Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

NIV – behandling, pleje og observationer – Klinik Medicin, Hobro

Beskrivelse

Lægen ordinerer NIV-behandling jævnfør instruksen Non Invasiv Ventilation – NIV-behandling – Klinik Medicin, Hobro.

 

Inden behandlingen opstartes i sengeafdeling, skal bagvagten (og eventuelt intensivlæge) i samarbejde med patient og pårørende afklare, om patienten er intensivkandidat ved behov for mere intensiv behandling og observation. Samlet set skal behandlingsniveauet afklares.

 

Inden opstart af NIV

Blodtryk skal være over 100/60. NIV kan sænke blodtrykket, da det øger trykket i thorax.

Patienten skal være kontaktbar inden behandlingsopstart, og almindeligvis også under hele behandlingsforløbet.

Røntgen af thorax skal være uden pneumothorax.

 

Klargøring af NIV-apparat

 • • Apparatet samles med bakteriefilter

 • • Harmonikaslange

 • • Grøn iltslange sættes direkte på NIV-masken og til iltaggregat

 • • Apparatet tilkobles strøm

 • • IPAP / EPAP (under indstillinger) tjekkes i forhold til ordination

 • • Standardindstillinger 12/4 vælges, hvis ikke andet angives.

 • • Masker i forskellige størrelser S/M/L – Størrelse måles ud ved hver enkelt patient

 • • Maskealarm (under alarmer) skal være tilsluttet (ON), da den skal alarmere, hvis patienten tager masken af.

 

Billede 003

 

 

Opstart af behandling

Patient og eventuelt pårørende informeres kort om behandlingen. Denne information skal formentlig gentages løbende, da patienten ofte er alment dårlig, urolig og angst, når NIV-behandling er indiceret.

 

 • • Patienten lejres i sengen, så der er mulighed for fri respiration - dvs. gerne rygleje med eleveret hovedgærde og evt. puder til støtte under armene.

 • • Der tages mål til masken og patienten informeres løbende om, hvad sygeplejersken foretager sig.

 • • Masken kan i første omgang fastholdes med hånden, inden den fastgøres med velcro-bånd.

 • • Apparatet skal først startes, når masken er påsat, da det ellers blæser op i ansigtet på patienten, hvad der opfattes som ubehageligt.

 • • Masken skal slutte tæt, men ikke være for stram, da den kan give trykspor og tryksår (specielt over næsen). Luft fra masken, der blæser op i øjnene, er ubehageligt og giver risiko for øjenbetændelse. Prøv evt. en anden maskestørrelse.

 

Billede 006

Billede 011

Billede 008

Billede 010

 

Observation og pleje hos patienten

 • • NIV-behandling startes og observationer anføres på NIV-skemaet (et sæt observationer pr. vagt inddateres i EPJ)

 • • Stiger den perifere saturation ikke til 85-90%, kan EPAP øges langsomt (med 1 cm H2O af gangen) til EPAP på 6-7.

 • • Ilt kan kobles til, når patienten har vænnet sig til at have NIV masken på og samarbejder respiratorisk. Ilt gives jævnfør lægens ordination. Der kan startes med 1-2 liter/min og øges til 5-7 liter/min.

 • • Perifer saturation (SAT) skal ligge 85-90%. SAT måles hver 5-10 minut (den første time) for at se effekt. Patienter kan ofte tåle mere ilt på NIV end via almindeligt næsekateter.

 • • Arteriepunktur tjekkes efter 30-60 min.

 • • Retter saturationen sig ikke på dette, kontaktes læge.

 

Nogle patienter kan ikke medvirke til NIV-behandlingen pga. angst for masken og kvælningsfornemmelser, oplevelse af klaustrofobi. I disse tilfælde overvejes overflytning til Intensiv afdeling eller at skifte til Airvo-behandling.

 

Forløbet i NIV-behandlingen

 1. 1. døgn - skal patienten tilbydes NIV-behandling 24 timer (afbrudt af fødeindtag, hygiejne og toiletbesøg)

 2. 2. døgn - ca. 16 timers behandling (4+4+8 timer)

 3. 3. døgn - ca. 12 timers behandling

 

Perifer saturationsmåling foretages minimum 2-3 gange i hver vagt.

 

IPAP/EPAP-indstillinger noteres i skema. Indstillingen ændres som regel ikke, når der er observeret effekt af behandlingen.

Typiske justeringer i apparatets indstillinger er som følger:

 

 • • Hvis patienten har høj pC02 -> Øges IPAP

 • • Hvis patienten har lav pC02 -> Reduceres IPAP

(IPAP kan indstilles til mellem 12 og 25)

 

 • • Hvis patienten har lav P02 -> Øges EPAP

 • • Hvis patienten har høj P02 -> Reduceres EPAP

(EPAP kan indstilles til mellem 4-8)

 

Funktionskontrol af apparatur og indstillinger

EPAP/IPAP/O2 kontrolleres i hver vagt og dokumenteres.

