Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af den enkelte akutte patient

 

Målgruppe – modtagelse

Retningslinjen er målrettet akutte patienter.

 

Formål

At sikre hurtig og ensartet behandling af høj kvalitet til den akut syge patient i de akutte modtagelser på sygehusene/hospitalerne i Region Nordjylland.

 

Problemstilling

Håndtering af de enkelte elementer i patientforløb for de akutte patienter på sygehusene i Region Nordjylland.

 

Beskrivelse

Nærværende dokument beskriver arbejdsgange vedrørende modtagelse af akutte patienter.

Indledende vurdering af patienten ved ankomst til sygehuset:

Alle akutte patienter skal triageres ved ankomst til sygehuset. Triage skal sikre at patienterne bliver vurderet (og behandlet) i rækkefølge efter alvorligheden af den enkelte patients sygdomsbillede vurderet ud fra fastlagte kriterier. (Se PRI-dokument vedr. triage af akutte patienter på sygehusene i Region Nordjylland).

Udarbejdelse og indhold af behandlingsplan, herunder intervaller for observation:

Udarbejdelse og indhold af behandlingsplan

For den enkelte patient udarbejdes der er behandlingsplan, der så vidt det er muligt er med inddragelse af patienten og eventuelle pårørende. (Se Patientjournalen i Region Nordjylland).

 

Behandlingsplanen indeholder både udredning, behandling og pleje af den enkelte patient, der må gerne tages udgangspunkt i standardiserede behandlingsplaner/behandlingsregimer (ex. apopleksi-regi), men den skal fortsat tilpasses den enkelte patient. Behandlingsplanen indeholder følgende elementer, som skal dokumenteres i patientjournalen:

 

Indhold

Beskrivelse af de enkelte elementer

Relevante og prioriterede problemstillinger

Det er ikke alle patientens problemstillinger, der under en akut indlæggelse vil være relevante, derfor skal der, hvor der er flere problemstillinger foretages en prioritering. Denne prioritering kan fremgå af arbejdsdiagnose og planlagte undersøgelser.

Arbejdsdiagnose

Arbejdsdiagnose(r) er den/de problemstillinger der er relevant under den aktuelle akutte indlæggelse

Planlagte undersøgelser

Med udgangspunkt i relevant problemstilling samt eventuelt tidligere foreliggende undersøgelsessvar, tages stilling til relevante undersøgelser. Der kan henvises til standardiserede undersøgelsespakker fx bestemte blodprøver. På baggrund af undersøgelsessvar kan der være behov for revurdering af undersøgelses- og behandlingsplan. Se Rettidig reaktion på prøvesvar (intet regionalt dokument, men mange lokale dokumenter).

Lægemiddelordinationer

Der tages stilling til om eventuelle tidligere lægemiddelordinationer skal ændres eller pauseres samt om der skal foretages nye lægemiddelordinationer. Lægemiddelordinationer dokumenteres i det enstrengede medicinhåndteringssystem, der er en del af patientjournalen.

Observationsplan

Observationsplan: Alle akutte patienter får på baggrund af vitale værdier foretaget en TOKS-score, og på baggrund af denne værd fastsættes patientens observationshyppighed. Se Tidlig opsporing af kritisk sygdom - TOKS. Ved indlæggelse kan der ligeledes tages stilling til observation i form af: Telemetri, Abstinensscore, Commotioscore.

Behandlingsmål og forventet indlæggelsesperiode

Der tages stilling til umiddelbare behandlingsmål og mere langsigtede behandlingsmål, samt den forventede indlæggelsesperiode, fx udskrivelse senere på dagen eller næste dag.

Forebyggelse, behandling af sygdom, pleje og rehabilitering

Hvor det er relevant, tages stilling til behov for forebyggelse og sundhedsfremme af livsstilsfaktorer, der har betydning for behandlingsresultater, behandling af sygdommen evt. med henvisning til retningslinje vedrørende behandling af konkrete patientgrupper, pleje af den akutte patient samt behov for rehabilitering.

Se desuden: PRI-dokument; ”Udarbejdelse af udrednings-, behandlings- og plejeplan i somatikken og psykiatrien”.

