til Regionshospital Nordjylland Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev er der risiko for, at hospitalets drift påvirkes eller i værste fald umuliggøres.

 

Referencer

IKAS standart 1.6.2

RN Politik for sikring af kritiske, patientnære tekniske forsyninger

Kategorisering af utilsigtede hændelser i patientsikkerhedssystemet.