Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem de intensive afsnit ved anæstesiafdelingen, Aalborg Universitetshospital og de ortopædkirurgiske afdelinger

Baggrund1

Koordinering af samarbejde1

Evaluering1

Samarbejdssituationer1

Arbejdsgange2

Lægeniveau2

Overflytning2

Overflytning af patient fra ortopædkirurgisk afdeling til NOTIA2

Overflytning fra andet sygehus til NOTIA, herunder multitraumepatienter3

Elektiv aftale om postoperativ observation/behandling på NOTIA, fx visse skolioseoperationer3

Overflytning fra NOTIA til Ortopædkirurgisk Afdeling3

Stuegang på NOTIA3

Sygeplejerskeniveau4

Overflytning af patient fra Ortopædkirurgisk Afdeling til NOTIA4

Patient fra NOTIA, som overflyttes til Ortopædkirurgisk Afdeling4

Baggrund

Ortopædkirurgisk afdeling har ofte patienter indlagt på NOTIA, dels traumepatienter, dels rygkirurgiske patienter og endvidere andre ortopædkirurgiske patienter med intensivt behandlingsbehov. Da der er tale om patienter med alvorlig sygdom og deraf følgende komplekse behandlingsforløb, er det fundet hensigtsmæssigt at indgå en samarbejdsaftale om behandlingen/håndteringen af disse patienter.

Samarbejdsaftalen beskriver arbejdsgange og kommunikation i forbindelse med evt. overflytning og behandling på NOTIA og tilbageflytning til ortopædkirurgisk afdeling.

Koordinering af samarbejde

Afsnitsansvarlig overlæge på NOTIA og traumeansvarlig ortopædkirurgisk overlæge har det daglige lægefaglige ansvar for koordineringen af samarbejdet i henhold til denne aftale, mens afsnitsledende sygeplejerske på NOTIA og afsnitsledende sygeplejerske på Ortopædkirurgisk Afdeling O2 har det sygeplejefaglige ansvar.

Evaluering

Samarbejdsaftalen vil blive evalueret årligt, eller tidligere ved behov. Første gang dog efter seks måneder.

Samarbejdssituationer

 • • Hvornår skal en ortopædkirurgisk patient konfereres med vagthavende fra NOTIA/overflyttes til NOTIA?:

 • • Når en patient vurderes ustabil i en sådan grad, at dette kræver vejledning/hjælp til intensiv behandling/pleje.

 • • Når en patient til planlagt kirurgi allerede præoperativt vurderes at have behov for postoperativ observation/behandling i intensivt regi.

 • • Hvornår kan en patient tilbageflyttes fra NOTIA til Ortopædkirurgisk afdeling?

 • • Når patienten af stuegangsgående/vagthavende læge på NOTIA vurderes at være stabil nok til at kunne klare overflytning til stamafdeling.

 • • For at en patient kan flyttes fra NOTIA til ortopædkirurgisk afdeling, skal ortopædkirurgisk afdeling ved behov kunne give følgende behandling/pleje:

 

 

Respiratorisk

 

 

 

 

 

 • • CPAP tre gange daglig på afd. O2. Øvrige O-afdelinger kan ikke give CPAP

 • • Ilt-behandling på maske eller næsekateter

 • • Lungefysioterapi maksimalt to gange dagligt (undtagen søndag)

 • • Sugning i glat kanyle

 

Monitorering

 

 

 

 

 

Non-invasivt BT og puls

Måling af respirationsfrekvens

Anvendelse af væskeskema

Måling af perifer iltsaturation

 

Ernæring

 

 

 

 

 

Ortopædkirurgisk afdeling skal være i stand til, evt. via vejledning fra diætist, at kunne videreføre ernæringsplaner som foreskrevet fra NOTIA.

 

Arbejdsgange

Lægeniveau

Overflytning

Overflytning af patient fra ortopædkirurgisk afdeling til NOTIA
 • • O-bagvagt eller mellemvagt tager kontakt til NOTIA-vagthavende og aftaler overflytning til intensivafsnit.

 • • NOTIA-vagthavende kontakter intensivkoordinator og aftaler, hvor patienten skal ligge.

 • • Patienten ledsages som hovedregel af læge til NOTIA. Anæstesiolog, hvis denne finder det indiceret, ellers ortopædkirurg.

 • • O-bagvagt eller mellemvagt møder på NOTIA og aftaler behandlingsplan med NOTIA-vagthavende, herunder stillingtagen til lejring og mobilisering. Dette dokumenteres i journalen sammen med indikation og baggrund for overflytning.

 

 • • Medicinafstemning (Overordnet henvises til regional aftale vedr. medicinafstemning).

 

 • • Det er ortopædkirurgens ansvar, at patientens vanlige og aktuelle medicin fremgår af OPUS ved overflytningen eller snarest herefter. Ved overflytning til intensiv afdeling skal foreligge en opdateret udskrift fra OPUS.

 • • Ortopædkirurgen pauserer medicin i OPUS ved overflytning til intensiv afdeling.

 • • I forbindelse med overflytningen afstemmes medicin; NOTIA-vagthavende vurderer ud fra ovennævnte medicinliste, hvilken medicin patienten skal fortsætte med. Dette noteres sammen med evt. ny medicin på medicinskemaet. I journalen dokumenteres medicinafstemning og det noteres, hvis der er medicin, der seponeres eller pauseres.

Der skal ved overflytningen foreligge

 • • Væskeskema for perioden op til overflytningen, hvis dette forefindes.

 • • Monitorering af BT, puls, temperatur, bevidsthedsniveau og andet af relevans (TOKS-screening).

