Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Interhospitale transporter

 

Problemstilling

Der skal foreligge retningslinje for sikring af, at behandlingskrævende interhospitale transporter af patienter er koordineret og tilgodeser patientens behov.

 

Målgruppe – modtagelse

Alle ledere og medarbejdere inden for det præhospitale område, som deltager i interhospitale transporter.

 

Definition af begreber

Interhospital (behandlingskrævende) transport: Transport af patient mellem sygehusmatrikler med babyambulance, voksentransportordning, almindelig ambulance, sengeambulance, akutlægehelikopter eller hypotermihold (personalegruppe og hjerte-lungemaskine, som kan medvirke i transport af patienter, som enten er hypotemiske/nedkølet eller har kredsløbskolaps).

 

Formål

At sikre:

 • • at patienten modtager korrekt behandling under interhospital transport

 • • klar ansvarsfordeling mellem sygehusenheder og præhospitale enheder.

 

Beskrivelse

Denne retningslinje beskriver:

 

 1. 1. Retningslinje gældende for AMK-vagtcentral for modtagelse og videregivelse af bestilling af interhospitale transporter.

 2. 2. Ansvarsplacering i forbindelse med behandlingskrævende interhospitale transporter mellem sygehusmatrikler.

 

 

1. Retningslinje gældende for AMK-vagtcentral for modtagelse og videregivelse af bestilling af interhospitale transporter


Alle interhospitale, behandlingskrævende transporter bestilles via Sundhedsfaglige visitator (SFV) i AMK-vagtcentralen.

Den afgivende afdeling, der har ansvaret for transporten, skal ved bestilling af transport give AMK-Vagtcentralen følgende oplysninger:

 • • Patientens stamoplysninger (navn, cpr.nr.)

 • • Patientens tilstand

 • • Eventuelt infektionsoplysninger
   

 • • Ønske til ambulancetype (almindelig ambulance, sengeambulance, eventuelt XL ambulance m.fl.) og hastegrad, samt hvilken overvågning, behandling og pleje patienten må forventes at skulle have under transportforløbet. Evt. benyttes relevant fastopgave i EVA. eks. Voksentransport, babyambulancen.

 • • Oplysninger om modtagende hospital, afdeling, evt. kontaktperson

 • • Ledsagertype og -antal (læge, sygeplejerske, jordemoder). Evt. medfølgende personale påføres via markeringer.

 • • Hvor patienten skal afhentes

 • • Tidspunkt, hvor patient, ledsagende personale, medicin, udstyr, journal m.m. er klar.

 • • Rapporten påføres navn og telefonnummer på relevant kontaktperson (bestiller).

 • • Ved samtalens afslutning kontrolleres med bestiller, at alle oplysninger er korrekte (closed loop).

 

Den forventede transporttid kommunikeres i udgangspunktet fra ambulancen til det aktuelle ankomst/modtagested.

 

Referencer:

 

 • • SOP-akut lægehelikopter

 • • SOP-kørsel B neurologiske patienter

 • • SOP-Rekvirering af babyambulance og kørsel A med børne-anæstesilæge

 • • SOP-Rekvirering af transport til Hypotermiholdet

 • • SOP-Rekvirering af specialbus

 • • SOP-Rekvirering af SAR-Helikopter

 

Findes på: SOP på networking.rn.dk

 

 

 • • 020 Interhospitale transporter af kritisk syge børn i Region Nordjylland

 • • 037 Bestilling af helikopter til eller kørsel med hypotermihold Region Nord

 • • 038 Interhospital voksentransport af kritisk syge i Region Nordjylland

 • • 045 Ambulancekørsel til psykiatrisk sygehus i Aalborg

 

Findes på: Driftsstandarder på networking.rn.dk

 

 

Aftale om anvendelse af ambulancer og andre præhospitale enheder(se mappe med overordnede retningslinier og aftaler).

