Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Transfusionskomplikation

Beskrivelse

Transfusionskomplikationer

Ved behandling med blodkomponenter kan der opstå bivirkninger kaldet transfusionskomplikationer. Det er vigtigt, at patienten observeres kontinuerligt i de første fem minutter efter transfusionens opstart, så behandling af fx anafylaktisk shock eller akut hæmolytisk transfusionsreaktion straks kan iværksættes. Under transfusion tilses patienten efter 30 minutter og herefter en gang i timen med fokus på bevidsthedsniveau og kardiopulmonale symptomer og symptomer på allergisk reaktion. Transfusionskomplikationer af forskellig type og sværhedsgrad opstår ved mindre end 1 % af alle transfusionsbehandlinger.

De hyppigste akutte symptomer er feber med/uden kulderystelser, rødme/udslæt og dyspnø.

Alle reaktioner under og umiddelbart efter transfusion kan skyldes den transfunderede blodkomponent.

 

Transfusionskomplikationer kan deles op i tidspunkt for debut samt sværhedsgrad: Akutte-, forsinkede- og langtidskomplikationer

 

Akutte alvorlige:

 • • 

Akut hæmolytisk transfusionsreaktion (forkert blodtype)

 • • 

Svær allergisk reaktion, anafylaktisk shock

 • • 

Transfusionsassocieret cirkulatorisk overfyldning (TACO)

 • • 

Transfusion related acute lung injury (TRALI)

 • • 

Sepsis

 • • 

Feber, kulderystelser

 • • 

Allergiske reaktioner

 • • 

Uspecifik ubehag (fx kvalme, utilpashed og hovedpine)

 

Forsinkede komplikationer:

 • • 

Akut hæmolytisk transfusionsreaktion

 

Langtidskomplikationer til transfusion:

 • • 

Transfusionsrelateret immunmodulation (TRIM)

 • • 

Transfusionsoverført smitte med fx HIV, Hepatitis B eller C

 • • 

Hæmosiderose (jernaflejring i organer)

 

Komplikationer til massiv transfusion:

 • • 

Blødning grundet nedsat koncentration af koagulationsfaktorer og/eller trombocytter (Blodkomponenter + fortyndingsvæsker)

 • • 

Hypokalcæmi/citrattoksikation

 • • 

Hyperkaliæmi

 • • 

Hypotermi/ kuldepåvirkning af hjerte

 

Håndtering og indberetning af transfusionskomplikationer

 

Sundhedspersonalets umiddelbare håndtering på det kliniske afsnit:

 1. 1. 

Stands transfusionen:

Blodtransfusionen afbrydes straks.

Drop holdes åbent med fx 0,9 % saltvand.

 

 1. 2. 

Tilkald hjælp:

Tilkald relevant personale og afdelingens vagthavende læge informeres med henblik på behandling. Denne kan eventuelt konferere med Blødningsvagt, Blodtypelaboratoriet, Klinisk Immunologisk Afdeling tlf. 97665550.

 

 1. 3. 

Påbegynd behandling:

Behandlingen afhænger af patientens symptomer. Det kan være nødvendigt at påbegynde behandlingen, inden vagthavende læge er til stede. Mål puls, BT og temperatur.

 

 1. 4. 

Underret Blodtypelaboratoriet, Klinisk Immunologisk Afdeling:

Transfusionskomplikationen registreres på transfusionsjournalen og i patientens journal.

Komplikationen meldes til Blodtypelaboratoriet på tlf. 97665550.

 

Der skal udføres transfusionskomplikationsundersøgelse:

 • • 

Ved temperaturstigning ≥ 1°C

 • • 

Ved kulderystelser uanset temperaturstigning

 

Ved alle komplikationer udtages blodprøver på patienten. Undtagelsen er ved lettere allergiske reaktioner samt ved temperaturstigning, hvor det vurderes at stigningen skyldes kendt sepsis.