Modtagelse af akutte patienter på regionens sygehuse:

Der modtages akutte patienter på alle fire sygehuse i Region Nordjylland, og indtaget af akutte patienter er som beskrevet nedenfor. Hvor intet andet anført, er der ikke variationer henover døgnet:

Aalborg Universitetshospital, Akutmodtagelse og Traumecenter. Modtager alle typer af akutte patienter samt traumepatienter fra hele regionen. Der modtages ligeledes akut tilskadekomne børn.

Aalborg Universitetshospital, Børnemodtagelsen: Modtager akutte børn, fraset tilskadekomne børn.

Sygehus Himmerland, Hobro – Akut Modtage Afsnit samt Småskadeklinikken: Modtager akutte medicinske patienter, fraset alvorligt syge akutte medicinske patienter med mindre det er aftalt med lægebilslægen i Aalborg (kørsel 1-indbragte). Småskadeklinikken modtager patienter med lettere skader alle dage i tidsrummet kl. 8-22.

Sygehus Himmerland, Farsø – skadestuen: Modtager akutte patienter, hvor der er mistanke om ortopædkirurgiske skader.

Sygehus Thy-Mors, Akutmodtagelsen: Modtager alle typer af akutte patienter fraset visse typer af akutte børn (Akutte børn med mistanke om medicinske sygdomme, som indbringes med kørsel 2) samt trombolyse-kandidater og STEMI-patienter.

Sygehus Vendsyssel, Akutmodtagelsen: Modtager alle typer af akutte patienter fraset trombolyse-kandidater samt patienter med mistanke om blodprop i hjertet.

Rammer for indbringelse af akutte patienter med præhospital kørsel er beskrevet i driftsstandarderne 006, 007, 040 samt 042, og fremgår deslige af PRI-dokumenterne herom (Klinisk instruks: ”Akut apopleksi, præhospital håndtering og visitation”, klinisk instruks: Præhospital visitation af apopleksipatienter i Region Nordjylland”).

 

Rammer for henvisning og visitation er tilgængelig for almen praksis og praktiserende speciallæger på www.sundhed.dk.

 

Indikatorer og tærskelværdier

Der er i Region Nordjylland vedtaget servicemål på akutområdet:

  1. A. Alle patienter skal triageres umiddelbart efter ankomst til de akutte modtagelser på regionens sygehuse. Ved umiddelbart forstås at triagen skal være påbegyndt inden for 10 minutter. Der er fastlagt en målopfyldelse på 95 procent.

  2. B. Alle patienter skal være tilset af en relevant sundhedsfaglig aktør inden for en time. Relevant sundhedsfaglig aktør kan enten være en læge eller en sygeplejerske. Patienternes triagefarve er medvirkende til, hvilken sundhedsfaglig ressource, der vurderes at kunne opstarte behandlingen. Målopfyldelsen er sat til 85 procent.

  3. C. Alle patienter skal mundtligt informeres om ventetid ved ankomst til sygehuset. Der skal oplyses konkrete tidsintervaller. Der er fastlagt en målopfyldelse på 90 procent.

 

Servicemålene monitoreres på baggrund af data fra oversigtstavlerne, og offentliggøres på Koncern-Info månedligt. Derudover afrapporteres der til politisk niveau fire gange årligt. Data vil desuden løbende være tilgængelige for klinik- og afsnitsledelserne med henblik på at sikre et datagrundlag, som kan medvirke til umiddelbare tilpasninger af arbejdsgange med mere med henblik på at skabe forbedringer i patientforløbet.

 

Definition af begreber

Triage: Triage er et prioriteringsredskab, der skal sikre, at patienterne bliver vurderet (og behandlet) i rækkefølge efter alvorligheden af den enkelte patients sygdomsbillede vurderet ud fra fastlagte faglige kriterier.

Akut patient: En akut patient er en person, der har været udsat for ulykke eller pludselig opstået sygdom, og som kræver umiddelbar diagnostik eller behandling.

 

Referencer

Den Danske Kvalitetsmodel version 2. maj 2012

Sundhedsstyrelsen: ”Styrket akutberedskab – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen” (2007).

Region Nordjylland: ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” (2012).

Region Nordjylland: ”Strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland” (2007).

Region Nordjylland: ”Servicemål på akutområdet” (2011).