Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

EmbryoScope™ Monitoring System – Version D

 

Formål

At sikre korrekt betjening og vedligehold af EmbryoScope™ Monitoring System sker i overensstemmelse med Fertilitetsenhedens Aalborg Universitetshospitals politik, mål, og kravgrundlag i øvrigt.

 

Definition af begreber

EmbryoScope™ Monitoring System (embryoscopet) er en tri-gas inkubator, som kan optage serier af ubemandede målinger på individuelle embryoner i løbet af deres udvikling. Målingen omfatter: time-lapse mikroskopi på multiple fokalplan samt logging af inkubationsbetingelser. Separate forarbejdningsenheder kontrollerer inkubationsmiljøet, og dataopsamling og lagring sikrer en sikker og pålidelig drift.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Brugermanualen til embryoscopet ”EmbryoScope Monitoring System – User Manual” findes i laboratoriet. Derforuden henvises til www.vitrolife.com for yderligere oplysninger om apparatet. Ved problemer kan der altid træffes en er medarbejder på dette service hotlinenummer: 70 23 05 00

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.
 

Fremgangsmåde

Opbygning og betjening af embryoscopet:

Embryoscopet har fem udvendige funktionelle dele. Øverst til venstre findes kontrolpanelet, her kan alle inkubatorens indstillinger justeres. Herunder findes load-døren der åbner ind til selve inkubatoren. Døren kan kun åbnes når den lille lampe lyser grønt. Ved strømsvigt kan døren dog nød-åbnes. Oven på inkubatoren er der et service-låg, der kan tages af, når der f.eks. skal måles CO2. Fronten af embryoscopet domineres af touch-skærmen, hvorpå al information om embryoner og inkubationsbetingelser kan monitoreres.

Under inkubatoren findes et udtrækstastatur, hvor patientoplysninger indtastes når sliden loades. Grundig vejledning i hvorledes inkubatorens indstillinger kan ændres kan ses i manualen i laboratoriet. Her skal blot nævnes de nødvendige indstillinger i forbindelse med dagligt og sekventielt vedligehold.

 

Dagligt vedligehold og kontrol

Der måles ugentligt CO2 og O2 . Dette gøres ved at åbne for den lille ventil ved siden af gas-udtaget under servicelåget. Monter grundigt Geotech G100 CO2/O2-målerens slange på studsen, og udfør en måling jf. vejledningen for CO2/O2-måling. Noter dagens måling på EmbryoScope vedligeholdelsesskema.

Én gang ugentligt måles der temperatur i EmbryoScopet vha. Ametek termometer. Termometres elektrode isættes i det dertil indrettede hul i slideholderen, lad målingen foregå længe nok til temperaturen bliver stabil. Aflæs samtidig EmbryoScopets egen temperatur, og noter begge værdier i det tilhørende skema.

 

Sekventielt vedligehold

Opstart og nedlukning i forbindelse med ferier udføres som beskrevet i forskriften ”Nedlukning og opstart af laboratoriet”

 

Nødprocedure ved systemfejl eller spild i embryoscopet

Ved spild i EmbryoScopet kan det være nødvendigt med en grundig rengøring – en Cleaning.

Cleaning foregår med handsker på.

Åben load-døren og undersøg slideholderen for synligt snavs eller væske. Ved synligt spild bør slideholderen afmonteres og rengøres og desinficeres udenfor apparatet (se vejledning senere).

Slideholderen samt de indre og ydre overflader rengøres med en fnugfri bomuldsklud eller papirvaskeklud fugtet med 70% alkohol. Lad load-døren stå åben til alkoholen er fordampet. Afslut med at aftørre alle overflader med en fnugfri klud fugtet med sterilt vand. Aftørring med alkohol kan udelades hvis ikke dagens arbejde tillader brug af alkohol i laboratoriet.

Desinfektion

I tilfælde af svær kontaminering eller udtalt spild skal slideholderen afmonteres og desinficeres på følgende måde:

 • • Sluk for computeren med et langt tryk på knappen ”End”, på Home-siden

 • • Sluk for strømmen til embryoscopet på bagpanelet

 • • Åben load-døren

 • • Fjern dækpladen ved at sænke load-døren en anelse, og forsigtigt trække dækpladen op, og ud mod dig selv

 • • Afmonter slideholderen ved at løsne skruerne der holder den på plads, og forsigtigt trække holderen ud mod dig selv

 • • Den afmonterede holder aftørres på alle overflader med mindst 3 wipes, fortsæt aftørring til wipes ikke længere bliver misfarvede

 • • Vent i 10 minutter efter aftørringen, skift handsker og afvask holderen med en fnugfri klud/papir fugtet med sterilt vand

 • • Gentag evt. afvaskning

 • • Monter forsigtigt holderen i embryoscopet igen ved at fæstne skruerne igen (husk at stramme skruerne lidt ad gangen og skiftevis for at undgå skæv montering)

 • • Ved opstart skal strømmen på bagpanelet tilsluttes først

 • • Når skærmen er startet op igen, vælg da ”Reset” for at fortsætte

 • • Følg instruktionerne på skærmen

 

I tilfælde af system fejl, kan en Slide afsluttes øjeblikkeligt ved at følge nedenstående procedure, den findes også i papirversion under låget på EmbryoScopet, her findes også de to umbrachonøgler der skal bruges):

Sluk for EmbryoScopet på hovedafbryderen (det er den grønne knap på bagsiden)

Afbryd låsen på Loaddøren ved at trykke en umbrachonøgle (2,5 mm) ind i hullet under åbnemekanismen, og trykke den røde sikkerhedslås nedad

Åben loaddøren, og fjern forsigtigt plastic låget ved at løfte det lidt op, og ud mod dig selv

Hvis nødvendigt, kan slideholderen afmonteres ved at løsne skruerne på venstre side af holderen med en umbraconøgle (2,5 eller 3,0 mm)

Når skruerne er løsnet kan holderen forsigtigt trækkes til venstre, og Sliden kan fjernes

Før EmbryoScopet kan startes igen skal holderen fastmonteres og plasticlåget sættes på plads

Tænd for EmbryoScopet, og følg vejledningerne på skærmen

 

Referencer

Manualen kan findes på , desuden kan manual og diverse vejledninger ses på firmaets hjemmeside: www.vitrolife.com

 

Logbog

Alle problemer og reparationer noteres i logbogen 

 

Alarmer

Embryoscopet alarmerer hvis inkubationsbetingelserne afviger fra specifikationerne. På skærmen ses hvad der har udløst alarmen. Tag handling i henhold til den aktuelle alarm.

Embyoscopet alarmerer desuden til tekninskafdeling, hvis ikke der tages handling i laboratoriet. Denne alarm testes halvårligt i samarbejde med teknisk afdeling i henhold til forskriften herfor.

 

Service

Der udføres halv årligt service af embryoscopet af Vitrolife.