Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning – Visitation - Principper for visitation i ortopædradiologisk sektor

 

Indledning:

I ortopædradiologisk sektor modtages henvisninger fra afdeling O, afdeling C, samt disses ambulatorier. Derudover modtages henvisninger på ortopædradiologiske undersøgelser fra andre afdelinger i sygehuset, fra praksis i amtet, eller fra andre dele af landet. Yderligere modtages henvisninger fra reumatologiske afdelinger, først og fremmest fra sygehuset, men også fra andre reumatologiske afdelinger.

Baggrund:

Alle henvisninger modtages som elektroniske henvisninger i afdelingens indbox. Her sorteres henvisningerne af en sekretær til forskellige visitationsgrupper. Ortorad sektor har én visitationsgruppe, og henvisningerne i denne tømmes flere gange dagligt af den i sektoren, der har dette som ansvarsområde den pågældende dag. Dette fremgår at ugeplanen for sektoren.

 

Alle såkaldt store undersøgelser (CT, MR, ultralydscanninger og gennemlysningsundersøgelser, samt columna), sendes til visitation af en læge.

Radiografer og sekretærer visiterer selv de små undersøgelser og undersøgelser, der er aftalt visiteret af disse.

 

Henvisninger mærket akut ligger i afdelingens akutbakke i RIS, men disse skal visiteres af enten visitationsansvarlige læge eller radiograf / sekretær.

 

Der foreligger en speciel instruks for den konkrete arbejdsgang vedrørende visitering af undersøgelser i ortorad sektor.

 

Ventetidsprincipper:

Alle undersøgelser skal i princippet sættes til med så kort ventetid som muligt. Da der er en ventetid på de fleste undersøgelser, må man anvende en generel prioriteringsrækkefølge, som er formuleret af afdelingsledelsen:

 

 1. 1. Livstruende tilstande

 2. 2. Førlighedstruende tilstande

 3. 3. Smertefulde tilstande

 4. 4. Socialt truende tilstande

 5. 5. Generelt generende tilstande

 6. 6. Forsikrings og forsknings tilfælde, samt ikke generende tilstande.

 

Det er i princippet den henvisende læge, der angiver, hvor hastende et tilfælde er, men radiologen kan til enhver tid ændre denne prioritering, hvor oplysningerne på henvisningen eller generelle retningslinier for undersøgelse strider mod ovennævnte prioriteringsliste.

 

Akut undersøgelse

Ved en akut undersøgelse forstås en undersøgelse, der skal laves så snart det er muligt efter modtagelse af henvisningen. Som hovedregel skal andre undersøgelser vige for en akut undersøgelse. Der kan dog, hvis oplysningerne på henvisningen taler derfor, være tale om at udføre undersøgelsen efter alm. dagtid. Henvisninger mærket akut skal principielt tilhøre prioriteringskategori 1 og 2, samt patienter, der skal opereres akut.

 

Haste indenfor 24 timer.

Her skal undersøgelsen være udført senest ved afslutningen af den følgende dag. Indlagte patienter har høj prioritet, og falder ofte ind under denne kategori, ligesom prioriteringskategori 2 og 3 ofte berettiger til hasteprioritering. Der kan dog afviges fra

denne prioritering, hvis praktiske hensyn taler for dette, eller programmet på det enkelte rum er udfyldt med akutte patienter.

 

Haste patienter.

Her er tale om patienter, der skal undersøges indenfor de første dage. Typisk cancerpatienter og patienter med generel eller speciel behandlingsgaranti. Prioritering 2-4 falder ind under denne gruppe.

 

Venteliste.

Her er tale om almindelig venteliste. Det er oplysningerne på henvisningen, der giver mulighed for at prioritere disse patienter.

 

Oplysninger, der senere fremkommer, kan give anledning til at ændre prioriteringen og dermed visitationen.

I praksis:

 • • Der skal på alle henvisninger påføres, indenfor hvilket tidsrum, undersøgelsen bør foretages. Kan bookingen ikke klare dette krav, skal henvisningen tilbage til visiterende læge, for godkendelse af anden undersøgelsestid eller fremskyndelse.

 • • Visiterende radiolog skal i kommentar-feltet anføre eventuel teknik, evt. kontrastindgift, og hvorvidt patienten skal faste eller andre forberedelser.

 • • Der skal eventuelt angives hvilken læge, der skal være til stede ved undersøgelsen, og dette krav skal følges af booking sekretæren.

 • • De radiologiske speciallæger skal give booking sekretæren en opdateret kalender, så evt. specielt bookede patienter kan sættes til hos den relevante læge. Samtidig skal en udskrift af bookingen lægges i den pågældende læges postbakke.

 • • Straks efter visitationen, skal bookingen give patienten en tid. Hvis tiden opfylder kravene på visitationen, skal der sendes besked til patienten/afdelingen om tidspunktet.

 • • Hver henvisning skal gennemgås for om de påførte oplysninger er tilstrækkelige til at kunne foretage en visitation.

 • • Derefter vurderes, om undersøgelsen er berettiget i forhold til gældende retningslinier. Man tager stilling til evt. ændring af modalitet eller undersøgelsesprocedure i forhold til den ønskede undersøgelse.

 • • Ved tvivlstilfælde sendes henvisningen retur, eller der ringes efter oplysningerne. Er det åbenbart, at ovennævnte forsinker bookingen, sendes et brev til patienten om, at man har modtaget henvisningen, men at pat. først får en tid senere, men at man vil få tid hurtigst muligt.

 • • Kan man ikke overholde gældende ventelister skal patienterne tilbydes undersøgelse på andet sygehus / privatklinik, efter afdelingens generelle instruks.

 • • Det påhviler de radiologiske speciallæger at visitere hver dag, helst inden klokken 11.

 

Ressourcer:

Der foreligger forskellige instrukser, der i detaljer beskriver visitation og booking af enkelte patientkategorier.

 

 • • Visitation af patienter med bevægeapparat tumorer

 • • Visitation af MR scanninger

 • • Visitation af columna undersøgelser

 • • Visitation af CT undersøgelser

 • • Visitation af røntgenundersøgelser

 • • Visitation af ultralydscanninger

Mål

Målet er, at alle patienter og afdelinger modtager besked om tid indenfor 3 hverdage. Man kan måle på denne parameter ved at lave et spørgeskema, der spørger om, hvornår man modtog tiden.