Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

3 trin til forebyggelse af forveksling ved invasive undersøgelser/behandlinger på Radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

 

Der må ikke gennemføres en radiologisk undersøgelse medmindre der foreligger en sikker identifikation af patienten.

 

Målgruppe:

Personale der deltager i undersøgelse/behandling på Radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

 

Formål:

At eliminere forekomsten af forvekslinger ved undersøgelser og behandlinger i afdelingen.

 

Definition af personale:

Plejepersonale A: Plejepersonale der har ansvar for patientkontakt.

Læge/Plejepersonale B: Læge/Plejepersonale der har ansvar for evt. betjening af apparatur og det invasive indgreb.

 

Beskrivelse:

Forud for undersøgelse og invasive indgreb/behandling

 

Trin 1

Udførende plejepersonale kontrollerer at den valgte henvisning i RIS er i overensstemmelse med modaliteten i forhold til CPR-nummer og accesionsnummer.

 

Patienten identificeres ved hjælp af ”stop op - closed loop”

 

Patientidentifikation ved 2 personaler:
 

Ved første kontakt med patienten tjekkes navn og CPR-nummer af Plejepersonale A.

Når pt. er lejret og klar til undersøgelse skal der udføres patientidentifikation ved at anvende closed loop modellen.

Patientens navn og CPR-nummer oplyses højt og tydeligt, således at læge/plejepersonale B kan høre det, enten af pt. selv, eller ved at Plejepersonale A læser fra ID-armbånd. Læge/plejepersonale B har ansvaret for at det stemmer overens med data på skærmen.

Læge/plejepersonale B gentager navn og CPR-nummer samt hvilken undersøgelse der skal udføres. Den habile patient og plejepersonale A tilkendegiver at informationerne er korrekte. Ved den inhabile patient er det plejepersonale A der er ansvarlig for at der er overensstemmelse mellem de, af Læge/Plejepersonale B, oplyste informationer og patientens ID-armbånd.

Ved alle patienter gælder det, hvis patienten har et ID armbånd på SKAL Plejepersonale A tjekke data på ID-armbåndet, når Læge/plejepersonale B højt gentager navn og CPR-nummer.

 

 

Patientidentifikation ved 1 personale:

 

I det tilfælde hvor undersøgelsen udføres af 1 personale, skal den habile patient oplyse navn og CPR-nummer, mens radiografen sikrer at patientdata stemmer overens med data på enten apparatur eller arbejdsstation.

Radiografen gentager højt, navn og CPR nummer, samt hvilken undersøgelse der er tale om.

Patienten tilkendegiver at dette er korrekt.

 

 

Patientidentifikation ved inhabile patienter:

 

Hvis der er tale om en ukontaktbar, eller på anden måde inhabil patient, hvor patienten ikke selv kan medvirke til sikker patientidentifikation, kan der identificeres via ID-armbånd, i videst mulige omfang, sammen med en kollega fra enten egen eller anden afdeling, igen med closed loop modellen.

 

Hvis den inhabile patient ikke har armbånd på skal identifikationen ske ved sikker identifikation af ledsager med personligt kendskab til patienten Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 

 

Øvrige forholdsregler:

 

Indlagte patienter skal være forsynet med identifikationsarmbånd. Hvis der skal sendes prøvemateriale til undersøgelse skal stregkode på armbånd indscannes, så navn og CPR-nummer automatisk fremkommer på rekvisition i PATOWEB.

 

Udførende læge skal sikre korrekt identifikation af navn og CPR-nummer og at patienten er lejret således, at der er entydighed mht. højre/venstre og cranio/caudal orientering ved billeddannelsen.

 

 

Trin 2

Udførende læge gennemgår journalen og er ansvarlig for at sikre sig:

 

Der er indikation for undersøgelse/behandling.

Der er overensstemmelse mellem henvisningstekst og journal.

Der foreligger relevante laboratorieprøver.

Der er foretaget relevant pausering af AK-medicin.

Der sammenholdes med evt. tidligere undersøgelser.

Der er overensstemmelse mellem sideangivelser i journal og henvisning.

 

Udførende læge orienterer patienten om indgrebets art og relevante komplikationer og risiko, samt opnår patientens samtykke.

Dette skal fremgå af røntgenbeskrivelsen, både den præliminære og endelige beskrivelse.

 

Efter undersøgelse og invasive indgreb/behandling.

 

Trin 3

Udførende læge og udførende plejepersonale laver kort ”time out” og i samarbejde sørger de for, at alt prøvemateriale er mærket korrekt med pt. navn og CPR-nummer, samt evt. oplysning om hvor prøve er taget fra. Prøvebeholder påsættes stregkodelabel svarende til rekvisition nummer fra PATOWEB.

Udførende læge udarbejder præliminær beskrivelse om indgrebets art og eventuelle komplikationer. Hvis der er komplikationer kontaktes henvisende afdelings vagthavende læge!

Herefter laves endelig beskrivelse af undersøgelsen.

 

Dokumentation (gælder for alle radiologiske undersøgelser og behandlinger):

Der skal i henvisningsfeltet ”Generel note” noteres hvem patient identifikationen er udført af. Dette gælder også hvis pt. er identificeres ved hjælp af kollega fra anden afdeling. Man skal skrive den 4-cifrede regionskode. - Hvis identifikationen er udført sammen med patient/pårørende, noteres dette i ”Generel note”.