Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Manual til psykoedukation indlagte patienter med bipolar affektiv lidelse

 

Formål

Manualen anvendes som ramme for den planlagte psykoedukation, der tilbydes indlagte patienter, med bipolar affektiv lidelse, i individuelt forløb eller i gruppeforløb.

Psykoedukation tilbydes, en gang ugentligt, lokalt i den enkelte klinik.

Formålet er, at patienten gennem patientundervisning via et manualiseret program, opnår viden og accept af sygdommen og behandlingen. Endvidere er målet, at patienten bliver bedre til at skærpe opmærksomheden på tidlige sygdomstegn, med henblik på forebyggelse af nye episoder af mani og depression. Sigtet med dette er, at fremme patientens sygdomsforståelse, forbedre copingstrategier og compliance samt patientens egen ansvarlige samt aktive deltagelse i mestring af sygdommen.

Mål

At patienten gennem manualiseret undervisning, dialog med ligestillede, bliver bedre rustet til at mestre sin sygdom og de belastninger den giver. Undervisningsforløbets sigte er, at mindske tilbagefald og øge patientens mulighed for at mestre et meningsfuldt hverdagsliv.

 

Målgruppe

Manualiseret psykoedukation tilbydes alle indlagte patienter med bipolar affektiv lidelse.

Det anbefales, at alle patienter, deltager i den ugentlige undervisning uanset, hvor de er i deres sygdomsforløb.

Patienter kan ligeledes tilbydes et individuelt tilpasset undervisningsforløb efter samme principper, som i gruppeforløbet.

 

Evidens

Der findes relativt få studier af effekten af psykoedukation for bipolar affektiv sindslidelse, hvorfor der pt. mangler evidens for interventionens effektivitet.

Der er dog evidens for at patienter, der via undervisning får viden og forståelse for deres psykiske sygdom har bedre mulighed for at undgå tilbagefald, hvorfor deres prognose bedres (Mørch & Rosenberg 2005).

 

Pædagogiske overvejelser

Patienter, der er indlagt, med en bipolar affektiv sindslidelse er i den akutte fase af deres sygdomsforløb, hvorfor de har markante kognitive vanskeligheder, der betyder, at de har svært ved at honorere ny læring.

Det er derfor yderst vigtigt, at planlægge korte oplæg med mange gentagelser, der tager udgangspunkt i konkrete eksempler, der opleves relevante for den enkelte.

Endvidere er det vigtigt, så vidt det er muligt, at patientens kontaktperson deltager i den ugentlige undervisning i afsnittet, sådan at de i deres kontakt med den enkelte patient, kan vende tilbage til de emner, der er blevet berørt i undervisningen.

Referencerammen er de kognitive metoder med anvendelse af psykodynamiske principper og forståelsesmodel.

Forudsætningen for et godt undervisningsforløb er en anerkendende og bekræftende tilgang, der tager udgangspunkt i patienternes behov og ønsker for relevante emner.

Det vil ofte være nødvendigt, at patientens kontaktperson fortløbende motiverer patienten for at deltage i afsnittes ugentlige undervisningsforløb.

 

Rammerne for undervisningen

 • • Alle indlagte patienter på afsnittet med bipolar affektiv lidelse deltager i undervisningen

 • • Undervisningen foregår ugentligt a ½ times varighed

 • • 2 af afsnittets plejepersonale er uddannet til at varetage undervisningen

 • • De 9 sessioner har hvert et fast undervisningsemne

 • • Der udleveres ved hver session skriftligt undervisningsmateriale

 • • Personale og elever deltager, så vidt det er muligt i undervisningen

 • • Ugens undervisningsemne diskuteres på de følgende morgenmøder på afsnittet

 • • Den enkelte patients kontaktperson følger op på emnet og hjælper ved diverse opgaver

 

Gruppestørrelse

For alle indlagte patienter i afsnittet.

 

Antal sessioner

9 sessioner af en ½ times, når emnerne er gennemgået startes de op på ny. Hvorfor undervisningen foregår kontinuerligt, hvilket betyder at patienter, der er indlagt i længere tid, modtager ugentligt undervisning ud fra samme koncept.

 

Gruppeledelse

Varetages af gennemgående underviser, der er ansat i afsnittet, der inddrages ad hoc gæsteundervisere når dette er relevant for undervisningsemnerne.

