Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ARTERIA TEMPORALIS BIOPSI

Arteria temporalis biopsi bør foretages hurtigst muligt, når der er mistanke om kæmpecellearteritis. Prednisolonbehandling medfører hurtig regression af histologiske forandringer, således at biopsi i praksis er værdiløs efter to ugers behandling. Der bør udtages mindst 2,0 cm af arterien, idet forandringerne er segmentære. Ved ensidige symptomer udføres biopsien fra den symptomgivende side. Såfremt den første biopsi er negativ, og der stadig er mistanke om kæmpecellearteritis, er det dog for det meste muligt at stille en histologisk diagnose ved kontralateral biopsi.

Definition:

Kirurgisk procedure, hvor der udtages mindst 2,0 cm af a. temporalis til histologisk undersøgelse.

Indikationer:

Arteritis temporalis o.p., polymyalgia rheumatica o.p.

Kontraindikation:

Infektion i biopsiregionen.

Relativ kontraindikation:

Trombocytopeni (<50) og/eller INR >2.

Procedure:

 1. 1. Indikation og informeret samtykke kontrolleres i journalen. Mundtlig information gentages for patienten

 2. 2. Ramus frontalis art. temporalis superficialis på symptomgivende side udpalperes. Evt. hår i området afklippes, og arteriens forløb optegnes med tusch

 3. 3. Afjodning x 2 med lufttørring mellem hver afjodning. Afdæk med et sterilt hulstykke

 4. 4. Der anlægges lokalanalgesi: Lidokain 20 mg/ml med Adrenalin langs arterien på begge sider ≤ 10 ml.

 5. 5. Der incideres superficielt ca. 5 cm langs arteriens forløb. Blødning stoppes med steril gazekompression og cauterisation

 6. 6. Stump dissektion i dybden indtil arterien er lokaliseret. Arterien vil ofte fremtræde snoet, tykvægget og man vil evt. kunne mærke pulsation

 7. 7. Arterien fridissekeres forsigtigt, evt sidegrene ligeres

 8. 8. Med Vicryl 5-0 ligeres og gennemstikkes så kranielt og så kaudalt som muligt

 9. 9. Arterien mellem ligaturerne afskæres, anbringes i Formalin og sendes til Patologisk Institut

 10. 10. Kontroller hæmostasen endnu engang. Der sys med Vicryl 5-0 i subcutis, herefter sutureres cutis med Ethilon 6-0. Der kan eventuelt påsættes steri-strips over sutur. Sutur kan fjernes en uge efter indgrebet på afdelingen, hvor patienten er indlagt eller hos egen læge.

 11. 11. Iod afvaskes med spritswaps, og der pålægges steril forbinding

 12. 12. Patienten informeres om at forholde sig roligt i timerne efter biopsitagningen, evt. benytte ispose i regionen for at undgå efterfølgende hævelse

Koder:

KPAW23

excisio probatoria arteriae temporalis

M315

arteritis gigantocellularis temporalis med polymyalgia rheumatica

M316

arteritis gigantocellularis temporalis uden polymylagia rheumatica

 

 

ZZV000

Vurdering af prøvesvar

Forsendelse:

Specialrekvisition til patologisk institut udfyldes med klæbeetiket, stamafdeling, rekvirerende afdeling samt med dato og rekvirerende læges navn og underskrift.

Relevante kliniske oplysninger anføres, herunder oplysning om blodprøveværdier, anamnese og objektive fund samt indikation.

Hastesvarfeltet afkrydses!

Opgiv eget navn, men forvagtens telefonnummer.

Håndtering af svar:

Når man som forvagt ringes op om positivt resultat skal man

 1. 13. Underrette patienten

 2. 14. Sikre sig at relevant behandling er iværksat. Se ”Neurooftalmologi – Arteritis temporalis

 3. 15. Informerer henvisende afdelings forvagt om svaret, så de kan starte relevant behandling

 4. 16. Beskriv i journalen hvem der står for behandlingen, og hvad der er informeret om

Sekretæren modtager det skriftlige svar, finder journalen og afleverer svaret til prøvetagende læge personligt, ved dennes fravær anden relevant person. Se endvidere ”Prøvesvar rettidig reaktion”. Prøvetagende læge tjekker, at der er iværksat behandling ved behov eller giver patienten besked om videre plan ved negativt svar.