Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale Plastikkirurgisk Speciale og TV-anæstesi – vedrørende patienter til operation på mammakirurgisk og plastikkirurgisk operationsafsnit

Beskrivelse1

Overordnet koordinering af samarbejde1

Koordinering af det daglige samarbejde1

Elektive patienter fra plastikkirurgisk afsnit2

Operationsdagen2

Akutte patienter med behov for anæstesiologisk assistance3

Formål3

Beskrivelse

Overordnet koordinering af samarbejde

Overordnet planlægges mellem klinikledelserne på Anæstesiologisk Afdeling Syd og Plastikkirurgisk Speciale hvor mange procedurer, der ønskes gennemført per år.
Anæstesien har forpligtet sig til at levere assistance til anæstesi på to operationsstuer mandag og tirsdag, en operationsstue onsdag, torsdag og fredag. På fredage opererer plastikkirurgerne på yderligere et leje, hvor der er tale om patienter i lokal anæstesi uden anæstesiassistance.

Årligt stiles mod i november måned at holde et ferieplanlægningsmøde, således at forventningerne til nedlukninger i ferieperioder og helligdagsperioder afstemmes med behovet, herunder hensyntagen til at opfylde forpligtelser i forbindelse med patientpakkeforløb og kontrakten mellem Aalborg Universitetshospital og Region Nordjylland.

Hospitalet afholder staff-meeting på tirsdage i semesteret. For at koordinere bedst muligt og opfylde behov for interne møder er det aftalt, at alle tirsdage, eksklusiv de seks uger med sommerferienedlukning, juleugen samt uge 7, 8 og 42, starter operationsprogrammet kl. 8.45.

For at koordinere ressourceforbrug skal afvigelser og specielle forhold vedr. patienter til næste uges operationsprogram meldes til afsnitsledende sygeplejerske TV-anæstesi senest torsdag. Det tilstræbes, at alle patienter med anæstesi samles på samme leje, således at man i perioder med mange indgreb i lokalanæstesi kan tilpasse fremmødet ved anæstesien herefter for maksimal udnyttelse af personaleressourcer/kompetencer.

Operationsprogrammet er tilgængeligt i OP-bookingsystemet dagen forinden kl. 11.30. De eventuelle akutte ændringer meddeles telefonisk af personalet plastikkirurgisk sengeafsnit til operationsafsnittet samt programansvarlig anæstesilæge på DECT-nr. 61721.

Når der skal ydes anæstesi til børn under ti år, skal anæstesien forestås af en anæstesiolog med speciel kompetence hertil. Plastikkirugisk Afdeling aftaler da operationsdato med Anæstesiologisk Afdeling Nord DECT-nr. 62930 eller mail l.back@rn.dk, lodej@rn.dk, cnh@rn.dk. Der anføres i bookingsystemet, at anæstesien er koordineret med børneanæstesiologerne.

Koordinering af det daglige samarbejde

Afsnitsansvarlig overlæge TV-anæstesi og ledende overlæge, Plastikkirurgisk Afdeling, har det overordnede lægefaglige ansvar for koordinering af samarbejdet i henhold til denne aftale, mens afdelingssygeplejerskerne på TV-anæstesi og plastikkirurgisk operations- og sengeafsnit har det overordnede sygeplejefaglige ansvar.

Den daglige programafvikling forsøges afviklet med færrest mulige telefonopkald, og i henhold til aftale omkring teamorganisering, således at de enkelte deltagere på operationsstuerne forpligter sig til at møde til aftalt tid på stuen.

Ved flytning af patienter mellem operationsstuerne er det TV-anæstesilæge og plastikkirurgisk operationssygeplejersker sammen med plastikkirurgisk læge, der er ansvarlige for at tage beslutninger herom.

 

Elektive patienter fra plastikkirurgisk afsnit

Præoperativt tilsyn kan først foretages, når der foreligger en lægejournal, som er opdateret med henblik på det planlagte indgreb jf. den tværgående vejledning Vurdering forud for procedurer i anæstesi. Journalen skal foreligge, og patienten skal være tilgængelig for tilsyn ved anæstesilægen fra kl. 12.00 til 15.00 på plastikkirurgisk afsnit. Operatørsamtalen skal ligeledes foreligge på dette tidspunkt, således at man har aftalt hvilket indgreb, der skal foretages, og opnået patientens informerede samtykke hertil. Før anæstesitilsyn skal patientens aktuelle blodtryk, vægt og højde måles og påføres OP-tjeklisten.

