Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivelse, generelt, Thisted K3

 

Formål:

Kvalitetssikring af, at udskrivelse planlægges i overensstemmelse med bestemmelser i gældende samarbejdsaftale.

 

Beskrivelse:

Ved indlæggelsen:

Forberede patient og pårørende på forventet indlæggelsestid, og orientere om at der sendes besked via TSM til hjemmeplejen, hvis pt. har kontakt dertil, eller vurderes til at få behovet, efter udskrivelse.

Sende TSM til hjemmeplejen om at patienten er indlagt, og hvorfor. Forventet udskrivelsesdag skrives på.

 

1. postoperative dag:

 • ➢ Plejepersonalet der er tildelt patienten starter en målrettet dataopsamling angående: Hjemlige forhold; evt. socialt netværk; patientens tanker omkring fremtiden m.m.

 • ➢ Aftenvagterne skal evt. tage kontakt til pårørende, når de er på besøg og høre om deres tanker og forventninger til udskrivning af deres pårørende.

 • ➢ HUSK: dokumentation i ”Udskrivelseskoordinering” i CCS.

Hjemmeplejen:

 • ➢ Ifølge samarbejdsaftalen skal de sende TSM til afd. og supplere oplysninger om patientens hjemlige forhold: Indretning af hjemmet; deres faglige bud på fremtiden; kan pt. udskrives til eget hjem eller evt. til gæsteplads?

 • ➢ Samarbejdet skal gå begge veje.

 • ➢ Evt. social konference aftales tidligt i patientforløbet.

2. og 3. postperative dag:

 • ➢ Der afholdes FYS/ERGO konferencer til afklaring af p’s fremtid med henblik på om udskrivelse skal være til eget hjem / genoptræningsplads eller evt. gæsteplads.

 • ➢ Dokumentation af konferencen skal skrives i CCS, i ”Udskrivelseskoordinering”

Færdigbehandlingsdato:

 • ➢ Som hovedregel, er det gruppelederens ansvar at sende TSM til rette sted, til rette tid. Dette kan uddelegeres.

 • ➢ Husk at ajourføre ”Udskrivelseskoordinering”

Ved udskrivelsen:

 • ➢ Brug ”Udskrivelseskoordinering” i CCS. Skriv når tingene er gjort, så dokumentationen er i orden.

 • ➢ Opdater Plejeforløbsplan i TSM løbende, så det er lettere at overføre til Udskrivelsesrapport.

 • ➢ Dagen før oprettes Udskrivelsesrapport, og gemmes. Må IKKE sendes, da der I samme forbindelse vil gå en advie til visitator, om at patenten er udskrevet.

 • ➢ Start med at sætte en stor kuvert op, med pt. label på.

  • • Ved udskrivelse til eget hjem stor label med patientens adresse, transportmåde samt afhentningstidspunkt.

  • • Ved udskrivelse til andet: anfør yderligere plejehjemmets adresse.

  • • Vigtigt at udskrivelse planlægges i god tid, så patienten kan overflyttes til Udskrivningsenheden snarest efter stuegang, og ajourføring af medicinliste. Patienten kan opholde sig i udskrivningsenheden, efter gældende regler, som findes i afsnit K3.

 

På udskrivelsesdagen:

 • ➢ På udskrivelsesdagen færdiggøres ”Udskrivelsesrapport” i TSM. Denne sendes til visitator via TSM. Denne printes ud, gennemgås med patienten og medsendes.

 • ➢ HUSK gældende ajourførte medicinliste.

 • ➢ “Status og aftaler vedrørende dit forløb” udfyldes og gennemgås med patienten, og evt. pårørende.

Vær opmærksom på, at følgende medsendes:

 • ➢ Udskrivelsesrapport.

 • ➢ Ajourført medicinliste.

 • ➢ “Status og aftaler vedrørende dit forløb”

 • ➢ Agraftang, hvis agraffer skal fjernes af hjemmeplejen.

 • ➢ Fragmin ?

 • ➢ Egen medicin ?

 • ➢ Medgivet medicin til 1 døgn samt evt. smertestillende.

 • ➢ Obs. Værdigenstande.

 • ➢ Evt. AK-behandling – opfølgning på denne

 • ➢ Hjælpemidler, som patienten skal have med hjem fra fysioterapien / ergoterapien.

 • ➢ Evt. plaster/forbinding, hvis det vurderes at der er behov for skiftning.

Generelt

 • ➢ Sikre sig, at patienten har forståelse for den videre plan.

 • ➢ Sikre sig, at patienten er informeret om at reagere på infektionstegn, gipsgener, sivning, øget behov for smertestillende m.v.

 • ➢ Ambulant tid medsendes ved udskrivelse, hvis det er indenfor 1 uge. Ellers sørger sekretæren for at tiden sendes til patienten. OBS hvis patienten skal til anden adresse end hjemadressen.