Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ARTERIA TEMPORALIS BIOPSI 

 

Arteria temporalis biopsi bør foretages hurtigst muligt, når der er mistanke om kæmpecellearteritis. Prednisolonbehandling medfører hurtig regression af histologiske forandringer, således at biopsi i praksis er værdiløs efter to ugers behandling. Der bør udtages mindst 2,0 cm af arterien, idet forandringerne er segmentære. Ved ensidige symptomer udføres biopsien fra den symptomgivende side. Såfremt den første biopsi er negativ, og der stadig er mistanke om kæmpecellearteritis, er det dog for det meste muligt at stille en histologisk diagnose ved kontralateral biopsi. 

Definition 

Kirurgisk procedure, hvor der udtages mindst 2,0 cm af a. temporalis til histologisk undersøgelse

Indikationer 

Arteritis temporalis o.p., polymyalgia rheumatica o.p. 

Kontraindikationer 

Infektion i biopsiregionen. 

Relativ kontraindikation: 

Trombocytopeni (<50) og/eller INR >2. 

Procedure 

 1. 1. Indikation og informeret samtykke kontrolleres i journalen. Mundtlig information gentages for patienten 

 1. 2. Ramus frontalis art. temporalis superficialis på symptomgivende side udpalperes. Evt. hår i området klippes, og arteriens forløb optegnes med tusch 

 1. 3. Afjodning x 2 med lufttørring mellem hver afjodning. Afdæk med et sterilt hulstykke 

 1. 4. Der anlægges lokalanalgesi: Lidokain 20 mg/ml med Adrenalin langs arterien på begge sider ≤ 10 ml. 

 1. 5. Der incideres superficielt ca. 5 cm langs arteriens forløb. Blødning stoppes med steril gazekompression og cauterisation 

 1. 6. Stump dissektion i dybden indtil arterien er lokaliseret. Arterien vil ofte fremtræde snoet, tykvægget og man vil evt. kunne mærke pulsation 

 1. 7. Arterien fridissekeres forsigtigt, evt. sidegrene ligeres 

 1. 8. Med Vicryl 5-0 ligeres og gennemstikkes så kranielt og så kaudalt som muligt 

 1. 9. Arterien mellem ligaturerne afskæres, anbringes i Formalin og sendes til Patologisk Institut 

 1. 10. Kontroller hæmostasen endnu engang. Der sys med Vicryl 5-0 i subcutis, herefter sutureres cutis med Ethilon 6-0. Der kan eventuelt påsættes steri-strips over sutur. Sutur kan fjernes en uge efter indgrebet på afdelingen, hvor patienten er indlagt eller hos egen læge.  

 1. 11. Iod afvaskes med spritswaps, og der pålægges steril forbinding 

 1. 12. Patienten informeres om at forholde sig roligt i timerne efter biopsitagningen, evt. benytte ispose i regionen for at undgå efterfølgende hævelse 

 

Koder 

KPAW23

excisio probatoria arteriae temporalis 

M315

arteritis gigantocellularis temporalis med polymyalgia rheumatica 

M316

arteritis gigantocellularis temporalis uden polymylagia rheumatica 

ZZV000

Vurdering af prøvesvar 

Forsendelse 

Rekvisition til Patologisk Institut udfyldes digitalt under “Patologi”. Patientens navn og CPR-nummer kontrolleres. Under “Svarmodtager” angives afdelingsnummer på behandlingsansvarlige afdeling samt evt. kopimodtagere. Klik på “Søg...” for at fremsøge relevante afdelinger: 

 

Nummer

Afdeling 

8001079

Øjenafdelingen Amb. 

8001079

Aalborg Reumatologisk Amb. 

8003039

Hjørring Reumatologisk Amb. 

 

Svarfrist anføres én uge frem. I særlige tilfælde kan biopsien rekvireres som hasteprioritet. Der bør i så fald foreligge relevant indikation for dette og argumenteres herfor i rekvisitionen. 

Relevante kliniske oplysninger anføres, herunder oplysning om blodprøveværdier, anamnese og objektive fund samt indikation. 

Stregkodenummer anføres under “Materiale-id.” med angivelse af, hvorfra biopsien er taget. 

Håndtering af svar 

Svar sendes til relevante afsnit på baggrund af rekvisitionen. Sekretær modtager det elektroniske svar og lægger dette i opgavelisten hos rekvirerende læge. 

Når prøvesvar foreligger, kontrolleres, at patienten er i relevant behandling, samt at der foreligger plan for opfølgning. Opfølgning sker i udgangspunktet ved rekvirerende afsnit. Såfremt der er øjen-/synspåvirkning bør der planlægges opfølgning i samarbejde med neurooftalmologisk ambulatorium

 

Revideret d. 22. januar 2021 af Benn Sejergaard