Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prøvesvar rettidig reaktion

Formål1

Definitioner1

Tidskrav1

Ansvarlig modtager1

Anæstesi- og opvågningsafsnittet1

Præ-operativt1

Bestilling og kvittering af prøver1

Peri- og postoperativt1

Bestilling, udtagning og kvittering af prøver1

Intensivafsnit1

Bestilling, udtagning og svar af div. prøver og undersøgelser1

LABKA - Klinisk Biokemisk Afdeling1

Blodprøver1

Blodgasanalyse1

Blodprøvesvar og EKG - indlagt på intensiv eller ved ophold i mere end 6 timer postoperativt på opvågningsafsnit1

Arbejdsgang ved svar på skæve værdier/hastesvar i LABKA1

Svartider på bestilte blodprøver1

KMA – Klinisk Mikrobiologisk Afdeling1

Mikrobiologiske prøver1

Telefonisk svar fra KMA til læge eller sygeplejerske1

Konference1

Easy Viz1

Røntgenundersøgelser1

Svar på røntgenundersøgelser i Easy Viz/CS1

SSI – Statens Serum Institut1

Svar fra SSI – Statens Serum Institut1

Undersøgelser til Patologisk Institut1

Undersøgelsessvar1

Undersøgelser udført af anæstesiologisk lægepersonale1

Prøve- og undersøgelsessvar samt dokumentation1

Akutte tilsyn fra specialafdelinger til patienter på intensiv afsnit 1031

Referencer1

Formål

At sikre patienterne hurtig og effektiv behandling:

 • • Korrekt rekvirering og prøvetagning ved diagnostiske undersøgelser

 • • Reagerer relevant og rettidigt på prøvesvar og undersøgelser i øvrigt

Definitioner

KMA - Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

KMA Websvar - webprogram til svar på mikrobiologiske prøvesvar

LABKA - Klinisk Biokemisk Afdelings webprogram til svar på blodprøver

WebPAS – program til bestilling af røntgenundersøgelser

Easyviz – svar på røntgenundersøgelser

A-punktur – arteriel blod-analyse udført af sygeplejerske på ABL´eren på Intensivt Afsnit 103

Rutineblodprøver – blodprøver der bestilles til morgenrunden og hvor svarene forelægger inden kl. 9.00

ABL – blodgasanalyseapparat fra Radiometer, står på Intensivt Afsnit 103

Tidskrav

Hurtigst muligt – dog afhængig af den tid det tager at analysere prøver.

Ansvarlig modtager

Sikrer at alle prøvesvar fra LABKA er mærket med patientens CPR-nummer og afsnittet navn og kode.

Sikre at alle ABL–prøvesvar er mærket med patientens CPR-nr og at prøvetagers ID fremgår af printet.

Kontakter anæstesilæge ved prøvesvar/undersøgelsesresultater udenfor normalområdet og/eller afvigelser fra det forventelige.

Dokumenterer modtagne LABKA prøvesvar/undersøgelsesresultater og evt. ordinationer fra anæstesilægen efter vanlig procedure.

Dokumenterer for modtagelse af ABL-prøvesvar ved at identificere sig ved ABL-analysen i henhold til certificeringsproceduren (den der udfører analysen er ansvarlig modtager for ABL-svaret).

Anæstesi- og opvågningsafsnittet

Præ-operativt

Bestilling og kvittering af prøver

Ved det præ-anæstesiologiske tilsyn, ordinerer anæstesilægen de ønskede prøver/undersøgelser på den tjekliste som går med på stamafdelingen. Prøver/undersøgelser bestilles af stamafdelingen.

Ved det præ-anæstesiologiske tilsyn markeres de ønskede prøvesvar/undersøgelsesresultater med en ring på anæstesijournalen, fx ved INR, s-NA, s-K, Hgb, s-Creatinin, EKG og røntgen af thorax.

Så vidt muligt ses/vurderes ønskede prøvesvar/undersøgelsesresultater ved den anæstesiologiske planlægningskonference dagen forud for planlagt operation. Anæstesilægen dokumenterer ved hjælp stempel ”blodprøver set”. Ved afvigende svar reageres ud fra individuel vurdering.

Såfremt der ved det præ-anæstesiologiske tilsyn findes indikation for supplerende tilsyn, fx kardiologisk tilsyn og ekkografi, bestiller anæstesilægen dette via eb-pas, og kontakter bagvagten i den afdeling, hvor tilsynet rekvireres. Samtidig dikteres et kort tilsynsnotat, hvor indikation for udredning/tilsyn beskrives. Anæstesitilsynsansvarlig sekretær vil løbende følge op på tilsynet og når dette foreligger kontakte ordinerende anæstesilæge alternativt operationsgangsansvarlig anæstesilæge (tlf. 62952) mhp. reaktion på tilsynssvaret herunder videre anæstesiologisk plan.