 

Arteriepunktur tages efter ca. 30-60 min. behandling, og når der skønnes behov herfor.

 

Bevidsthedsniveau vurderes løbende og noteres i skema.

Den sløve patient vil ofte vågne op, når behandlingen er iværksat, og pCO2 falder i blodet.

Den urolige og angste patient finder ofte ro efter opstart af NIV-behandlingen, og falder derfor gerne i søvn, da de måske ikke har sovet i flere dage. Søvnen må dog ikke forveksles med somnolens som følge af forhøjet pCO2 i blodet. Dette afklares ved kontrol af arteriepunktur.

 

Respirationsfrekvens: Når NIV-behandling opstartes er respirationsfrekvensen høj. Hvis behandlingen virker, vil frekvensen falde. Frekvensen følges og noteres på skema.

 

Forstøver: I forbindelse med inhalationsmedicin på maske holdes pause fra NIV-apparatet.

 

Mad og drikke: Under NIV-behandling skal det sikres, at patienten får tilstrækkelig mad og væske – evt. væskeskema og kostregistrering. Det kan være nødvendigt med i.v.-væske, specielt i starten af behandlingen, hvor patienten kan være sløv og træt.

 

Mobilisering

NIV-behandlingen gives i og ved patientens seng, da der ikke er selvstændigt batteri i apparatet. I starten ligger patienten som regel i sengen, men kan også sidde oppe i en stol.

Vær opmærksom på trykmærker og evt. trykaflastende madras, hvis patienten ligger meget tungt i sengen.

Henvisning til fysioterapeut laves mhp. mobilisering og lungefysioterapi.

 

De sædvanlige daglige gøremål for patienten giver mulighed for mobilisering:

 • • Måltider kan med fordel foregå siddende i stolen, hvis patientens tilstand tillader det

 • • Ofte kan kørestol/bækkenstol være nødvendigt ved transport til badeværelse. Den kan måske senere erstattes af rollator, hvorpå patienten kan sætte sig og holde et hvil undervejs

 • • Toiletbesøg og personlig hygiejne skal så vidt muligt foregå på badeværelset. Er dette ikke muligt, kan det alternativt foregå på stol/bækkenstol ved sengen.

 

Pauser i NIV-behandlingen

Patienten holder i starten kun korte pauser fra NIV-behandlingen ex. i forbindelse med indtagelse af mad/drikke og mundhygiejne eller i forbindelse med mobilisering.

 

I pauserne skal patienten have almindelig nasalilt på næsekateter. Ilten på næsekateter skal oftest skrues ned i forhold til iltmængden givet på NIV-masken (ønsket SAT på 85-92 %).

 

Efterhånden som patienten får det bedre og værdierne retter sig, kan pauserne i behandlingen blive længere.

Afslutningsvis gives behandlingen måske kun om natten. Pauser og nasal ilttilførsel noteres på skema.

 

Angst og uro

Patienten er ofte urolig og angst som følge af den udtalte dyspnø. NIV-behandlingen, evt. i kombination med inhalationer på maske, skulle gerne afhjælpe dyspnø, så der falder mere ro på patienten. Det kan være nødvendigt at supplere med medicin for angst og uro.

 

Rengøring (noteres på skema)

Dagligt:

 • • Apparat og rullebord aftørres med sæbeklud

 • • Masken rengøres med sæbeklud

 

Hver 3. dag

 • • Bakteriefilter skiftes

 

Hvis nogle af delene er synligt forurenet skal disse udskiftes.

Filteret bagpå maskinen skal skiftes hver ½ år eller ved behov.

 

Definition af begreber

NIV - Non Invasiv Ventilation: Er en form for respiratorbehandling via tætsluttende ansigtsmaske. Den understøtter patientens egen respiration/ventilation via overtryk i luftvejene, dog forskellige tryk under in- og ekspiration og dermed i princippet et såkaldt bi-pap system.

IPAP er det højeste tryk og gives under indånding (inspiratorisk tryk)

EPAP er det laveste tryk og gives under udånding (ekspiratorisk tryk)

Perifer saturation: Saturation/iltmætning målt på fingerspids – eller evt. øreflip.

Arteriepunktur: Blodprøve taget i arterie, der angiver pO2, pCO2, pH og O2-%.

Forstøver: Inhalationsbehandling med bronkieudvidende medicin.

 

Formål

Standardisere hvilken pleje, behandling og observationer der skal til for at følge patienter i NIV-behandling.

 

Referencer

Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for sygehuse, 2. version. Standard 3.12.3

Sygehusets tilrettelæggelse af konkrete patientforløb (3/3)