Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anoreksi og bulimi

Beskrivelse

Samarbejde mellem Afdeling for hormon- og stofskiftesygdomme og Enhed for spiseforstyrrelser, Psykiatri i Region Nordjylland vedrørende patienter med anorexia nervosa og bulimia nervosa (F50.0 – F50.3).

Dokumentet beskriver 1) kriterier for indlæggelse i somatisk afdeling og faglige retningslinjer og opmærksomheder i forbindelse med dette og 2) aftaler for samarbejdet med mellem Afdeling for Hormon- og stofskiftesygdomme og Enhed for spiseforstyrrelser.

Denne retningslinje er gældende for voksne over 18 år.

 

Akut indlæggelse i Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme1

Undersøgelser ved indlæggelsen1

Kardiologisk

Ved indlæggelsen udfærdiges behandlingsplan

Behandling2

Sondeernæring2

Medicinsk behandling3

Ved mangeltilstande3

Psykofarmaka3

Efter somatisk behandling3

Samarbejde om patienter indlagt på psykiatrisk afsnit S7

Somatisk vurdering i Skadestue/AMA

Referencer3

Akut indlæggelse i Afdeling for hormon- og stofskiftesygdomme

 • • BMI<13
  OG en eller flere af følgende symptombilleder (BMI under 13 alene er ikke nok):

 • • Vægttab>30%/3 mdr. eller 20%/4 uger

 • • Systolisk BT<80 mmHg

 • • Vedvarende puls<40/min (se under kardiologisk)

 • • Lungestase

 • • Svære væske- og elektrolytforstyrrelser (se-K<2,5 mmol/l, se-Na<120 mmol/l, standard bicarbonat>40 mmol/l, se-fosfat<0,6 mmol/l, pH over 7,5)

 • • Bevidsthedssvækkelse

 • • Svær myopati (f.eks. vanskelighed ved at gå på trapper)

 • • Manifest reernæringssyndrom:↓ P, ↓ K, ↓ Na. (Obs på risiko for pontin myolinolyse ved for hurtig korrektion af se-Na).

 

Undersøgelser ved indlæggelsen

 • • Almen somatisk vurdering

 • • Neurologisk undersøgelse

 • • Højde, vægt, BT, puls, temperatur og BMI

 • • EKG

 • • Anoreksi blodprøver: (infektionstal, hæmatologi, væsketal, levertal, p-amylase, s-albumin,

kalk/knogle-kontrol, p-mg, p-fosfat, p-zink, thyroidea-status, p-glukose, evt. vitaminer)

 • • Røntgen af thorax

Kardiologisk

Ifølge gældende nationale retningslinjer anbefales monitorering af patienter med vedvarende frekvens < 40 slag pr. minut, hvis ikke de er i stand til at øge deres frekvens ved aktivitet.

Monitoreringen kan foregå ved kontrol EKG og blodtryksmåling på den upåvirkede patient evt. som

gentagne målinger under indlæggelse.

 

Sinusbradykardi er ikke i sig selv indikation for telemetri medmindre frekvensen er <30 slag pr. minut.

Forekommer der EKG-forandringer, er der indikation for fjerntelemetri under indlæggelse, dog vil der ved

nodalrytme kun være indikation for telemetri, hvis den er symptomgivende (synkoper/nærsynkoper).

 

Ved forlænget QT-interval eller svære elektrolytforstyrrelser, så som se-K<2,0 mmol eller se-K <2,5 mmol/l med samtidige kardielle symptomer, overvåges pt. på skop.

 

 

 

Ved indlæggelse udfærdiges behandlingsplan med henblik på

 • • Monitorering af somatisk tilstand

 • • Væskeskema

 • • Vægtmåling ved indlæggelse og dagligt efter vandladning samt før morgenmad

 • • Kostplan (se nedenfor)

 

Behandlingsplanen udfærdiges i samarbejde med læge fra Enhed for spiseforstyrrelser eller Børne- og ungdomspsykiatrisk overlæge-bagvagt, som er tilgængelig i dagstid på hverdage.

 

Behandling

Ved akut indlæggelse anbefales patienten at være sengeliggende med ledsaget toiletbesøg under og efter måltiderne. Ved indlæggelser uden samtykke (tvangsindlæggelse som dobbeltindlæggelse) kan fast vagt rekvireres fra voksenpsykiatrien, sengeafsnit S6, såfremt patienten har behov for fast vagt (fx ved fiksering). Der tilbydes personale fra S7 til at yde måltidsstøtte under den somatiske indlæggelse, idet dette er den specialiserede, psykiatriske indsats.