 

Blodprøver bestilles:

 • • 

”Transfusionskomplikation, (transf-k)” , som afleveres til Blodtypelaboratoriet Syd sammen med den blodpose, der gav anledning til reaktionen samt den udfyldte transfusionsjournal, med oplysninger om patientens symptomer på transfusionskomplikationen.

 • • 

Hb

 • • 

Frit Hb

 • • 

LDH

 • • 

Haptoglobin

 • • 

Bilirubin

 • • 

Urinhæmoglobin

 

 

 

 1. 5. 

Besvarelse af oplysninger vedrørende transfusionskomplikation:

Vagthavende bioanalytiker kontakter den patientansvarlige sygeplejerske, der opdagede transfusionskomplikationen, for uddybende spørgsmål om bl.a. symptomer, begrundelse for transfusion, oplysninger vedrørende transfusionen og efterfølgende behandling af patienten. Dette tager ca. 10 minutter.

 

Yderligere transfusion bør ikke indledes, før der er udført en transfusionskomplikationundersøgelse på det indsendte materiale.

Indberetning af utilsigtet hændelse (UTH) til Dansk Patient Sikkerhedsdatabase (DPSD) varetages af det kliniske personale.

 

Opfølgning:

 1. 1. 

KIA iværksætter en transfusionskomplikationsundersøgelse på patienten, når blodprøven (transf-k) modtages i blodtypelaboratoriet, Syd, med mindre andet er aftalt. Kan tage flere timer.

 1. 2. 

Vagthavende bioanalytiker kontakter det kliniske afdeling for at stille uddybende spørgsmål.

Bivirkninger og utilsigtede hændelser (UTH) ved anvendelse af blodkomponenter også skal indberettes til Sundhedsstyrelsen og DART (Dansk Transfusionsdatabase). Denne indberetning varetages af Klinisk Immunologi.

 

Udførlig instruks for blodprøver, opsætning og registrering ved transfusion

Se dokumentet: Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland

Oversigt over transfusionskomplikationer (symptomer, årsag og klinisk handlingsplan)

Akut hæmolytisk reaktion

Symptomer:

Under infusionen:

Angst, uro, brystsmerter, lændesmerter, hovedpine, dyspnø, kulderystelser, feber, rød urin, hypotension, shock, uforklarlig blødning, frit hæmoglobin i plasma.

Årsag:

Destruktion af donorerytrocytter pga. erytrocytantistoffer hos patienten. Skyldes oftest intravaskulær hæmolyse pga. ABO-uforlig eller Gram negativ sepsis fra blodtransfusion.

Klinisk handlingsplan:

Shock behandling med vasopressorer, i.v. væske og om nødvendigt corticosteroider.

Assisteret ventilation om nødvendigt.

Øge renal blodcirkulation (i.v. væske, m.m.).

Oprethold god diurese.

Observér patienten for DIC og akut nyresvigt.

Anafylaktisk reaktion

Symptomer:

Under infusionen:

Takykardi, dyspnø, hypotension, shock.

Årsag:

Antistoffer mod plasmaproteiner (herunder antistoffer mod IgA).

Klinisk handlingsplan:

Behandles med adrenalin, vasopressorer eller hvis nødvendigt corticosteroider. Undgå blodtransfusion eller anvend specialprodukt – skal aftales med Klinisk Immunologi, Blodtypelaboratoriet

Lettere allergisk reaktion

Symptomer:

Under infusionen:

Hudkløe og urtikaria.

Årsag:

Antistoffer mod plasmaproteiner.

Klinisk handlingsplan:

Behandles med antihistaminer (i.v.).

Transfusionsbehandlingen kan fortsætte, hvis symptomerne forsvinder.

Febril reaktion

Symptomer:

Under eller få timer efter transfusionen:

Feber, kulderystelser, takykardi, uro.

Årsag:

Antistoffer mod leukocytter eller trombocytter hos tidligere gravide eller transfunderede.

Klinisk handlingsplan:

Behandles med antihistaminer og antipyretika.

