Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurologisk sengeafsnit, 6. sal. Modtagelse af elektivt indkaldte og akut indlagte patienter

Beskrivelse

Der beskrives herunder modtagelsen af patienter til elektiv indlæggelse, patienter som kommer akut i sengeafsnittet og til patienter i dagsafsnittet. De administrative opgaver beskrives hver for sig og de sygeplejefaglige under et fælles punkt. Beskrives med henblik på opretholdelse af ensartet klinisk kvalitet i sygeplejen til patienter som indlægges på Neurologisk sengeafsnit.

 

Modtagelse af elektive patienter

Administrative opgaver

 • • Patienten kommer til planlagt indlæggelse. Der vil være en udredningsplan, udrednings-diagnose fra henvisende neurologisk læge. Vær opmærksom på, om der er allerede fastlagte tidspunkter for planlagte undersøgelser

 • • Patienten indskrives i elektronisk patientsystem af sekretær i afdelingen

 • • Patienten skal tages imod af neurologisk forvagt og der skal laves indlæggelsesjournal

 • • Der laves labels med navn og CPR til seng, skab, medicinbakke og armbånd

Modtagelse af akut indlagte patienter

Administrative opgaver

 • • Akut indlagte patienter meldes af neurologisk læge til koordinator/ansvarshavende sygeplejerske på telefonen 65682

 • • Akutseddel udfyldes med patientens navn, diagnose, anamnese, aktuel klinik og planlagte og udførte undersøgelser. Plan og observationsdiagnose, samt navn på indlæggende læge

 • • Koordinator har ansvaret for at tage imod patienten eller uddelegere modtagelsen til kollega med rette kompetencer

 • • Elektronisk patientjournal med medicin, plan osv. er oftest dikteret fra modtagelsen. Ellers kontakt forvagt for indlæggelsesjournal

 • • Patienten indskrives i elektronisk journal af sekretær i modtagelsen/afdelingen

 • • Der laves labels med navn og CPR til seng, skab, medicinbakke og armbånd

Sygeplejefaglige/praktiske opgaver for både akutte og elektive indlæggelser

 • • Koordinator eller andet plejepersonale tager imod patienten/pårørende umiddelbart efter ankomst til afdelingen

 • • TOKS score foretages ved ankomst, derefter individuel vurdering og hyppighed. (Se link)

 • • Afhængig af patientens symptomer kan patienter anvises plads i opholdsstuen indtil stue er ledig – der planlægges og gøres klar på en stue til patienten

 • • Patienten anvises seng/sengebord/skab på stue og vises rundt i afdelingen. Husk navn på seng og skab. Patienten informeres om dagsrytmen i afdelingen, stuegang, måltider osv.

 • • Information til pårørende vedr. besøgstid. Der er fri besøgstid – men særlige regler på observationsstuen

 • • Indlæggelsessamtale afholdes sammen med patient og pårørende. Der udarbejdes et problem kaldet ’Indlæggelsessamtale/status ved ankomst’ og alle sygelejefaglige søgeord gennemgås, med særligt fokus på patientens neurologiske symptomer. På baggrund heraf laves en plejeplan som iværksættes

 • • Behov for hjælpemidler og kontakt til tværfaglige samarbejdspartnere talepædagog/ socialrådgiver/ ernæringskonsulent/ fysioterapeut/ ergoterapeut foretages i samarbejde med patienten og efter lægelig ordination

 • • KRAM screening foretages 1 x årligt, ernæringsscreening og tryksårsscreening udføres eller fravælges i forbindelse med modtagelsen af patienten (Se link) https://pri.rn.dk/Sider/19208.aspx

 • • Pjecer/information om afdelingen udleveres – findes også på alle sengestuer

 • • Skema vedr. udskrivelsessamtale udleveres (se link) ved behov

 • • Kontroller at navn og telefonnumre på pårørende er noteret under stamoplysninger i elektronisk patientjournal, ellers indhentes disse oplysninger og påføres/hvem må kontaktes

 • • Eventuel medbragt medicin kan opbevares i medicinrum, men skal helst med pårørende hjem hvis det ikke skal bruges under indlæggelsen – husk rød stjerne i medicinbakken

 • • Kontroller, om vi har den medicin patienten får eller synonympræparater

 • • Patientens værdigenstande/penge kan opbevares i pengeskab i Informationen på Sygehus Nord. Værdiseddel udfyldes.

 • • Patienten skrives ind på Cybertavlen med diagnose/udredningsdiagnose, planlagte sygeplejehandlinger og udredningsprogram . Denne opdateres dagligt og eventuelt i hver vagt

Modtagelse af patienter til dagsafsnits-funktion

 • • Patienten skrives ind på Cybertavlen med diagnose, planlagte sygeplejehandlinger og plan for indlæggelsen. Denne opdateres dagligt og eventuelt i hver vagt. Markeres med lilla – og BRN vinges ikke af

 • • Der findes en fortrykt seddel til indlæggelsesnotat som udfyldes af modtagende sygeplejerske og på baggrund heraf laves standard-indlæggelsesnotat til journal

 • • I elektronisk patientjournal laves kort indlæggelsessamtale med patienten, med sidste nyt siden sidste infusion

 • • Der er planlagt med ophold på patienthotel (booket af sekretær inden indlæggelse) eller at patienten kan sove hjemme

Formål

At have fokus på kontinuitet og kvalitet i patientens indlæggelsesforløb. Respekt for patientens tid.

At vurdere behovet og umiddelbart påbegynde patientpleje og behandling ved modtagelsen.

At patienten og eventuelle pårørende medinddrages i undersøgelser, plejen og behandlingen ud fra ønsker og behov. At alle føler sig vel modtaget i afdelingen og er trygge ved indlæggelsen.

At de administrative og dokumentationsmæssige opgaver omkring patienten udføres.

Indlæggelsessamtalen med fokus på patientens neurologiske problemstillinger

Referencer

Ingen referencer anført.