Prøvesvar/undersøgelsesresultater, der ikke foreligger ved den anæstesiologiske planlægningskonference, kontrolleres af anæstesisygeplejerske og/eller anæstesilæge forud for operationen, evt. først på operationsdagen.

Peri- og postoperativt

Bestilling, udtagning og kvittering af prøver

Ved behov for akutte blodprøver i denne fase, bestilles prøverne via LABKA, Klinisk biokemisk afdeling kontaktes og kommer efterfølgende på operationsgangen/opvågningsstuen for at tage prøven.

En blodsukkermåling bestilles ikke som akut, derimod som ”tages nu – fremskyndet”, vi vil dog altid få svaret med samme da laboranten analyserer prøven med den transportable blodsukker måler. Prøvesvaret dokumenteres på anæstesijournalen under notater.

Under notater på anæstesijournalen skrives, tidspunkt for prøvetagning og initialer samt alias på den ordinerende anæstesilæge.

Andre prøver og undersøgelser fx til KMA og SSI registreres i Clinical Suite. Dato for udtagelse og afsendelse af prøven.

 • • De anæstesiordinerede prøvesvar noteres på anæstesijournalen og der dokumenteres med dato/initialer og alias.

 • • Ved blodprøvesvar såvel akutte som rutine der ligger udenfor normalområdet og/eller afvigelser fra det forventelige kontaktes anæstesilægen i dagtid på tlf. 62952, i vagttid på tlf. 62950, konferencen med anæstesilægen dokumenteres med anæstesilægens initialer og alias og evt. ordinationer under notater på anæstesijournalen.

 • • Anæstesi- og opvågningssygeplejersken udtager selv prøven via a-kanyle/A-punktur, efterfølgende undersøges prøven vha. ABL på afd. 103.

 • • Blodprøven markeres med patientens CPR/navn (label).

 • • Der kvitteres for godkendelse på ABL-apparatet ? autorekvirering til LABKA.

 • • Printet følger anæstesijournalen.

 • • Tidspunkt for blodprøvetagning og initialer + alias på ordinerende anæstesilæge, noteres på anæstesijournalen under ”notater”.

 • • Ved svar udenfor normalområdet og/eller afvigelser fra det forventelige – kontaktes anæstesilægen i dagtid på tlf. 62 950 og i vagttid på 62 952.

 • • Hvis patient ansvarlig sygeplejerske kontaktes af en analyseafdeling om et afvigende resultat, gives meddelelsen umiddelbart videre til anæstesilæge (i dagtid tlf. 62 950 og i vagttid på 62 952). Dette dokumenteres på anæstesijournalen under notater.

Intensivafsnit

Bestilling, udtagning og svar af div. prøver og undersøgelser

LABKA - Klinisk Biokemisk Afdeling

Blodprøver

Alle blodprøver bestilles i LABKA.

Rutine blodprøver:

 • • Sygeplejersken bestiller blodprøver efter lægens ordination

Akutte blodprøver:

 • • Sygeplejersken bestiller blodprøver efter lægens ordination og lægens initialer og alias skal fremgå af rekvisitionen

 • • Det er et fælles ansvar imellem læge og sygeplejerske at orientere sig om, hvornår de akutte blodprøvesvar foreligger

Prøver, bestilt til morgenrunden tages af personalet i opvågningen og i intensiv, og analyseres automatisk af laboratoriets personale.

Prøver bestilt ”på runden” resten af døgnet, tages og analyseres automatisk af laboratoriets personale.

For akutte blodprøver kontaktes vagthavende bioanalytiker per telefon omkring prøvetagning og analyse. Ved bestilling af akutte prøver skal rekvirerende læges alias fremgå af feltet Rekvisitions kommentar.

Patienten identificeres af bioanalytikeren, evt. assisteret af sygeplejersken.

Mærkning og fremstilling af prøveglas sker efter laboratoriets egne instrukser – se instruksen Blodprøvetagning – Klinisk Biokemi

Blodgasanalyse

Blodgasanalyse foretages ved udtagelse fra allerede anlagt arteriekateter (børn, voksne), eller ved punktur af arterien.

Alle opvågnings-, intensiv- eller anæstesisygeplejersker er oplært i udtagning af prøver fra arteriekanyle. Dette sker ved introduktionen samt løbende i afdelingen. Selve analysen foretages på ABL i Intensivt Afsnit 103 eller på biokemisk afdeling. Certificering heri sker ved laboratoriets personale.

Kvalitetskontrol og kalibrering af udstyret foretages af laboratoriet.

Indikation for gentagen blodgasanalyse stilles af anæstesilægen, men ligger implicit for patienter, som har fået anlagt arterie-kateter (børn, voksne) og monitoreret med invasiv blodtryksmåling.

