Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anoreksi og bulimi

Samarbejde mellem Endokrinologisk Afd. og Aalborg Psykiatriske Sygehus vedr. pt. med anorexia nervosa og bulimia nervosa (F50.0 – F50.3) gældende for aldersgruppen 15 - 29 år.

Akut indlæggelse i Endokrinologisk Afdeling1

Aftale om indlæggelse i Endokrinologisk Afdeling eller Børne– og Ungdomspsykiatrisk Afdeling1

Undersøgelser ved indlæggelsen1

Ved indlæggelse udfærdiges behandlingsplan mhp.2

Behandling2

Tvang2

Sondeernæring2

Forebyggelse af reernæringssyndrom2

Medicinsk behandling (alle)3

Ved mangeltilstande3

Psykofarmaka3

Efter somatisk behandling3

Referencer3

Akut indlæggelse i Endokrinologisk Afdeling

 • • BMI<13 (eller 1% percentil ved børn< 6 år)

 • • Vægttab>30%/3 mdr. eller 20%/4 uger

 • • Systolisk BT<80 mmHg

 • • Puls<40/min

 • • Lungestase

 • • Svære væske- og elektrolytforstyrrelser (se-K<2,5 mmol/l, se-Na<120 mmol/l, standard bicarbonat>40 mmol/l, pH over 7,5, se-fosfat<0,6 mmol/l)

 • • Bevidsthedssvækkelse

 • • Svær myopati (f.eks. vanskelighed ved at gå på trapper)

 • • Manifest reernæringssyndrom (↓ fosfat, ↓ K, ↓ Na. Obs på risiko for pontin myolinolyse ved for hurtig korrektion af se-Na)

Aftale om indlæggelse i Endokrinologisk Afdeling eller Børne– og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Indlæggelse sker efter aftale med overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital eller Endokrinologisk bagvagt , Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.
Overflytning sker i dagtid.

Undersøgelser ved indlæggelsen

 • • Almen somatisk vurdering

 • • Neurologisk undersøgelse

 • • Højde, vægt, BT, puls, temperatur og BMI

 • • EKG

 • • Anoreksi startpakke (infektionstal, hæmatologi, væsketal, levertal, se-amylase, se-albumin, kalciummetabolisme, se-mg, se-fosfat, se-zink, thyroideastatus, p-glukose, evt. vitaminer)

 • • Røntgen af thorax

Ved forlænget QT-interval eller svære elektrolytforstyrrelser, så som se-K<2,0 mmol eller se-K <2,5 mmol/l + kardielle symptomer, overvåges pt. på skop efter aftale med vagthavende i Intensiv Afdeling.

Kardiologisk:

Ifølge gældende nationale retningslinjer anbefales monitorering af patienter med vedvarende frekvens < 40 slag pr. minut, især hvis ikke de er i stand til at øge deres frekvens ved aktivitet.

Monitoreringen kan foregå ved kontrol EKG og blodtryksmåling på den upåvirkede patient evt. som gentagne målinger under indlæggelse.

Sinusbradykardi er ikke i sig selv indikation for telemetri medmindre frekvensen er <30 slag pr. minut. Forekommer der EKG forandringer, er der indikation for fjerntelemetri under indlæggelse, dog vil der ved nodalrytme kun være indikation for telemetri, hvis den er symptomgivende (synkoper/nærsynkoper).

Hvis der vurderes behov for fjerntelemetri foregår det under indlæggelse på Endokrinologisk Afdeling. Aalborg Universitetshospital efter aftale med kardiologisk vagthavende.

Ved indlæggelse udfærdiges behandlingsplan mhp.

 • • Monitorering af somatisk tilstand

 • • Væskeskema

 • • Vægtmåling ved indlæggelse og dagligt efter vandladning samt før morgenmad

 • • Kostplan (se nedenfor)

 • • Tilsyn fra læge fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling A snarest.

Pt. tilknyttes fast kontaktlæge og kontaktsygeplejerske. Behandlingsplan udfærdiges i samarbejde med tilsyns gående psykiater.
Det er muligt i dag tid at opnå daglig kontakt med psykiater for afklarende spørgsmål. Der aftales samtale en gang ugentligt med pt. og pårørende ved psykiater eller anden behandler fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling A.

 

Behandling

Stabilisering af pt. somatisk.
Attituden over for patienten skal være venlig, ikke diskuterende, og omsorgsgivende.
Ved akut indlæggelse anbefales pt. at være sengeliggende med ledsaget toiletbesøg.
Person til stede under og efter måltiderne indtil 1 time efter.
Behov for fast vagt vurderes.

