Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sarkomudredning

Formål

Beskrive forløbet for patienter med begrundet mistanke om sarkomer i knogle og bløddele, således at disse patienter henvises til højt specialiseret funktion til videreudredning og biopsi (Sarkomcenteret, Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital).

Definition af begreber

Instruksen gælder udredning af mistænkte sarkomer, altså primære maligne bevægeapparatstumorer.

Mistanke om sarkom:

• Bløddelstumor > 5 cm i diameter

• Bløddelstumor på eller under fascien

• Palpabel knogletumor

• Dybe vedvarende knoglesmerter uden anden oplagt ortopædkirurgisk forklaring

• Bløddelstumor i hurtig vækst

Begrundet mistanke om sarkom:

• Mistanke bestyrket ved MR-, CT-skanning eller patologisvar

Præcenterfase ~ filterfunktion:

• Udredning som foregår på lokal-/regionalsygehus. I Region Nordjylland: Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital. Omfatter billeddiagnostisk udredning, men ikke bioptering eller kirurgisk behandling. Filterfunktionen går på at gøre en mistanke begrundet.

Tumorcentre: Århus Universitetshospital og Rigshospitalet.

MDT: Multi Disciplinært Team, findes på tumorcentre. I Aalborg foregår udredning i tæt samarbejde med Røntgenafdelingen.

Forløbskoordinator: Sekretær som modtager henvisninger, effektuerer beslutninger og samler trådene, Heidi Majlund Sørensen, telefonnummer 97 66 28 36, e-mail hemas@rn.dk.

Forløbsleder: Den ortopædkirurg som har det lægelige ansvar for udredningen af patienter med mistanke om sarkom, ledende overlæge Christian Pedersen, telefonnummer 97 66 24 99, e-mail christian.pedersen@rn.dk. Ansvaret for udredningen vil være uddelegeret til en eller to afdelingslæger.

Beskrivelse

Jf. bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende sygdom skal patienten patienten være forundersøgt senest 2 uger fra den dato hvor henvisning med mistanke om kræft er modtaget.

Der afholdes ”røntgentumorkonference” med deltagelse af ortopædkirurg og røntgenlæge en eller to gange ugentlig, typisk tirsdag og/eller torsdag kl. 13. Her visiteres henvisninger fra praksis og udførte billeddiagnostiske undersøgelser konfereres. Der træffes beslutning om billeddiagnostisk undersøgelsesmodalitet af nyhenviste.

Ortopædkirurgisk afsnit orienterer patienten pr. brev eller telefon og sender henvisning til Røntgenafdelingen via WebPAS, som indkalder patienten til undersøgelse. Hvis røntgenlægen ved UL finder indikation for videre udredning med MR-skanning, ordinerer denne selv undersøgelsen.

Billederne ses ved næstkommende konference.Hvis der er begrundet sarkommistanke, orienteres patienten om dette samt om, at vedkommende vil blive indkaldt til videre behandling i Århus.

Ortopædkirurgisk læge oplyser patient om undersøgelsesresultat telefonisk eller pr. brev, hvis patienten ikke kan træffes. I brev til patienten skal anføres, hvorledes patienten kan få fat i os.I henvisning til Sarkomcentret skal anføres patientens telefonnummer, herudover relevant sygehistorie og oplysning om, hvad vi har sagt/skrevet til patienten. Billedmateriale fremsendes elektronisk.

Sagen bliver først behandlet i Århus, når Røntgenafdelingens billedbeskrivelse foreligger. Almindeligvis består udredning af røntgen- og/eller ultralydsundersøgelser fulgt af MR-skanning. Røntgen af thorax og CT-skanninger er ikke rutineundersøgelser i denne sammenhæng.

 

Tilfældig opstået (begrundet) mistanke om sarkom

Hvis en patient er under udredning på anden ortopædkirurgisk afdeling end Aalborg, og man ved MR scanning får begrundet mistanke om sarkom, kan udredende ortopædkirurg henvise direkte til sarkomcenter i Århus. Hvis man på anden billedmodalitet end MR-skanning får mistanke, kan man påtage sig filterfunktionen lokalt jævnfør nærværende instruks, eller man henvise til forløbskoordinator/-leder i Aalborg (men man kan ikke f.eks. i Farsø bestille MR-skanning i Aalborg, uden at sagen har været på røntgentumorkonference i Aalborg!).

 

Information af patienten

Patienten er af egen læge orienteret om, at der kan være tale om kræft (hvis det ikke er et tilfældigt fund). Hovedparten af patienter har et nøgternt forhold til, at det nu må undersøges til bunds og har blot brug for vores information/hjælp til at komme til Århus, men nogle få vil være meget berørte.

• Tag dig tid og vær sikker på, at patienten har forstået beskeden og ved, hvorledes han/hun kan få fat i os, hvis der er brug for det.

• Vær åben for spørgsmål og svar oprigtigt uden at lægge dig fast på en malign diagnose og uden at bagatellisere problemet.

Patienterne kan forvente at blive indkaldt til Århus inden for en uge, hvis ikke (og også i øvrigt), er de velkomne til at ringe til os.

En vellykket information slutter med, at patienten takker for opringningen!

 

Godartede diagnoser

De aggressivt benigne tumorer som f.eks. kæmpecelletumor i knogle, chondroblastom, osteoblastom og aggressiv fibromatose skal udredes og behandles som et sarkom på Sarkomcentret i Århus.

Hvis tumor efter klinisk vurdering og MR-skanning er benign, kan tumor efter skøn behandles i Aalborg. Dette gælder i modsætning til tidligere også dybe lipomer, der sidder let tilgængeligt, mens de mere svært tilgængelige, herunder subfascielle lipomer, fortsat bør henvises til Århus (billeder kan altid konfereres med Sarkomcentret i Århus).

Godartede tumorer på hoved og hals henvises til Øre-Næse-Halsafdelingen, Aalborg Universitetshospital.

Ortopædkirurgisk afdeling i Aalborg har som beskrevet ikke en egentlig ”tumorfunktion”, men udelukkende en filterfunktion med hensyn til udredning af patienter med mistanke om malignitet.

Andre godartede tilstande som eksempelvis ledhævelse initialt tolket som tumor eller ganglier viderevisiteres derfor til relevant fagområde.

En del subkutane lipomer er der ikke grund til eller patientønske om at få fjernet. Ud fra størrelse, beliggenhed og ved samtale med patienten besluttes, om og hvorledes et indgreb foretages.

For patienter med bopæl i Aalborgs optageområde indkaldes patienten til ambulant forundersøgelse i Aalborg med henblik på om der er indikation for fjernelse, og om det i så fald kan foregå ambulant i lokal analgesi eller i sammedagkirurgisk afsnit O6 med anæstesiassistance. Kun hvis specielle forhold taler for det, indlægges patienten til indgrebet.

Patienter med bopæl uden for Aalborgs optageområde henvises til Ortopædkirurgisk afdeling i Hjørring.

Referencer

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/B47B55B6405D4E3C86CBAD35B8378E8A.ashx

Pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele. Sundhedsstyrelsen 2012. https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/C1EA583B2DAF4321977D13BF18C39942.ashx

 

Praksissektorens vejledning:

http://www.praksisinformation.rn.dk/Forloebsbeskrivelser/Muskel+skelet+system/Kraeft+i+bevaeg

eapparatet.htm. Marts 2010.

Faulkner A, Maguire P. Talking to cancer patients and their relatives. Oxford Medical Publications.