Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sarkomudredning

 

Formål

Beskrive forløbet for patienter med begrundet mistanke om sarkom i knogle og bløddele, således at disse patienter henvises til højt specialiseret funktion til videreudredning og biopsi (Sarkomcenteret, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital).

 

Definition af begreber

Instruksen gælder udredning af mistænkte sarkomer, altså primære maligne bevægeapparatstumorer.

Mistanke om sarkom:

• Bløddelstumor > 5 cm i diameter

• Bløddelstumor på eller under fascien

• Palpabel knogletumor

• Dybe vedvarende knoglesmerter uden anden oplagt ortopædkirurgisk forklaring

• Bløddelstumor i hurtig vækst
 

Begrundet mistanke om sarkom:

• Mistanke bestyrket ved MR-, CT-skanning eller patologisvar
 

Præcenterfase ~ filterfunktion:
• Udredning som foregår på lokal-/regionalsygehus. I Region Nordjylland: Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Omfatter billeddiagnostisk udredning, men ikke bioptering eller kirurgisk behandling. Filterfunktionen går på at gøre en mistanke begrundet.

Tumorcentre: Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet.

MDT: Multi Disciplinært Team, findes på tumorcentre. I Aalborg foregår udredning i tæt samarbejde med Røntgenafdelingen.

Forløbskoordinator: Sekretærer, som modtager henvisninger, effektuerer beslutninger og samler trådene.

Forløbsleder: Den ortopædkirurg, som har det lægelige ansvar for udredningen af patienter med mistanke om sarkom, overlæge Jens Kristinsson, telefonnummer 97 66 2537, e-mail hjk@rn.dk.

 

Beskrivelse

Jf. bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende sygdom skal patienten være forundersøgt senest 2 uger fra den dato hvor henvisning med mistanke om kræft er modtaget.

Der afholdes ”røntgentumorkonference” med deltagelse af ortopædkirurg og røntgenlæge en eller to gange ugentlig, typisk tirsdag og/eller torsdag kl. 13. Her visiteres henvisninger fra praksis og udførte billeddiagnostiske undersøgelser konfereres. Der træffes beslutning om billeddiagnostisk undersøgelsesmodalitet af nyhenviste.

Ortopædkirurgisk afsnit orienterer patienten pr. brev eller telefon og sender henvisning til Røntgenafdelingen via WebPAS og ringer og får tildelt en tid til skanning på ”sarkomtid”.
Ortopædkirurgisk sekretær indkalder patienten.
Hvis røntgenlægen ved UL finder indikation for videre udredning med MR-skanning, ordinerer Røntgenafdelingen gerne selv undersøgelsen.

Billederne ses ved næstkommende konference. Hvis der er begrundet sarkommistanke, orienteres patienten om dette samt om, at vedkommende vil blive indkaldt til videre behandling i Århus.

 

Tilfældig opstået (begrundet) mistanke om sarkom

Hvis en patient er under udredning på anden ortopædkirurgisk afdeling end Aalborg, og man ved MR scanning får begrundet mistanke om sarkom, kan udredende ortopædkirurg henvise direkte til sarkomcenter i Århus. Hvis man på anden billedmodalitet end MR-skanning får mistanke, kan man påtage sig filterfunktionen lokalt jævnfør nærværende instruks, eller man henvise til forløbskoordinator/-leder i Aalborg (men man kan ikke f.eks. i Farsø bestille MR-skanning i Aalborg, uden at sagen har været på røntgentumorkonference i Aalborg!).

 

Godartede diagnoser

De aggressivt benigne tumorer som f.eks. kæmpecelletumor i knogle, chondroblastom, osteoblastom og aggressiv fibromatose skal udredes og behandles som et sarkom på Sarkomcentret i Aarhus.

Hvis tumor efter klinisk vurdering og MR-skanning er benign, kan tumor efter skøn behandles i Region Nord. Dette gælder i modsætning til tidligere også dybe lipomer. Svært tilgængelige benigne tumores behandles fortsat i Aarhus.

Godartede tumorer på hoved og hals henvises til Øre-Næse-Halsafdelingen, Aalborg Universitetshospital.

Ortopædkirurgisk Afdeling i Aalborg har som beskrevet ikke en egentlig ”tumorfunktion”, men udelukkende en filterfunktion med hensyn til udredning af patienter med mistanke om malignitet.

Andre godartede tilstande som eksempelvis ledhævelse initialt tolket som tumor eller ganglier viderevisiteres derfor til relevant fagområde.

En del af de subkutane lipomer er der ikke grund til eller patientønske om at få fjernet. Ud fra størrelse, beliggenhed og ved samtale med patienten besluttes, om og hvorledes et indgreb foretages.
 

For benigne subkutane tumores over 5 cm, der ønskes fjernet gælder nedenstående:

For patienter med bopæl i Aalborgs optageområde indkaldes patienten til ambulant forundersøgelse i Aalborg med henblik på klargøring til anæstesi. Kun hvis specielle forhold taler for det, indlægges patienten til indgrebet.

Patienter med bopæl uden for Aalborgs optageområde henvises til Ortopædkirurgisk Afdeling i Hjørring eller Thisted.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen. Pakkeforløb for sarkomer i knogler og bløddele:
 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Pakkeforloeb-kraeft-2015-2019/Sarkomer-2016/Pakkeforl%C3%B8b-for-sarkomer-i-knogle-og-bl%C3%B8ddele---revision-sep-2016_endelig.ashx?la=da&hash=32F76FB879F9B97D252E192665E4E33C1291A53A