Sekretær på plastikkirurgisk afsnit sørger for, at der er lagt relevante anæstesiskemaer og tjeklister i de enkelte patienters journaler.

Der skal være rum til samtale og information af patienterne.

Når anæstesiologen har vurderet patienten med henblik på anæstesi, sammen med patienten valgt anæstesiform og besluttet, hvilken præmedicin (herunder det udvalg af patientens vanlige medicin), der skal gives, ordineres dette på tjekskemaet, som efterlades i patientens journal til afdelingen jf. Medicinering mellem sengeafsnit, anæstesi- operationsafsnit og opvågningsafsnit. Her ordineres ligeledes specielle eller supplerende undersøgelser og fasteforhold. Den ansvarlige sygeplejerske orienteres, hvis der skal gøres ekstraordinære tiltag.

 

Operationsdagen

Sengeafsnittet er ansvarlig, for at patienterne er klargjort til operation.

Hvis ikke andet er aftalt, skal stamafdelingen præmedicinere og gøre patienten klar til OP kl. 6.30, således at patienten kan afhentes af portøren ca. kl. 7.30. Det er personalet fra OP, som sender bud efter portør, når de er klar til at modtage patienten på stuen. Disse tidspunkter rykkes en time frem på tirsdage, hvor der er fælles undervisning, fraset i ferieperioder.

Før patienten kan sendes på OP, skal stamafdelingen sikre sig, at

  • • der foreligger opdateret relevant patientjournal inkl. svar på ordinerede blodprøver samt dokumentation for evt. gyldig BAC-test, operatørsamtale, samt at operatøren har markeret operationsstedet jf. sikker kirurgi-skema til forebyggelse af forveksling ved kirurgiske indgreb Sikker Kirurgi - hvor der er anæstesi tilstede

Ved operationens afslutning aftaler plastikkirurg sammen med ansvarlig anæstesilæge og anæstesisygeplejerske de relevante ordinationer til videre behandling i opvågningsenheden og sengeafsnittet. Ordinationerne påføres anæstesijournalen af anæstesilægen og indskrives/dikteres også i patientjournalen i forbindelse med udfærdigelse af operationsbeskrivelsen af kirurgen. Udenfor sekretariatets åbningstid skal der som et minimum foreligge en kladde, der beskriver hvilket indgreb, der er gennemført samt de postoperative ordinationer.

Anæstesilægen er hovedansvarlig for patientens ophold i opvågningsenheden i tæt samarbejde med stamafdelingens læger. Under patientens ophold i opvågningsenheden er det anæstesilægen, som er ansvarlig for at foretage medicinafstemning. Stamafdelingens læger laver medicinafstemning, når patienter kommer retur til stamafdelingen jvf. Medicinering mellem sengeafsnit, anæstesi- operationsafsnit og opvågningsafsnit. Anæstesilægen er ansvarlig for, ved udskrivelse fra opvågningsenheden, at ordinere evt. iltterapi.

 

Akutte patienter med behov for anæstesiologisk assistance

Plastikkirurgisk læge melder patienten til TV-ansvarlig læge, DECT-nr. 61721. Ved meldingen skal der tages stilling til, hvor hastende operationen er. Ved uopsættelig vital indikation forsøges en operationsstue fremskaffet først i eget, sekundært i de øvrige, operationsafsnit. Plastikkirurgisk læge skal afgøre, om patienten kan afvente afvikling af det elektive program, eller skal opereres på førstkommende ledige leje.

Plastikkirurgisk læge er ansvarlig for at melde patienten til OP-sygeplejersken. Ansvar for at finde gammel journal, at ordinere prøver, bestille blod eller BAC-test samt dokumentation for gyldig BAC-test i journalen påhviler stamafdelingen.

Formål

Indeværende samarbejdsaftale beskriver arbejdsgange, aftaler og kommunikation i forbindelse med anæstesi til elektive og akutte kirurgiske procedurer på patienter, der opereres i Plastikkirurgisk Speciale-regi på Aalborg Universitetshospital.