Prøvesvaret gemmes i journalen på gult ark. Prøvesvar lagres endvidere i LABKA, ved korrekt indtastning af CPR-nummer under ABL-analysen. Kan således findes ved bortkommet udprint.

Blodprøvesvar og EKG - indlagt på intensiv eller ved ophold i mere end 6 timer postoperativt på opvågningsafsnit

 • • Alle blodprøver fremgår af LABKA i Clinical Suite. Anæstesilægen kvitterer under ”Kumuleret svar”

 • • Den patientansvarlige sygeplejerske holder sig orienteret om aktuelle prøvesvar

 • • Når anæstesilægen har set KMA-svar dokumenteres dette i journal og kvitteres i CS

 • • Ved arteriepunkturer er den patientansvarlige sygeplejerskes opgave at kvittere for alle svar – dette sker automatisk såfremt den patientansvarlige sygeplejerske er den samme som prøvetager og som analyserer prøven. Er det umiddelbart en anden der tager prøven og/eller analyserer prøven skal patientansvarlige sygeplejerske kvittere for sete svar ved at signere med alias på print

 • • Ved arteriepunkturer er den patientansvarlige sygeplejerskes opgave at kontakte lægen ved afvigelser, der kræver lægelig intervention

 • • EKG, anæstesilægen kvitterer for set i Clinical suite under ”Kumuleret svar”

Arbejdsgang ved svar på skæve værdier/hastesvar i LABKA

 • • Sygeplejersken erkender, at værdier er afvigende i en sådan grad, at det kræver akut indsats eller Klinisk Biokemisk afdeling kontakter afdelingen telefonisk, hvis værdier ligger betydeligt udenfor normalområdet – se tabel med alarmgrænser for afvigende værdier.

 • • Sygeplejersken orienterer den patientansvarlige anæstesilæge og dokumenterer dette på observationsskemaet

 • • Anæstesilægen tager stilling til evt. behov for revision af behandling. Ser anæstesilægen prøvesvaret først, kontaktes patientansvarlige sygeplejerske, såfremt der skal handles aktivt på svaret

 • • Lægen kvitterer for sete svar i Clinical Suite under ”Kumulerede svar”

 • • I LABKA kan det ses, hvilke prøver er rekvireret, men endnu ikke besvaret

 • • EKG, beskrives i journal

Svartider på bestilte blodprøver

Rutine:

Svar inden kl. 10:00

 

Fremskyndet:

Svar inden kl. 09:15

 

Akut:

Svar inden for en time

 

Der kommer automatisk printede akkumulerede svar dagligt inden kl. 10.00

KMA – Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Mikrobiologiske prøver

Podninger og andet materiale, der ønskes undersøgt for mikrobiologiske agenser, kommes i podeglas eller transportmedie jævnfør laboratorievejledningen.

Mærkning og afgivelse af kliniske oplysninger sker på KMA´s prøvetagningsblanket, med tilhørende prøvenummer.

Prøven transporteres umiddelbart i godkendt beholder til KMA´s køleskab på 2. etage.

Ved behov for akut analyse, fx spinalvæske ved mistanke om meningitis, skal der telefonisk tages kontakt til KMA jævnfør instruksen Blodprøvetagning – Klinisk Biokemi

Anæstesilægen tjekker dagligt for nye svar i Clinical Suite og påbegynder/ændrer/reviderer behandling

 • • I CS kan det ses, hvilke prøver er rekvireret, men endnu ikke besvaret

 • • Lægen dokumenterer for sete svar i journalen

Telefonisk svar fra KMA til læge eller sygeplejerske

 • • Patientansvarlige sygeplejerske orienterer den patientansvarlige anæstesilæge om svaret

 • • Anæstesilægen tager stilling til evt. behov for revision af behandling og dokumenterer såvel dette som modtaget prøvesvar i patientjournalen

Konference

Hveranden torsdag kl. 12.30 konference på Intensivt Afsnit 103 med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Easy Viz

Røntgenundersøgelser

Følgende røntgenundersøgelser kan foretages på Afsnit 103:

 • • Røntgen af thorax

 • • Røntgenoversigt over abdomen forfra billede mhp. ileus (ikke vandret strålegang mhp. fri luft)

 • • Ultralydsundersøgelser

 • • Diverse punkturer

Ved observationsbehov foretages røntgenundersøgelser på patienterne i Opvågningen eller i intensivt regi, når muligt, ellers transporteres patienten til Radiologisk Afdeling ledsaget af opvågnings-, intensiv- eller anæstesisygeplejerske og evt. læge under fortsat monitorering. Ved undersøgelser, som kræver transport fra Intensivafdeling og opvågningsafdeling, afgøres ledsage- og monitoreringsbehovet af patientansvarlig anæstesilæge.