 

Dansk Index for akut hjælp (DI)

 

PRI anæstesiledsagede patienttransporter

Actioncard til brug ved meldingsmodtagelse (se mappe Action Cards)

 

 

2. Ansvarsplacering ved behandlingskrævende interhospitale transporter

Interhospital transport involverer 3 forskellige instanser: Den afsendende sygehusafdeling, den modtagende afdeling og ambulanceoperatøren. Desuden kan der være behov for at involvere akutlægebil i tilfælde, hvor der ikke er ledsagende personale med på den interhospitale transport, og hvor patientens tilstand forværres uventet.

 

Sygehuspersonalet har ansvaret for følgende i forbindelse med interhospital transport (hvor der er ledsagende personale med fra sygehus)[1]:

 

 • • At der foretages en lægelig vurdering af patienten inden interhospital transport finder sted.

 • • At der er lavet aftale med modtagende afdeling om overflytning af patient.

 • • At lave aftale om behandlingsbehov og monitoreringsniveau under transporten - herunder stillingtagen til, dels hvilket udstyr der er behov for, dels hvilke personalekompetencer der er påkrævet.

 • • At håndtere medtaget udstyr, som ikke normalvist er installeret i specialambulance/almindelig ambulance.

 • • At dokumentere transportforløbet i journal.

 • • Ansvar for behandling og monitorering under transport.

 • • Kommunikation med modtagende afdeling ved uventet forværring af patientens tilstand eller komplikationer.

 • • Overdragelse af patient til modtagende sygehusafdeling.

 

 

Ambulanceoperatøren/-personalet har ansvaret for følgende i forbindelse med interhospital transport, hvor der er ledsagende sygehuspersonale med på transporten:

 

 • • Sikkerhed under transporten for patienten og personalet, herunder fastspænding af udrustning og medicinsk udstyr, herunder fastspænding af udstyr, jf. Falcks retningslinje/instruks vedr. sikkerhed under transport (relateret til standard 1.8.2)

 • • At sikre, at køretøjet til interhospital transport er klargjort til transport af patient.

 • • På foranledning af sygehusets ledsagende personale, og i samarbejde hermed, at deltage i behandling og monitorering af patient.

 

Ambulanceoperatøren/-personalet har ansvaret for følgende i forbindelse med interhospital transport, hvor der ikke er ledsagende sygehuspersonale med på transporten:

 

 • • Ambulancebehandler/paramediciner har ansvaret for monitorering og behandling af patient - ud fra delegation fra afsendende sygehuslæge.

 • • Dokumentation af transportforløbet i journal.

 • • Kommunikation med modtagende afdeling/akutlægebil ved uventet forværring af patientens tilstand eller komplikationer.

 • • Overdragelse af patient til modtagende sygehusafdeling.

 

 

Kvalitetsovervågning

Rapporteringer om utilsigtede hændelser i relation til interhospitale transporter, som ambulanceentreprenøren eller AMK-vagtcentralen er involveret i, vurderes ad hoc i regi af Kvalitetsrådet eller andre relevante fora. Dette sker bl.a. via udtræk fra Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD) rekvireret fra Kvalitetskontoret i regionen, da risikomanagere på sygehuse oftest vil være initialmodtagere af denne type utilsigtede hændelser og typisk vil fungere som sagsbehandlere af disse hændelser, da interhospitale transporter oftest er sygehusenes ansvarsområde.

 

Evaluering af procedurer og arbejdsgange i forbindelse med interhospitale transporter foretages minimum én gang årligt. Dette sker i regi af mødefora med repræsentanter fra den regionale præhospitale enhed, regionens ambulanceleverandør og sygehusene i regionen.

 

Referencer

Standard 1.9.1, Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version.

 

Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager (fælles regional retningslinje for regionens sygehuse): Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager

 

[1] Jf. fælles regional retningslinje i sygehusene for ledsaget patienttransport kan det for nogle patientgrupper ske, at interhospital transport sker uden ledsagende sygehuspersonale, men med ledsagelse af paramediciner. Dette gælder for patienter med svigt af et enkelt vitalt organ og som er i en stabil fase uden truende svigt af andre vitale organer, samt patienter som kræver særlig observation og eventuel behandling under transporten.