 

Sondeernæring

Indikation

Sondeernæring gives udelukkende på somatisk indikation og ikke som en del af den psykiatriske behandlingsindsats, idet det her kan være kontraindiceret.

Stillingtagen til sonde (ikke livstruende) skal altid koordineres med læge fra Enhed for Spiseforstyrrelser, uanset om det er frivillig eller ej.

 

Sondeernæring ved akut livsfare:

Sondeernæring efter aftale – og kun ved somatisk indikation

 

Sondeernæring på behandlingsindikation som ernæringsterapi (kun iht behandlingsplan):

Der kan anvendes f.eks. Nutrition energi (1,5 kcal. pr. ml.).

Ernæringsterapi: Sundhedsstyrelsens rekommandationer kan følges med 10-30 kcal. pr. kg og der kan øges med 200-300 kcal. hver anden til tredje dag med henblik på at opnå vægtøgning på ½- 1 kg pr. uge.

Der må maksimalt gives 350 ml per. bolusmåltid. Bør tilrettelægges ved diætist og kun iht behandlingsplan i samarbejde med læge fra Enhed for spiseforstyrrelser.

 

Medicinsk behandling

Tablet Multivitamin 1 tablet x 1 dgl., kosttilskud.

Tablet Tiamin á 300 mg, 1 tablet x 1 dgl., kosttilskud.

Tablet B-combin forte 1 x 1 dgl., kosttilskud.

Injektion Tiamin 2-400 mg x 2-4 dgl. iv. bør overvejes før glukoseinfusion samt ved reernæringssyndrom. Glukoseinfusion bør kun gives, hvis peroral ernæring forsøgt. Sondeernæring uden vital indikation er en psykiatrisk behandlingsindsats og bør ikke effektueres uden aftale herom, jf. ovenstående.

 

Ved mangeltilstande

Zinkmangel: Tablet Zinklet 22 mg x 2 dgl.

Fosfatmangel: Kan forebygges ved rutinemæssig tilførsel af 200 ml letmælk x 3 dgl. evt. mere ved behov herfor i den første uge af indlæggelsen eller til stabilt fosfatniveau er opnået. Hvis dette ikke er

tilstrækkeligt, ordineres tablet fosfat 500 mg (200 mg monokaliumfosfat + 300 mg dinatriumfosfat) 1-3

tablet dgl. efter klinisk skøn og paraklinisk vurdering. Tablet fosfat udleveres fra apoteket.

Kaliummangel: Mixtur Kaliumklorid 10-20 ml x 1-3 dgl.

Magnesiummangel: Tablet Mablet 360 mg 1-3 tablet dgl.

D-vitaminmangel: Efter gældende retningslinjer.

B12- mangel: Tablet Betolvex 1 mg x 1 dgl. eller inj. Vibeden efter gældende retningslinjer

Psykofarmaka

Kun efter aftale med psykiater.

 

Efter somatisk behandling

Når patienten er somatisk stabiliseret, overflyttes patienten til videre behandling i psykiatrisk regi enten ved indlæggelse eller aftalt videre ambulant forløb. Dette aftales med læge i Enhed for spiseforstyrrelser og med afsnitsledende sygeplejerske på S7.

 

Samarbejde om patienter indlagt på psykiatrisk afsnit S7

Patienter, der ikke kan behandles ambulant, indlægges til reernæring i afsnit S7. I forhold til disse patienter kan der være behov for sparring med endokrinologisk BV i forhold til patientens somatiske tilstand og eventuel udvikling af reernæringssyndrom. Der kan i perioder være behov for daglig vurdering af blodprøver, særligt i forbindelse med reernæring. Blodprøver vurderes først af læge fra psykiatrien, men der kan konfereres med endokrinologisk bagvagt, som kan kontaktes på 88-317 i dagtimerne. Udenfor dagtimerne kontakt via omstillingen på 97660000.

 

Somatisk vurdering i Skadestue/AMA

Der kan være behov for en somatisk vurdering i Skadestue/AMA med henblik på om patienten skal behandles under indlæggelse i Afdeling for Hormon- og stofskiftesygdomme eller i psykiatrisk afdeling S7. Hvis patienten har behov for indlæggelse, men modsætter sig dette, skal der tages stilling til om patienten opfylder kriterierne for indlæggelse med tvang. Indlæggelse med tvang kan foregå på behandlingsindikation eller fareindikation. Anorexia Nervosa kan sidestilles med psykose. (link: Lovbekendtgørelse nr. 936 af 02.09.2019, kapitel 4, §13)

 

Referencer