TRALI (Transfusions-relateret akut lung injury)

Symptomer:

Under eller få timer efter transfusionen:

Åndenød inden for 6 timer, lungeinfiltrationer på røntgen, hypoksi.

Der ses ikke tegn på cirkulatorisk overload og ingen risikofaktorer for Akut Lung Injury (ALI).

Årsag:

Blodkomponenten indeholder antistoffer mod leukocytter. I sjældne tilfælde kan TRALI opstå på grund af leukocytantistoffer hos patienten.

Klinisk handlingsplan:

Assisteret ventilation og anden symptomatisk behandling.

Kontakt vagthavende læge, Klinisk Immunologi med henblik på videre undersøgelser.

Forsinket hæmolytisk reaktion

Symptomer:

3-10 dage efter transfusionen:

Uventet fald i hæmoglobin, icterus, eventuelt feber og hæmoglobinuri.

Årsag:

Destruktion af donorerytrocytter på grund af irregulært erytrocytantistof hos patienten (oftest ekstravaskulær hæmolyse).

Klinisk handlingsplan:

Kontakt vagthavende læge, Klinisk Immunologi med henblik på videre undersøgelser.

Transfusionsassocieret Graft Versus Host sygdom (TA GVH)

Symptomer:

Sjælden, men ofte letal komplikation der optræder inden for en måned efter blodtransfusion.

Symptomerne er høj feber, erytematøse hudforandringer, diarre‚ lymfadenopati, splenomegali og pancytopeni.

Årsag:

Komplikationen skyldes at donors immunkompetente T-lymfocytter prolifererer i recipienten og herefter reagerer mod recipientens uforligelige HLA-antigener. Risiko for udvikling af TA-GVH ses ved medfødte immundefekter, erhvervede immundefekter (fx knoglemarvstransplantation og massiv immunsuppressiv behandling), præmature børn og transfusion med blodkomponenter fra 1. grads slægtninge eller HLA-udvalgte blodkomponenter.

Klinisk handlingsplan:

Kontakt vagthavende læge, Klinisk Immunologi med henblik på behandling og videre undersøgelser.

Post Transfusions Purpura (PTP)

Symptomer:

Ca. en uge efter blodtransfusion udvikler patienten svær trombocytopeni.

Årsag:

Sjælden, men alvorlig komplikation, hvor patienten udvikler svær trombocytopeni, fordi donor- og patienttrombocytter destrueres på grund af trombocytspecifikke antistoffer i patientens plasma (hyppigst anti-HPA-1a).

Klinisk handlingsplan:

Kontakt vagthavende læge, Klinisk Immunologi med henblik på behandling og videre undersøgelser.

Formål

På blodforbrugende kliniske afsnit skal det sundhedsfaglige personale kende symptomerne på en reaktion ved transfusion af en blodkomponent og kunne iværksætte rette behandling deraf. Dette for at sikre bedst mulig patientsikkerhed ved blodtransfusion. Denne instruks omhandler definitioner, håndtering, indberetning samt klinisk handlingsplan ved en transfusionskomplikation.

Definition af begreber

Transfusionskomplikation: Reaktion eller komplikation som følge af at patienten har fået en blodtransfusion.

Blodkomponent: Betegnelse for erytrocytsuspension, frisk frosset plasma (FFP) og/eller trombocytsuspension.

Referencer

LBK nr 903 af 26/08/2019 Bekendtgørelse af sundhedsloven

BEK nr 1016 af 09/10/2006 Bekendtgørelse om indberetning og overvågning af bivirkninger og utilsigtede hændelser ved anvendelse af humant blod

VEJ nr 9038 15/01/2015 Vejledning om blodtransfusion

Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, EDQM, 20th edition 2020

Transfusionsmedicinske Standarder (TMS), Dansk Selskab for Klinisk Immunologi, version 5.1, 2020

Kommissorium for Transfusionsrådet i Region Nordjylland

Bay, J.T., Glaas, G. H., Gybel-Brask, M og Krog, G.R., Immunologi og transfusionsmedicin, Munksgaard, 4. udgave, 2017.