Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurologisk sengeafsnit, 6. sal. Modtagelse af elektivt indkaldte og akut indlagte patienter

Beskrivelse

Der beskrives herunder modtagelsen af patienter til elektiv indlæggelse, patienter som kommer akut i sengeafsnittet og til patienter i dagsafsnittet. De administrative opgaver beskrives hver for sig og de sygeplejefaglige under et fælles punkt. Beskrives med henblik på opretholdelse af ensartet klinisk kvalitet i sygeplejen til patienter som indlægges på Neurologisk sengeafsnit.

 

Modtagelse af elektive patienter

Administrative opgaver

Patienten kommer til planlagt indlæggelse. Der vil være en udredningsplan, udrednings-diagnose fra henvisende neurologisk læge. Vær opmærksom på, om der er allerede fastlagte tidspunkter for planlagte undersøgelser

Patienten indskrives i elektronisk patientsystem af sekretær i afdelingen

Patienten skal tages imod af neurologisk forvagt og der skal laves indlæggelsesjournal

Der laves labels med navn og CPR til seng, skab, medicinbakke og armbånd

Modtagelse af akut indlagte patienter

Administrative opgaver

Akut indlagte patienter meldes af neurologisk læge til koordinator/ansvarshavende sygeplejerske på telefonen 65682

Akutseddel udfyldes med patientens navn, diagnose, anamnese, aktuel klinik og planlagte og udførte undersøgelser. Plan og observationsdiagnose, samt navn på indlæggende læge

Koordinator har ansvaret for at tage imod patienten eller uddelegere modtagelsen til kollega med rette kompetencer

Elektronisk patientjournal med medicin, plan osv. er oftest dikteret fra modtagelsen. Ellers kontakt forvagt for indlæggelsesjournal

Patienten indskrives i elektronisk journal af sekretær i modtagelsen/afdelingen

Der laves labels med navn og CPR til seng, skab, medicinbakke og armbånd

Sygeplejefaglige/praktiske opgaver for både akutte og elektive indlæggelser

Koordinator eller andet plejepersonale tager imod patienten/pårørende umiddelbart efter ankomst til afdelingen

TOKS score foretages ved ankomst, derefter individuel vurdering og hyppighed. (Se link)

Afhængig af patientens symptomer kan patienter anvises plads i opholdsstuen indtil stue er ledig – der planlægges og gøres klar på en stue til patienten

Patienten anvises seng/sengebord/skab på stue og vises rundt i afdelingen. Husk navn på seng og skab. Patienten informeres om dagsrytmen i afdelingen, stuegang, måltider osv.

Information til pårørende vedr. besøgstid. Der er fri besøgstid – men særlige regler på observationsstuen

Indlæggelsessamtale afholdes sammen med patient og pårørende og dokumenteres under spl. Anamnese - alle sygelejefaglige søgeord gennemgås, med særligt fokus på patientens neurologiske symptomer. På baggrund heraf laves en plejeplan som iværksættes

Behov for hjælpemidler og kontakt til tværfaglige samarbejdspartnere talepædagog/ socialrådgiver/ ernæringskonsulent/ fysioterapeut/ ergoterapeut foretages i samarbejde med patienten og efter lægelig ordination

KRAM screening foretages 1 x årligt, ernæringsscreening og tryksårsscreening udføres eller fravælges i forbindelse med modtagelsen af patienten (Se link) https://pri.rn.dk/Sider/19208.aspx

Pjecer/information om afdelingen udleveres – findes også på alle sengestuer

Skema vedr. udskrivelsessamtale udleveres (se link) ved behov

Kontroller at navn og telefonnumre på pårørende er noteret under stamoplysninger i elektronisk patientjournal, ellers indhentes disse oplysninger og påføres/hvem må kontaktes

Eventuel medbragt medicin kan opbevares i medicinrum, men skal helst med pårørende hjem hvis det ikke skal bruges under indlæggelsen – husk rød stjerne i medicinbakken

Kontroller, om vi har den medicin patienten får eller synonympræparater

Patientens værdigenstande/penge kan opbevares i pengeskab i Informationen på Sygehus Nord. Værdiseddel udfyldes.

Patienten skrives ind på Cetreatavlen med diagnose/udredningsdiagnose, planlagte sygeplejehandlinger og udredningsprogram . Denne opdateres dagligt og eventuelt i hver vagt

Formål

At have fokus på kontinuitet og kvalitet i patientens indlæggelsesforløb. Respekt for patientens tid.

At vurdere behovet og umiddelbart påbegynde patientpleje og behandling ved modtagelsen.

At patienten og eventuelle pårørende medinddrages i undersøgelser, plejen og behandlingen ud fra ønsker og behov. At alle føler sig vel modtaget i afdelingen og er trygge ved indlæggelsen.

At de administrative og dokumentationsmæssige opgaver omkring patienten udføres.

Indlæggelsessamtalen med fokus på patientens neurologiske problemstillinger

Referencer

Ingen referencer anført.