Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøring og desinfektion af udstyr til understøttende respirationsterapi (8.10)

Formål

At forebygge luftvejsinfektioner (pneumoni hos patienter), der har brug for understøttende respirationsterapi.

Målgruppe

Sundhedspersonale der plejer, behandler og undersøger patienter, der har behov for respirationsterapi.

Sundhedspersonale, der rengør og desinficerer udstyr til respirationsterapi.

Generelt

I forbindelse med brug af udstyr til understøttende respirationsteknik er der risiko for smitte med f.eks. tuberkulose, Haemophilus influenzae, Respiratory Syncytial virus (RS-virus) og Staphylococcus aureus.

Udstyr til understøttende respirationsterapi er ofte sammensat af flere dele. Det er i den forbindelse væsentligt at skelne mellem, hvad der er éngangsudstyr, og hvad der er flergangsudstyr (se bilag).

Hvor det er muligt, er éngangsudstyr at foretrække.

Definitioner

Dekontaminering betegner en proces omfattende desinfektion forudgået af rengøring.

Desinfektion er en proces, der er i stand til at dræbe patogene mikroorganismer i et sådant omfang, at det desinficerede kan benyttes uden risiko for infektion.

Rengøring er metoder til at fjerne støv, smuds og mikroorganismer for at forhindre en opformering af mikroorganismer. Til rengøring/forbehandling kan anvendes vaskeaktive stoffer eller desinfektionsmidler eventuelt tilsat rengøringsmiddel/detergent.

Varmedesinfektion er rengøring og desinfektion i instrumentvaskemaskine.

Èngangsudstyr er mærket ”Single use” eller ”Single patient use”.

Håndhygiejne

Håndhygiejne (2.1) udføres før og efter håndtering af udstyr til understøttende respirationsterapi.

Udstyr til éngangsbrug

”Single use” mærkning betyder, at udstyret kun kan anvendes én gang til én patient, hvorefter udstyret bør kasseres. Det er oftest lavet i et materiale, der ikke kan desinficeres, eller hvor strukturen i materialet ændres ved desinfektion.

”Single patient use” betyder, at udstyret kan anvendes flere gange til samme patient efter genbehandling, og at det kasseres efter en fastlagt frekvens.

Udstyret skal opbevares ved patienten eller mærkes med patientdata, således at patienten altid får samme udstyr udleveret. Udstyr skal opbevares rent og tørt.

Udstyr til flergangsbrug

Udstyr eller dele af udstyret kan genanvendes efter rengøring og varmedesinfektion i instrumentvaskemaskine. Flergangsudstyr med lumen (mundstykker, slanger og connections) sættes på dyse i instrumentvaskemaskine.

Udstyr skal opbevares rent og tørt.

Filtre

Der findes to typer af filtre

  • • Et støvfilter, som sidder i maskinen for at beskytte maskindelen mod støv

  • • Et antimikrobielt filter, som er placeret mellem patient og maskinen, for at maskinens indre dele ikke bliver forurenet med organisk materiale fra patienten og dermed kan udgøre en smittekilde, når den næste patient anvender maskinen.

 

Støvfilter

Skiftes efter producentens anvisning. Ved tilbagelevering af udstyr fra eget hjem skiftes filtret altid.

 

Antimikrobielt filter

Filtret anbringes tæt ved patienten eller tæt ved maskindelen afhængig af maskintypen.

 

Udstyr til brug på hospitalet

Filtret skiftes altid

  • • Efter producentens anvisning (filtrets holdbarhed)

  • • Mellem hver patient.

 

I ambulatorier, hvor der er et stort patientflow, kan filtret placeres før slangesystemet (nærmest patienten) og dermed kan slangesystemet udskiftes én gang dagligt, mens filtret skiftes mellem hver patient.

 

Udstyr til hjemmebrug

Filtre skiftes altid

  • • Efter producentens anvisning (filtrets holdbarhed)

  • • Ved tilbagelevering af udstyr fra eget hjem.

 

Ved udlån af udstyr fra hospitalet til brug i patientens eget hjem skal der udleveres en skriftlig vejledning indeholdende

  • • Brug og skift af filtre

  • • Rengøringsvejledning.

 

Filtret skal opfylde følgende krav

  • • Standard DS/EN ISO 23328-1:2008.

Rengøring af maskindel og ledninger

De udvendige dele, f.eks. maskindel og ledninger, aftørres dagligt med sæbevand eller et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) eller et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor.

Opbevaring og transport

Udstyr skal være tørt før ibrugtagning, opbevaring og evt. transport.

Udstyr skal opbevares rent.

Udstyr til brug i hjemmet, som anvendes under indlæggelse

Udstyr til brug i hjemmet, som anvendes under indlæggelse til oplæring af patienter, skal følge denne retningslinje.

Udlån af udstyr til brug i hjemmet

Ved udlån af udstyr fra hospitalet til brug i patientens eget hjem skal der udleveres en skriftlig rengørings- og desinfektionsinstruks på dansk.

Reference

Central Enhed for Infektionshygiejne. Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer for håndtering af udstyr til respirationsterapi, København, 2. udgave 2015.