Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Organisation af ernæringsindsats i Mave- og Tarmkirurgi

 

Beskrivelse

 

Ernæringsteams

Der er i hvert sengeafsnit et tværfagligt ernæringsteam.

Teamene uddannes dels ved intern undervisning, dels ved uddannelsestilbud fra ernæringsudvalget og ved deltagelse i møder fx i Dansk Selskab for Klinisk Ernæring.

Der er ledelsesopbakning til, at der afsættes tid til opgaven og til den nødvendige uddannelse.

 

Plejepersonalets ansvar
 • • At screene elektive patienter ved forundersøgelsen i EPJ.

 • • At ernæringsscreene indlagte patienter indenfor 24 timer i EPJ.

 • • At kostregistre.

 • • At beregne patientens energi- og proteinindtag ud fra kostregistreringen ved hjælp af computerprogram.

 • • At informere patienten om, at kosten er en del af behandlingen og udlevere relevant informationsmateriale.

 • • At give differentieret kosttilbud i henhold til ordination på ernæringsscreeningsskemaet.

 • • At sørge for, at maden serveres og indtages under de bedst mulige ydre betingelser.

 • • At videregive oplysninger om ernæringsmæssige problemer og plan efter udskrivelsen til hjemmeplejen.

 

Kostnøglepersoners ansvar i det enkelte afsnit
 • • Er ansvarlig for kontakten til kostkonsulenten i køkkenet.

 • • Sikrer æstetik omkring servering af maden i afsnittet.

 • • Samarbejder med plejepersonale, centralkøkkenet samt serviceassistenter der anretter og serverer mad i afsnittet.

 • • Lærer kollegaer om god mad og servering.

 • • Er ” superbruger” på køkkenets tilbud til småt spisende patienter og på udvalget af ernæringsdrikke.

 • • Er ansvarlig for afsnittes udvalg af pjecer og materialer vedrørende kost til småt spisende.

 • • Kender PRI dokumenter og standarder i afsnittet.

 • • Holder sin viden opdateret og formidler den til kollegaer.

 • • Er kontaktperson for ernæringsfirmaer i relevant omfang.

 • • Er ”superbruger” i sonde- og parenteral ernæring.

 

Lægens ansvar
 • • Lægger plan for ernæringsterapi hos alle patienter i ernæringsmæssig risiko i samråd med patient og plejepersonale.

 • • Tager stilling til ændringer i patientens ernæringsrisiko ved den løbende monitorering.

 • • Informerer patienten om at kosten er en vigtig del af behandlingen.

 • • Henviser til diætist ved behov.

 • • Informerer patienten om kost og evt. behov for ernæringstilskud ved udskrivelsen.

 • • Sikrer relevant information om ernæringsmæssige problemer og plan efter udskrivelsen til patientens egen læge.

 

Ernæringsansvarlig læge
 • • Sikrer at behandlingsstrategier og standarder for ernæring er opdaterede.

 • • Sikrer klarhed over hvilke standarder der er relevante i afsnittet.

 • • Opdaterer lægefaglige kollegaer på ernæringsområdet.

 

Den kliniske diætists ansvar
 • • Varetager den lægelige ordinerede diætbehandling og individuelle ernæringsterapiforløb.

 • • Varetager individuel diæt- og kostvejledning af indlagte og ambulante patienter.

 • • Vejleder /underviser patienter og pårørende om ernæringens betydning for behandlingsforløbet.

 • • Rådgiver og underviser personale.

 • • Indgår som en del af det tværfaglige ernæringsteam.

 • • Har faglig ekspertise i ernærings-, diætetiske, fødevare og produktmæssige spørgsmål.

 • • Medvirker til udarbejdelse af ernæringsfagligt vejledningsmateriale og kliniske retningslinjer /instrukser / standardplejeplaner i eget afsnit.

 

Ledelsens ansvar
 • • At der findes en organisation i afdelingen til gennemførelse og kvalitetssikring af klinisk ernæring.

 • • At overvåge resultaterne af kvalitetssikringen.

 • • At give mulighed for tid til opgaven især til de udpegede ernæringsteams.

 • • At give mulighed for at ernæringsteamene kan deltage i relevant uddannelse.

 • • At give ledelsesopbakning til at afdelingens øvrige personale påtager sig deres opgave jævnfør ovenstående ansvarsfordeling.

 • • At arbejde for, at afdelingen får bedst mulige spiseforhold for patienterne.

 

Referencer

Ernærings- og måltidspolitikken for Sygehussektoren i Region Nordjylland.