Røntgenundersøgelser bestilles af anæstesilæge eller stamafdelingens læge via CS. Alle relevante oplysninger for undersøgelser påføres bestillingen. Herefter kontaktes Radiologisk Afdeling på telefon vedrørende selve optagelsen. Ved CT- og Ultralydsundersøgelser kontakter anæstesilægen dog først Radiologisk Afdelings læge omkring indikation og bedst planlægning af udførelsen.

Patienten forudsættes altid informeret af den læge, som bestiller undersøgelsen, ligesom retningslinjerne for informeret samtykke gælder.

Patienten identificeres af personale sammen med Radiologisk Afdeling efter vanlige retningslinjer.

Det er anæstesilægens ansvar at fremskaffe undersøgelsessvar og dokumentere dette i patientjournalen. Det skriftlige undersøgelsesresultat foreligger ved røntgenkonference på hverdage og dokumenteres af stuegangsansvarlige læge i patientjournalen for patienter indlagt på Intensivafsnit 103 og opvågningsafsnittet.

Svar på røntgenundersøgelser i Easy Viz/CS

 • • Lægen logger på Easy Viz/CS, ser billeder og henter akutte svar eller kontakter røntgenlægen

 • • Lægen skal altid læse de beskrevne svar på undersøgelserne. Lægen kvitterer i CS for sete svar

 • • I WebPAS kan det ses, hvilke undersøgelser er rekvireret, men endnu ikke skriftligt besvaret

SSI – Statens Serum Institut

Undersøgelserne bestilles og registreres af sygeplejerske for blodprøvers vedkommende i LABKA – for andre prøvers vedkommende i Clinical Suite.

Svar fra SSI – Statens Serum Institut

Telefonisk svar fra SSI:

 • • Sygeplejersken orienterer vagthavende/stuegangsgående læge om svaret

 • • Lægen påbegynder/ændrer/reviderer behandling

 • • Svar beskrives i journal

Svar kommer med brevpost. Lægen skal altid læse de beskrevne svar, pga. mulige afvigelser i forhold til de mundtlige svar.

Lægen signerer på svaret, for at det er set.

Undersøgelser til Patologisk Institut

Materiale til undersøgelse for maligne celler sendes til cytologisk/histologisk undersøgelse på Patologisk Institut. Prøveseddel inkl. mærkning og nummerering af materialet medsendes jævnfør Patologisk Instituts instrukser.

Prøvetagning og rekvirering jævnfør relevante PRI-dokumenter.

Det dokumenteres af sygeplejersken på observationsskemaet og i Clinical Suite, hvornår og hvilke prøver eller undersøgelser, der er ordineret og foretaget.

Undersøgelsessvar

Når prøvesvaret eller undersøgelsesresultatet foreligger (telefonisk eller skriftligt), kontaktes den til patienten tilknyttede anæstesi-læge umiddelbart.

Det registreres på observationsskemaet (af sygeplejersken) og i patientjournalen (af anæstesilægen), når prøvesvaret eller undersøgelsesresultatet foreligger, hvornår det er set og eventuelt hvilken reaktion undersøgelsen eller prøvesvaret afstedkommer.

Der kan kvitteres for sete svar i Clinical suite.

Undersøgelser udført af anæstesiologisk lægepersonale

Det gælder:

 • • Ultralydsundersøgelser

 • • Bronkoskopi/BAL

 • • Ekkokardiografi

Prøve- og undersøgelsessvar samt dokumentation

Undersøgelser og fund dokumenteres i patientjournalen af den udførende anæstesilæge. Patientansvarlige sygeplejerske dokumenterer på observationsskemaet undersøgelsestidspunktet.

Akutte tilsyn fra specialafdelinger til patienter på intensiv afsnit 103

Alle tilsyn rapporteres straks mundtligt til vagthavende/stuegangsgående anæstesilæge, som handler relevant på fund og vurderinger. Tilsyn dokumenteres af tilsynsgående læge som tilsynsnotat i patientjournalen. Anæstesilægen dokumenterer for modtagne tilsynsbeskrivelser i patientjournalen.

Tilsyn registreres af patientansvarlige sygeplejerske i Clinical Suite.

Referencer

Analysesvar – Klinisk Biokemi

Blodprøvetagning – Klinisk Biokemi

Alarmgrænser: Ringegrænser - klinisk biokemi

Klinisk biokemi – Laboratoriehenvisning. Analyserings-prioritet

Akut kontakt til Radiologisk Afdeling

Informeret samtykke

Patientidentifikation

Arteriekateter

Rettidig reaktion på prøvesvar gældende for Aalborg sygehus

Rettidig reaktion på prøvesvar gældende for Anæstesi og intensiv specialet