Tvang

Såfremt pt. ikke spiser tilfredsstillende inden for de første 1-2 døgn, anlægges nasogastrisk sonde. Såfremt pt. modsætter sig behandling, kan tvangsbehandling være indiceret med tvangsindlæggelse og udstationering på medicinsk afdeling. Der udfærdiges i så fald journalnotat og relevante papirer i henhold til tvangsforanstaltning. Tvangsbehandling kan kun iværksættes efter aftale med somatisk overlæge og psykiatrisk overlæge, se særskilt vejledning vedrørende tvangsbehandling.

Sondeernæring

Sondeernæring efter aftale, f.eks. Nutrition energi (1,5 kcal. pr. ml.).
Ernæringsterapi opstartes i henhold til sundhedstyrelsens rekommandationer med 10-30 pr. kg, forøges med 200-300 kcal. hver anden til tredje dag til max. 3000 kcal. mhp. at opnå vægtøgning ½-
1 kg pr. uge.Der skal evt. konfereres med diætist.

Forebyggelse af reernæringssyndrom

Elektrolytforstyrrelse og væskebalance korrigeres før ernæringsterapi påbegyndes. Dette foregår peroralt. Kun ved meget svær elektrolytderangering kan intravenøs korrektion være nødvendig, hvilket i praksis er meget sjældent.

 

Medicinsk behandling (alle)

Tablet Multivitamin 1 tablet x 1 dgl., kosttilskud.
Tablet Tiamin á 300 mg, 1 tablet x 1 dgl., kosttilskud.

Tablet B-combin forte 1 x 1 dgl., kosttilskud.

Injektion Tiamin 2-400 mg x 2-4 iv. bør overvejes før glukoseinfusion samt ved reernæringssyndrom eller mistanke herom. Glukoseinfusion bør kun gives såfremt andre metoder, såsom per oral ernæring eller sondeernæring er forsøgt.

 

Ved mangeltilstande

Zinkmangel: Tablet Zinklet 22 mg x 2 dgl., kosttilskud.
Fosfatmangel:
Kan forebygges ved rutinemæssig tilførsel af 200 ml letmælk x 3 dgl. evt. mere ved behov herfor i den første uge af indlæggelsen eller til stabilt fosfatniveau er opnået. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, ordineres tablet fosfat 500 mg (200 mg monokaliumfosfat + 300 mg dinatriumfosfat) 1-3 tablet dgl. efter klinisk skøn og paraklinisk vurdering. Tabl. fosfat udleveres fra apoteket. Hypofosfatæmi for voksne <78 mmol/l, grænseværdien hos børn er højere <1,30 mmol/l.

Fosfatmangel kan give følgende manifestationer:
Hæmatologiske: Ændret erytrocytfunktion som følge af mangel på 2,3 DPG med skift i iltbindingskurven og risiko for iskæmi.
CNS: Kramper, konfusion, bevidsthedssvækkelse, delir.
Kardielt: Arytmier, hypotension, insufficiens, ekssudat.
Myopati: Rhabdomyolyse, hvorved s-fosphat normaliseres og maskerer hypofosphatæmien. muskelsvaghed.
Kaliummangel: Mixt. Kaliumklorid 10-20 ml x 1-3 dgl.
Magnesiummangel: Tablet Mablet 360 mg 1-3 tablet dgl.
D-vitaminmangel: Efter gældende retningslinjer.
B12- mangel: Tablet Betolvex x 1 mg x 1 dgl. eller inj. Betolvex efter gældende retningslinjer.

 

 

Psykofarmaka

Kun efter aftale med psykiater fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling A.

 

Efter somatisk behandling

Når patienten er somatisk stabiliseret, overflyttes patienten til videre behandling i psykiatrisk regi enten ved indlæggelse eller aftalt videre ambulant forløb.

Dette aftales i forbindelse med udfærdigelsen af behandlingsplan med psykiater.
 

Referencer

National behandlingsvejledning, Dansk Endokrinologisk Selskab: Anorexia nervosa og andre spiseforstyrrelser, oktober 2016

Sundhedsstyrelsem 2016: National Klinisk Retningslinje for behandling af anorexia nervosa.

Rene Klinkby Støving et al. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. September 2005/9.

Sundhedsstyrelsen 2005: Spiseforstyrrelser – anbefalinger for organisation og behandling.