Overflytning fra andet sygehus til NOTIA, herunder multitraumepatienter
 • • O-bagvagt tager kontakt til NOTIA-vagthavende og aftaler overflytning til intensiv afdeling

 • • NOTIA-vagthavende kontakter intensiv koordinator og aftaler, hvor patienten skal ligge.

 • • I dagtiden giver NOTIA-vagthavende beskeden videre til den, der har traumekalderen.

 • • Patienten modtages i fællesskab, som beskrevet i traumemanual.

Aftale om postoperativ observation/behandling på NOTIA efter elektive operationer, f. eks. visse skolioseoperationer

Operatøren aftaler med K-anæstesi eller O-anæstesi senest dagen forinden. Den speciallæge, der går præoperativt tilsyn, er ansvarlig for, senest dagen inden operationen, at melde patienten til NOTIA.

Overflytning fra NOTIA til Ortopædkirurgisk Afdeling

Det tilstræbes aftalt på daglige stuegange, hvornår patienten er klar til overflytning til Ortopædkirurgisk Afdeling. Når overflytningen er aftalt, giver NOTIA-sygeplejerske besked til Ortopædkirurgisk Afdeling. Såfremt en patient skal overflyttes udenfor dagtid, orienteres ortopædkirurgisk bagvagt af NOTIA-vagthavende. Sengeafdelingen orienteres af NOTIA-sygeplejerske.

Stuegang på NOTIA

 • • Stuegang på NOTIA sker i et samarbejde mellem NOTIA-vagthavende og den fagspecifikke bagvagt fra ortopædkirurgisk afdeling. Vagthavende rygkirurg kontaktes via ortopædkirurgisk bagvagt.

 • • Ved patienter uden fagspecifikt tilhørsforhold, går ortopædkirurgisk bagvagt stuegang.

 • • Den fagspecifikke bagvagt møder daglig mellem kl. 8.30 og kl. 10 på NOTIA til stuegang. Ved andet uopsætteligt arbejde kontaktes vagthavende på NOTIA for at aftale andet tidspunkt for stuegang.

 • • Patienterne gennemgås, og der lægges behandlingsplaner.

 • • Stuegangsgående ortopædkirurg sikrer udfærdigelse af journalnotat vedrørende relevante undersøgelser, fund og konklusioner. Ved manglende mulighed for umiddelbar sekretærbistand, skrives disse i vagttiden i hånden.

 • • Såfremt ortopækirurgisk læge ordinerer ny/ændrer behandling, skal dette altid ske i samråd med NOTIA-vagthavende.

 • • Operationsbeskrivelser og ordinationer skal foreligge på skrift, også i vagten (evt. håndskrevet resume).

 • • Samtaler med pårørende vedrørende operative indgreb varetages af ortopædkirurgisk læge, mens samtaler vedrørende tilstanden i øvrigt varetages af NOTIA-vagthavende. Hvor det vurderes mest hensigtsmæssigt, deltager begge parter.

 • • Ved overflytning til Ortopædkirurgisk Afdeling afstemmer NOTIA-læge medicin i OPUS. Ved manglende mulighed for dette, fx ved akutte overflytninger i vagten, kan i stedet

 • • udleveres udskrift af medicinskema, signeret af NOTIA-læge. I journalen dokumenterer denne ligeledes stillingtagen til den medicin, patienten fik ved indlæggelsen på NOTIA.
  Endvidere udfærdiges udskrivningsnotat, hvoraf øvrige fremadrettede ordinationer fremgår (sugning, iltterapi, CPAP, væskeordinationer, forslag til blodprøvekontrol og lignende) samt kort resume, hvor dette findes relevant.

Sygeplejerskeniveau

Overflytning af patient fra Ortopædkirurgisk Afdeling til NOTIA

 • • Ortopædkirurgisk sygeplejerske opdaterer sygeplejestatus og vitale værdier (TOKS) i Clinical Suite.

 • • Medbringer kopi af eventuelle væskeskemaer.

 • • Herudover gives der mundtlig rapport angående de pårørende samt væsentlige problemstillinger i relation til den akutte situation eks. medicin indgift, væskeindgift og –udgift, relevant monitorering (BT, puls, temperatur, respirationsfrekvens, andet).

 • • Sygeplejersken ledsager patienten til NOTIA.

Patient fra NOTIA, som overflyttes til Ortopædkirurgisk Afdeling

Se instruksen Kontrol i forbindelse med overdragelse af patient i intermediære og intensivafsnit i Anæstesiologisk Afdeling Syd

 • • Ansvarshavende sygeplejerske fra NOTIA sørger for, om muligt, senest dagen før overflytning at advisere stamafdelingen og oplyser om plejebehov inkl. evt. behov for fast vagt. Dette gælder specielt i tilfælde med konfusion og lignende.

 • • Når overflytningen er planlagt, kontakter NOTIA O-sygeplejerske ca. ½ time før den fysiske overflytning. I den forbindelse oplyser NOTIA sygeplejersken om patientens aktuelle behov for iltbehandling, intravenøse infusioner m.v.

 • • Overflytningen sker med følge af NOTIA-sygeplejerske.

 • • Når patienten ankommer til Ortopædkirurgisk Afdeling installerer O-sygeplejersken og NOTIA-sygeplejersken sammen patienten, og evt. særlige problemstillinger forelægges.

 • • NOTIA-sygeplejersken opdaterer sygeplejestatus i Clinical Suite.

 • • De resterende ark fra VIPS-journal samt kopi af sidste døgns observationsskema lægges i patientens journal