Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesisygeplejerskers udførelse af anæstesitilsyn - Regionshospital Nordjylland

Formål

Formålet med dette PRI-dokument er at beskrive rammer i forbindelse med delegation af opgaven med at udføre præoperative anæstesitilsyn til anæstesisygeplejersker.

Beskrivelse

Prætilsyn

Alle patienter der skal anæsteseres i forbindelse med behandling eller undersøgelse, skal have foretaget et prætilsyn.

Formålet med tilsynet er blandt andet:

 • • At vælge den rette anæstesiform i forhold til det aktuelle indgreb

 • • At vurdere anæstesimidler, monitoreringsniveau og eventuelt behov for præmedicinering, tilsyn, prøver eller andet ud fra patientens helbredstilstand og eventuel medicinering

 • • At afdække og intervenere i forhold til eventuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med for eksempel allergier, luftvejshåndtering med videre

 • • At informere og forberede patienten på det forestående og i fornødent og muligt omfang tage hensyn til den enkelte patients ønsker

Anæstesisygeplejerskers deltagelse i udførelsen af anæstesitilsyn

Selvom prætilsyn på Regionshospital Nordjylland i en årrække på Hjørring matriklen, har været udført af læger, har anæstesisygeplejerskerne tidligere deltaget, ligesom det også i dag er tilfældet på Frederikshavn afsnittet, samt flere andre steder i landet.

Med henblik på at optimere den samlede udnyttelse af de sygepleje- og lægefaglige ressourcer bemyndiges anæstesisygeplejersker med ansættelse i Afdeling for Anæstesi og Intensiv, Regionshospital Nordjylland til at udføre anæstesitilsyn inden for de rammer, der er beskrevet i det følgende.

 

Bemyndigelsen sker efter behov på personniveau af nærmeste leder og er betinget af at anæstesisygeplejersken:

 • • Har rutine og sikkerhed i forhold til afsnittets arbejdsopgaver og de faglige og andre retningslinjer, der knytter sig hertil

 • • Har modtaget teoretisk undervisning og praktisk oplæring i at udføre anæstesitilsyn

 • • Er omhyggelig, ansvarsbevidst og engageret i forhold til at sikre såvel høj faglighed som en god patientoplevelse

Patientgrupper

I forhold til hvilke patientgrupper anæstesisygeplejersken kan udføre tilsyn på, vurderes den enkelte patient på tre parametre:

 • • Akut/elektiv

   • • Akutte patienter skal altid tilses af anæstesilæge

 • • Omfang og risiko af det kirurgiske indgreb

   • • Hvis der er forventning om langvarig (> ca. 2 timers ”knivtid”) og/eller kompliceret operation konfereres med anæstesilæge.

   • • Gravide ses altid af anæstesilæge

   • • Ved indgreb der ikke er instruksbelagt/omfattet af afsnittes rutiner konfereres med læge

 • • Præoperativ helbredstilstand (ASA-klassifikation)

   • • ASA I og II patienter kan ses af anæstesisygeplejerske (dog undtaget børn under 10 år der skal have foretaget tilsynet af læge)

   • • Stabile velbehandlede ASA III patienter kan evt. ses af anæstesisygeplejerske. Patienter der er klassificeret ASA 3 skal dog altid konfereres med anæstesilæge.

I øvrigt konfereres med læge:

 • • I tvivlstilfælde

 • • Børn 10-15 år

Samarbejdet med anæstesilægen

Anæstesisygeplejerskernes udførelse af anæstesitilsyn sker i samarbejde med, og under supervision af, den læge som er allokeret til opgaven, eller eventuelt anden læge hvis den pågældende ikke er specialuddannet.

De fysiske rammer, telefoner og anden logistik skal tilrettelægges således der løbende er let adgang til at konferere eller eventuelt at lade lægen overtage tilsynet. Det udfyldte anæstesiskema skal altid godkendes af læge, før det anvendes.

Faglige retningslinjer

I forbindelse med anæstesisygeplejersken udførelse af anæstesitilsyn gælder de samme faglige retningslinjer som for anæstesilægen se referencerne nederst.

Den praktiske udførelse af anæstesitilsynet

Grundlaget for det præoperative anæstesitilsyn er operatørsamtalen eller journaloptagelsen udført af stamafdelingen, eventuelle tidligere anæstesiskemaer, eventuelle resultater af bestilte undersøgelser eller prøver og patientens aktuelle oplysninger som alt sammen skal vurderes i forhold til klinikkens faglige retningslinjer. Se i øvrigt pixibog om anæstesitilsyn (bilag til dette dokument).

Definitioner

Prætilsyn: Præanæstesiologisk tilsyn, hvor risici i forhold til anæstesi vurderes og anæstesi planlægges.

ASA-klassifikation: Gruppeinddeling I-IV i forhold til patienternes præoperative helbredstilstand. Se endvidere ” Vurdering forud for procedurer i anæstesi – forudsætninger

Anæstesilæge: Læge med specialuddannelse i anæstesiologi

Læge: Læge med tilladelse til at udøve selvstændigt virke

Referencer

Præmedicin

Standardanæstesi Hjørring

Standardanæstesi Frederikshavn

Præoperative fasterutiner

Vurdering forud for procedurer i anæstesi – forudsætninger