 

Overordnede undervisningsemner

 

Sygdomsforståelse

 • • Hvad er bipolar affektiv sygdom (mani og depression)

 • • Udtryksform, forløb, forekomst og prognose

 • • Årsagsforhold og tidlige sygdomstegn

 • • Symptomer

 

Behandling og metoder

 • • Medicinsk behandling: herunder gennemgang af de forskellige typer for, stemningsstabiliserende, episodebehandling og antidepressiva med vægt på virkning og bivirkning. Akut/forebyggende medicinsk behandling

 • • Psykosocial behandling: herunder gennemgang af behandlingssamtaler det være sig med psykolog eller sundhedsfaglig kontaktperson, miljøterapi, familieinterventioner, fysio- og ergoterapi; socialrådgivning, kommunale tilbud og andre behandlingstilbud.

 • • Motion som behandling

 

Håndtering og mestring af

 • • Stemningsregistrering – stemningssvingninger

 • • Symptomændringer mani/depression

 • • Aktivitetsplanlægning
  Hypomani – aktivitetsmindskning
  Depression - aktivitetsøgning

 • • Tidlige advarselstegn - forebyggelsesplan

Sociale rettigheder

 • • Lov og frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien

 • • Sociale rettigheder og tilbud, herunder økonomiske og erhvervsmæssige muligheder

 • • Familie og netværk

 

Sundhedsfremme og forebyggelse

 • • Håndtering af sund livsstil og det fysiske helbred som middel til bedring af den mentale tilstand, herunder særlig fokus på kost, rygning, alkohol og motion

 • • Forebyggelse af nye episoder af mani og depression

 

Undervisningsformen

Undervisningen skal være struktureret og genkendelig fra gang til gang. Hvorfor det er hensigtsmæssigt, at undervisningen indeholder emner, som formidles ved hjælp af korte oplæg, der er genkendelige fra den enkelte patients eget sygdomsforløb

Gentagelse og henvisning til mulige sammenhænge er vigtige elementer, der understøtter den kognitive læring.

 

Undervisningsmateriale

For at sikre at patienterne får et ensartet tilbud, i Psykiatrien i Region Nordjylland, er der udarbejdet et fællesundervisningsmateriale. Dette materiale, herunder de overordnede undervisningsemner, skal danne grundlag for undervisningen, men det er den enkelte underviser, der skal fordele vægtningen af emnerne, sådan at undervisningen rammer tilhørendes individuelle problemstillinger og behov.

Stillingtagen til revidering af undervisningsmaterialet sker en gang årligt, af udpeget gruppe.

 

Dokumentation

Patienten giver mundtligt tilsagn om deltagelse i undervisningsforløbet. Det registreres i patientjournalens notatmodul, at patienten tilbydes psykoedukation, uanset om patienten ønsker at deltage i et forløb eller ej. Det registreres i journalen når patienten deltager i et manualiseret undervisningsforløb, og herunder når patienten afstår herfra.

 

Referencer

Det nationale Indikatorprojekt for depression. Dokumentalistrapport. Version 1.1, december 2010.

Anden relevant litteratur

Berge, T., og Repål, A. (2004): Kognitiv terapi i praksis. Psykologia; Gyldendal Norsk Forlag.

Berge, T., og Repål, A. (2005): Lykketyvene. Dansk Psykologisk Forlag

Bruun, Meldgaard, L. og Straarup, Nielsen, K (2009): Når opmærksomheden svigter. Eli Lilly Danmark A/S og Boehringer Ingelheim Danmark

Gerlach, J. (2009): Pårørende – Rda og vejledning til pårørende med psykisk sygdom. psykiatrifondens Forlag

Kilden, Andreas og Straarup, Krista: Sort på Hvidt

Liberman, R.P. (1999): At lære At kommunikere; grundlæggende færdigheder i at leve socialt og uafhængigt. Vejlederens manual; arbejdsbog. Dansk psykologisk forlag; København.

Licht, Rasmus og Straarup, Krista: Bipolar lidelse, Psykiatri Fondens Forlag

Mørch, Merete M. og Rosenberg, Nicole (2005). Kognitiv terapi – modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag.

Straarup, Krista: Power Points, Klinik for Mani og Depression

Straarup, Krista: Hæfte – ”Tidlige advarselstegn ved bipolar lidelse”

Straarup, Krista: Hæfte – ”Stemningsregistrering ved bipolar lidelse”