Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Interhospitale transporter

 

Formål

At sikre:

 • • klar ansvarsfordeling mellem hospitalsenheder og præhospitale enheder.

 • • at patienten modtager korrekt behandling under den interhospitale transport

 

Målgruppe – modtagelse

Ambulancebehandlere, paramedicinere og læger som bemander akutlægebiler i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

Interhospital (behandlingskrævende) transport: Transport af patient mellem hospitalsmatrikler (i Region Nordjylland eller fra hospital i én region til hospital i anden region) med babyambulance, voksentransportordning, almindelig ambulance, sengeambulance, akutlægehelikopter eller hypotermihold (personalegruppe og hjerte-lungemaskine, som kan medvirke i transport af patienter, som enten er hypoterme/nedkølet eller har kredsløbskolaps).

 

Udførelse

Interhospital transport uden ledsagende hospitalspersonale

 • • Forud for transporten har behandlingsansvarlig læge på hospitalet ansvaret for vurdering af patientens behov for behandling og observation under transporten.

 • • Ved ankomst til afsendende hospitalsenhed modtager præhospitalt personale information fra afsendende enheds personale om patientens aktuelle tilstand og der laves en klar aftale om:

 

 1. 1. Behandling- og observationsbehov under transporten.

 2. 2. Hvem det præhospitale personale skal kontakte ved forværring af patientens tilstand under transporten.

 

 • • Hvis behandlingsbehovet overstiger det præhospitale personales kompetencer, gør det præhospitale personale opmærksom på dette overfor hospitalspersonalet.

 

 • • Hvis der foreligger aftaler om fravalg af genoplivning af patienten, er afgivende hospitalspersonale ansvarlig for at informere om dette forud for transporten. Det præhospitale personale dokumenterer evt. fravalgt af genoplivning i PPJ.

 • • Ansvaret for patienten indenfor eget kompetenceområde overgår til det præhospitale personale ved optagning af patienten på båren.

 

Interhospital transport med ledsagende hospitalspersonale[1]

 • • Forud for transporten har afsendende behandlingsansvarlige læge ansvaret for vurdering af patientens behov for behandling og observation under transporten, samt beslutning om hvilket personale, der skal ledsage patienten under transporten.

 • • Ved ankomst til afsendende hospitalsenhed modtager det præhospitale personale den information om patienten, der er nødvendig for at kunne bistå med den interhospitale transport, herunder aftales det, om det præhospitale personale skal bistå hospitalspersonalet i bårerummet under transporten.

 

 • • Det ledsagende hospitalspersonale er ansvarlig for:

  • • Behandling og observation af patienten, herunder beslutning om tilkald af assistance samt kommunikation med modtagende afdeling ved uventet forværring af patientens tilstand eller komplikationer.

  • • Medicinsk udstyr der medbringes under transporten, som ikke normalvis er installeret i ambulancen, herunder at det kan fastspændes efter gældende regler.

  • • At dokumentere transportforløbet i hospitalets transportjournal.

  • • At overdrage patient til modtagende hospitalsafdeling.

 

 • • Det præhospitale personale er ansvarlig for:

  • • Sikkerhed under transporten for patienten og personalet, herunder fastspænding af udstyr.

  • • På foranledning af ledsagende hospitalspersonale, at deltage i behandling og monitorering af patienten.

 

Dokumentation

 

Dokumentation i PPJ ved interhospitale transporter uden ledsagende hospitalspersonale

 • • Det præhospitale personale dokumenterer patientforløbet under transporten i PPJ i lighed med øvrige præhospitale opgaver og i overensstemmelse med gældende vejledning for journalføring i Præhospital Patientjournal (PPJ).

 • • Det præhospitale personale dokumenterer i PPJ (notatfeltet) de aftaler der er lavet med afgivende hospitalsafdeling ift. behandlings- og observationsbehov under transporten.

 • • Hvis der er aftale om fravalg af genoplivning af patienten dokumenterer det præhospitale personale dette i PPJ.

 

Dokumentation i PPJ ved interhospitale transporter med ledsagende hospitalspersonale

Det ledsagende hospitalspersonale har ansvaret for at dokumentere observation og behandling af patienten under transporten i medbragt transportjournal.

Det præhospitale personale kan tilbyde det ledsagende hospitalspersonale, at dokumentere observation og behandling under transporten i PPJ.

 

Det præhospitale personale skal dokumentere følgende i PPJ:

 • • At der er ledsagende hospitalspersonale med (sygeplejerske og/eller læge). Det præhospitale personale tager evt. billede af hospitalspersonalets udfyldte transportjournal efter aftale med ledsagende personale.

 • • Hvis præhospitalt personale har været i bårerummet og der er behandlet med fx ilt eller medicin fra ambulancen, dokumenterer det præhospitale personale dette i PPJ.

 

Referencer

 

[1] Jf. fælles regional retningslinje for ledsaget interhospital patienttransport kan det for nogle patientgrupper ske, at interhospital transport sker uden ledsagende hospitalspersonale, men med ledsagelse af paramediciner. Dette gælder for patienter med svigt af et enkelt vitalt organ og som er i en stabil fase uden truende svigt af andre vitale organer, samt patienter som kræver særlig observation og eventuel behandling under transporten.